Pilte riigimetsa jätkusuutlikku majandamist käsitleva auditi juurde

Valdav osa riigimetsa majandamise tulust saadakse nn headest metsadest ehk viljakates metsatüüpides (palu-, laane- ja salumetsades) tehtavatest lageraietest. Riigikontrolli auditist selgus, et nendes nn heades metsatüüpides väheneb vanade metsade pindala järsult juba järgmisel kümnendil, sest lageraiete pindala viljakates metsatüüpides on suurem, kui keskealisi metsi vananeda jõuab.
Kaitsealuste metsade ja ka kehvemate metsatüüpide vananemine ei suuda korvata viljakate vanade puistute pindala vähenemist majandatavates metsades, vaatamata sellele et rangelt kaitstava metsamaa pindala suurenes oluliselt sajandivahetusel ja selle kümnendi esimesel poolel.
Käeolevas albumis on näited erinevate metsatüüpide kohta.

Tagasi