Riigikontrolör Alar Karis andis Riigikogule üle aastaraporti

Toomas Mattson | 03.11.2014 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 3. november 2014 – Riigikontrolör Alar Karis andis täna hommikul Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle Riigikontrolli aastaraporti, mis käsitleb Eesti riigi arengut ning rahanduse ja majanduse olukorda.

Riigikontrolli tänavune aastaaruanne keskendub konkreetsemalt kuuele valdkonnale. Need valdkonnad on osalt vanad tuttavad (sotsiaalkindlustussüsteemid, koolivõrk, omavalitsusreform jt), kuid vajavad endiselt Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse teravdatud tähelepanu, toimivaid ideid, julgeid otsuseid ning jõulisi tegusid. Erinevalt varasematest raportitest pakub Riigikontroll omalt poolt ka soovitusi ja lahendusi, millest otsuste tegemisel lähtuda saaks.

Allalaadimiseks: Riigikontrolli aastaraporti täistekst (pdf)

Riigikontrolli 2013-2014. aasta raporti peatükid vabaks allalaadimiseks ja avaldamiseks:

Riigikontrolör Alar Karise saatesõna:

Korras rahanduse kõrval on vaja toimivaid ideid ja lahendusi (Word, docx-versioon)

Riigi vara kasutamine ja säilimine (Word, docx-versioon)

Riigi rahanduse käekäik aastal 2013 ja väljavaated aastateks 2014–2018 (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabelid ja joonised:

Tabel 1. Valitsussektori eelarvepositsioon Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides aastatel 2010–2013 (% SKPst)
Tabel 2. Valitsussektori eelarvepositsiooni prognoos aastateks 2014–2018* (miljonites eurodes)
Tabel 3. 2013. aasta riigieelarvesse prognoositud tulud ja tegelikud laekumised (miljonites eurodes)
Tabel 4. Riigieelarve kulud tegevusalade kaupa aastatel 2014 ja 2018 (miljonites eurodes)*
Tabel 5. Valitsussektori võlakoormus aastatel 2014–2018 (miljonites eurodes)
Tabel 6. Valitsussektori likviidsed finantsvarad aastatel 2014–2018 (miljonites eurodes)
Joonis 1. Riigieelarve tulude prognoos aastateks 2014–2018 (miljardites eurodes)
Joonis 2. Riigieelarve kulude jagunemine fikseeritud ja vabalt kasutatavaks rahaks (% riigieelarvest)
Joonis 3. Valitsussektori investeeringud aastatel 2014–2018 (miljonites eurodes)
Joonis 4. Omavalitsuste tulud aastatel 2014–2018 tululiikide kaupa (miljonites eurodes)
Joonis 5. SKP inimese kohta ostujõu (PPS) alusel (EL 27 = 100%)
Joonis 6. Eesti hinnatase, SKP inimese kohta ostujõu alusel ja tootlikkus Euroopa Liidu riikidega võrreldes (EL 27 = 100%)
Joonis 7. Ettevõtete jaotus tootlikkuse skaalal*

Majandusareng – me ei tea tihti oma õnnestumiste ega ebaõnnestumiste põhjuseid (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabelid:
Tabel 7. SKP reaalkasv Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides aastatel 2007–2013 (%)
Tabel 8. Eesti Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärgid vs. tulemused 2014. a septembris (ESA 95 alusel)*
Tabel 9. Kümme olulisemat Eesti kaupade ekspordi sihtriiki, sihtriiki suunduva ekspordi osakaal koguekspordis aastatel 2007, 2009 ning 2013
Tabel 10. Kaupu eksportivate ettevõtete arv ja osakaal aastatel 2007–2013
Tabel 11. Ekspordimahu koondumine 250 kõige enam eksportiva ettevõtte hulgas (ettevõtete rühmade ekspordi osakaal %-des koguekspordist) aastatel 2007, 2009 ja 2012
Tabel 12. Esimese 250 eksportija lisandväärtus (miljonites eurodes) ja tööjõukulu osakaal ekspordis (%) kapitali kuuluvuse järgi

Sotsiaalkindlustussüsteemid – jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb teha otsuseid (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluv tabel ja joonised:
Tabel 13. Tervishoiukulud rahastamisallikate kaupa 2008–2012 (miljonites eurodes)
Joonis 8. Sotsiaal- ja tervishoiukulud (miljardites eurodes) ja nende osakaal (protsentides) riigieelarves aastatel 2009–2014 ning prognoos aastateks 2015–2018
Joonis 9. Statsionaarse ja ambulatoorse arstiabi järjekordade keskmine pikkus aastatel 2008–2013 (päevades)

Haridussüsteem – rohkem riigi kujundavat rolli (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabel ja joonis:
Tabel 14. Üldhariduskoolide arv ning üldhariduskoolide õpilaste, õpetajate ning õpetajate ametikohtade arv ja õpilaste arv õpetaja ametikoha kohta aastatel 2004/2005–2013/2014
Joonis 10. Õpetajate keskmine kuine sissetulek eurodes põhikooli tasemel OECD riikides, korrigeeritud ostujõu pariteediga 2012. aastal

Põlevkivisektor – kaalutletud otsuste ootuses (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluv joonis:
Joonis 11. Elektri ja soojuse tootmisel tekkinud põlevkivi kolde- ja lendtuha ning süsinikdioksiidi (CO2) hulk aastatel 2007–2012 (tonnides GWh kohta)

Riigi IKT – riigi andmete kättesaadavus ja infosüsteemide turvalisus vajab parandamist (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised:
Joonis 12. IKT-sektori osakaal SKPst
Joonis 13. Andmete kättesaadavus riikide võrdluses 2013. aastal
Joonis 14. Infoturbe reeglistiku rakendamine riigi infosüsteemides 17.09.2014. aasta seisuga

Kohalik omavalitsus ja regionaalareng – omavalitsusreformile ei ole alternatiive (Word, docx-versioon)

Tabelid ja joonised
Tekstid

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

 

  • Postitatud: 03.11.2014 10:00
  • Viimane muudatus: 04.02.2015 13:37
  • Viimane ülevaatus: 04.02.2015 13:37

Riigikontrolli aastaraport keskendub Eesti riigi ees seisvatele probleemidele, mille lahendamisest sõltub riigi jätkusuutlikkus.

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid