Riigikontroll: omavalitsused ei suuda enda teenuste osutamiseks vajalikku taristut korrastada

Toomas Mattson | 07.12.2017 | 11:31

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 7. detsember 2017 – Riigikontroll leidis kohalikele omavalitsustele viimasel kümnel aastal antud investeeringutoetusi analüüsides, et ilma oluliste muudatusteta rahastamissüsteemis ei ole omavalitsused võimelised enda kehvas seisus lasteaedu, koole ja muid hooneid korrastama. Samas on riik aastate jooksul jaotanud raha ilma taristust terviklikku pilti omamata ning sealjuures ka sellistele objektidele, mida algselt planeeritud mahus või otstarbel enam ei kasutata.

Ehkki haldusreformi tulemusel aastal 2018 väheneb kohalike omavalitsuste arv ning uued omavalitsused on usutavasti võimekamad neile seadusest tulenevate ülesannete täitmisel, ei ole neil lähiaastatel kuskilt võtta üle 800 miljoni euro, mida nende hinnangul oleks vaja neile prioriteetsete hoonete seisukorra parandamiseks. Seda on üle 2,4 korra rohkem kui viimase 10 aasta jooksul toetusi eraldatud: aastatel 2007–2016 on kohalikud omavalitsused erinevaid toetusi hoonete korrastamiseks või ehitamiseks kokku saanud 345 miljonit eurot.

Kui siiani on omavalitsused 80% toetustest saanud enda taristu parandamiseks eelkõige Euroopa Liidu fondidest, siis edaspidi see enam nii jätkuda ei saa – Euroopa Liidu toetusraha järgmisel eelarveperioodil 2020+ on prognooside järgi vähenemas. Seetõttu lasub edaspidi suurem koormus omavalitsuste endi eelarvel ning riigi toetustel. Viimaseid on siiski jaotatud viimase 10 aasta jooksul väikeste summadena, mistõttu on kolmandik toetusi saanud hoonetest ikka kehvas seisukorras. Ühelt poolt on nii omavalitsusele kui ka riigile selliste väikesemahuliste projektide menetlemine ebaproportsionaalselt ressursimahukas ning teisalt tekib kohati kummalisi näiteid olukordadest, kus toetust on eraldatud poole katuse rekonstrueerimiseks ja teine pool on hakanud läbi sadama või vahetatud aknad hoonel, mille hilisemal soojustamisel on selgunud, et uute akende tõttu nende ümbrust soojustada ei saagi.

Riigikontroll on teinud ettepaneku kaaluda suurima riigisisese investeeringutoetuse programmi mahu suurendamist ning sellest raha eraldamist vaid juhul, kui teenust pakkuvad hooned terviklikult korrastatakse.

Teiselt poolt on kohalike omavalitsuste kinnisvaraportfell suur, ületades riigi omanduses oleva kinnisvara ligikaudu 2,5-kordselt, samuti on seda kulukas ülal pidada ja ruumide lahendus on sageli ebafunktsionaalne. Et haldusreformi käigus toimunud ühinemisläbirääkimistel seda teemat üldjuhul kogukondade survel välditi, tuleb omavalitsustel enda kinnisvara kasutust analüüsida ja optimeerida uutes piirides, tuues võimaluse korral juba rekonstrueeritud ja vähenenud kasutusega pindadele täiendavaid teenuseid. Teiste sõnadega – omavalitsuste ühinemise käigus sõlmitud ühinemislepingutes on nii mõnelgi pool lubatud säilitada teenuseid ja kinnisvara isegi seal, kus see ehk optimaalne ei ole.

Euroopa Liidu praegusel rahastamisperioodil on riik otsustanud jaotada valdava osa toetusi siiski n-ö silotorni-põhiselt ehk kitsalt mingi ministeeriumi haldusalas oleva valdkonna ja teenuse arendamiseks.

Riigikontrolli analüüs näitas ka seda, et kõige probleemsemas seisus on suuremad omavalitsused, kuhu on koondunud samas kõige rohkem teenuste tarbijaid. Ehkki nende omavalitsuste võimekus oma rahast investeerida on kogusummas suurem, on see tegelikult kogu kinnisvaraportfelli mahtu ja selle investeeringuvajadust arvestades siiski marginaalne, jäädes tunduvalt alla neist väiksemate omavalitsuste tasemele. Näiteks Tallinna linna edestab suhtelise investeerimisvõimekuse poolest (võimekus investeerida kinnisvara ruutmeetri kohta) 56 omavalitsust ning viimase kümne aasta jooksul saadud toetuse summa poolest ühe ruutmeetri kohta on pealinn üks viimastest. Samuti on ilmnenud, et suurte omavalitsuste objektide korrastamiseks antud toetused on olnud pahatihti väikesed.

Lausa 65% maakonnakeskustes olevatest lasteaia- ja 46% koolihoonetest on omavalitsuste endi hinnangul endiselt kehvas seisus. Omavalitsused suudavad teha seal vaid vältimatult vajalikku avarii- ja sanitaarremonti, kuid terviklikult neid hooneid ilma välistoetusteta ei korrastata.

Et toetusi suunata läbimõeldult, tuleks Riigikontrolli hinnangul toetuse andjal teha endale selgeks terviklik sotsiaalse taristu paiknemine, seisukord ja alternatiivid teenuste pakkumiseks ning koostöös kohalike omavalitsustega ka tegelik toetuse vajadus.

Siit saab alla laadida valiku ülevaate jooniseid (täpsem info kujutatu kohta aruandes jooniste juures).

Joonis 3. Kohalike omavalitsuste hoonete korrastamiseks või ehitamiseks antud toetuste jagunemine maakondades

Joonis 4. Toetused omavalitsuste kinnisvara ehitamiseks ja korrastamiseks (siin ja edaspidi on Eesti kaardil näidatud maakondade ja kohalike omavalitsuste piirid, arvestades haldusjaotust 01.01.2018. a seisuga)

Joonis 5. Toetused väljaspool maakonnaplaneeringutes olevaid teenusekeskusi

Joonis 7. Toetuste jagunemine kohustuslike ja vabatahtlike ülesannete täitmiseks mõeldud taristule

Joonis 11. Hoonete seisukord kohalike omavalitsuste teenuste kaupa

Joonis 12. Rahuldavas või halvas seisukorras hooned teenusekeskustes

Joonis 13. Kohalike omavalitsuste investeeringute vajadus teenusekeskustes (eurodes)

Joonis 14. Avariiohtlikus või avariiseisundis olevad omavalitsuste hooned

Joonis 15. Toetuste jagunemine objektide kaupa kasusaajate arvu järgi

Taustaks

Riigikontroll koostas ülevaate kohalike omavalitsuste kinnisvara korrastamiseks aastatel 2007–2016 antud toetustest, kogudes selleks andmed Rahandusministeeriumist ja kõikidelt kohalikelt omavalitsustelt. Ülevaate eesmärk oli tuvastada, kas riigieelarvelised ja välistoetused on aidanud kaasa omavalitsuste hoonete seisukorra paranemisele ning milliste väljakutsete ees seisavad omavalitsused silmitsi toetuseid taotledes.

Koostöös Statistikaametiga analüüsis Riigikontroll, kas suurema kasutajate arvuga objektide korrastamiseks on toetusi eraldatud, kas toetuse abiga on need objektid ka heasse seisukorda saanud ning kui paljude inimeste jaoks ei ole omavalitsuste teenused piisavalt kättesaadavad. Ülevaade on abiks riigile ja omavalitsustele investeeringutoetuste planeerimiseks, arvestades perspektiivi, et alates aastast 2020 Euroopa Liidu toetusraha hulk kahaneb.

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
toomas.mattson@riigikontroll.ee
press@riigikontroll.ee
www.riigikontroll.ee

  • Postitatud: 07.12.2017 11:31
  • Viimane muudatus: 11.12.2017 12:02
  • Viimane ülevaatus: 11.12.2017 12:02

Kohalike omavalitsuste hoonete korrastamiseks või ehitamiseks antud toetuste jagunemine maakondades

Riigikontroll

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid