Põhiväärtused ja eetikakoodeks

04.12.2019 | 13:59

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrolli põhiväärtused moodustavad kogumi, kus iga väärtust peetakse võrdselt tähtsaks. Riigikontrolli töötajad järgivad neid põhiväärtusi. Riigikontrolli põhiväärtused on seotud nii rahvusvaheliste ootustega kõrgeimatele auditiasutustele kui ka Riigikontrolli audiitori eetikakoodeksiga.

Põhiväärtused

Objektiivsus ja sõltumatus. Objektiivsuse põhimõte paneb igale audiitorile kohustuse olla õiglane, aus ja vaba huvide konfliktidest. Audiitor täidab oma teenistusülesandeid avalikes huvides ning kohustub vältima sekkumist nendesse küsimustesse, mis on seotud tema auditiväliste huvidega.

Kompetentsus ja hoolikus. Kompetentsuse säilitamine nõuab pidevat erialast enesetäiendamist. Audiitor ei tohiks jätta muljet, et tal on eriteadmised või kogemused, mida tal tegelikult ei ole. Audiitor on hoolikas nii auditeerides, sh auditiaruannet koostades, kui ka auditi üle järelevalvet ja kvaliteedikontrolli tehes. Auditeerimisel saadud infosse tuleb suhtuda konfidentsiaalselt.

Koostööoskus ja avatus. Audiitor väärtustab koostööd ning otsekohest ja tasakaalukat suhtlemist. Audiitor on avatud Riigikontrolli töö tulemuste jagamisel Riigikogule ning teistele sihtrühmadele. Auditeerimisel saadud info jagamine välistele osapooltele peab olema põhjendatud ja läbimõeldud. Audiitor on avatud Riigikontrolli-sisesteks aruteludeks oma töö tulemuste üle, et jagatud kogemuste abil parandada auditite kvaliteeti.

Ausus ja väärikus. Audiitori käitumine peab olema laitmatu igal ajal ja igas olukorras. Audiitoril tuleb endale teadvustada, et üldsuse usaldus ja respekt Riigikontrolli tegevuse suhtes sõltub iga audiitori tegevusest.

  • Postitatud: 04.12.2019 13:59
  • Viimane muudatus: 04.12.2019 12:26
  • Viimane ülevaatus: 04.12.2019 12:26

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke