Omavalitsused teevad seadust rikkudes korruptsiooniohtlikke tehinguid

Toomas Mattson | 05.11.2012 | 10:30

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 5. november 2012 - Riigikontroll leiab, et omavalitsuste teadlikkus korruptsiooni ennetamisest jätab tõsiselt soovida ja vajab riigi poolt tugevamat järeleaitamist. Tehingute tegemisel jätavad ametiisikud omavalitsustes oma kohustused sageli täitmata, põhjustades sellega korruptsiooniohtu. Omavalitsusjuhtide huvi korruptsiooniohu vältimist kontrollida on kesine. 

Auditeerides kümnes omavalitsuse majandustehinguid, tuli välja, et kaheksas neist oli tehingute tegemisel rikutud korruptsioonivastast seadust. Ametiisikud olid seal omavalitsuse varaga teinud tehinguid ühingutega, millega nad olid ise samal ajal seotud. Et vältida avaliku võimu kuritarvitamist erahuvides, on osavõtt sellistest tehingutest ametiisikule seadusega rangelt keelatud. Ametiisik ei tohi ühtlasi otsustada selliste tehingute toimumise ja tingimuste üle. Ka selle nõude vastu oli auditeeritud omavalitsustes eksitud. Mõnel pool oli seadust rikkudes tehtud paari aastaga tehinguid kümnete tuhandete eurode eest. Info keelatud tehingute ja huvide konfliktiga otsuste kohta saatis Riigikontroll edasiseks menetlemiseks politseile.

Rikkumiste ärahoidmiseks on iga ametiasutuse juhi kohustus luua töökorraldus ja kontrollida, et ametiisikud neile kehtivatest nõuetest kinni peavad. Auditeeritud kümnest omavalitsusest oli vaid ühes määratud sellise kontrolli tegemine ametnike tööülesandeks ja kontroll oli läbi viidud viisil, mis võimaldas selle toimumises veenduda. Ülejäänutes põhines kontroll tavadel ja oli juhuslik.
Samuti leidis Riigikontroll, et enamik asutuste juhtidest ei teadnud suurt osa ühingutest, millega ametiisikud neil üldse seotud on. Riigikontrolli arvates ei ole juhusliku kontrolli ega täieliku ülevaate puudumise tõttu ametiisikutega seotud ühingutest võimalik korruptsiooni tõhusalt ennetada. Seetõttu tuleb senine töökorraldus nendes küsimustes omavalitsustes üle vaadata.

Justiitsministril tuleks aga anda edaspidiseks selgemad suunised, mida ametiasutuste juhid peaksid korruptsiooni ennetamiseks sisekontrollisüsteemi loomisel arvesse võtma.

Riigikontroll näeb samuti probleeme omavalitsuste tegevuse läbipaistvusega. Kui omavalitsus teeb tehinguid ametiisikuga, tema sugulastega või nendega seotud ühingutega, siis on teavet selle kohta avalikkusel praegu raske saada. Praegu ei ole ka seaduse tasemel paigas, et selline teave tuleb igal juhul avalikustada. Kohustus selleks tuleb Riigikontrolli arvates aga kehtestada, et läbipaistvust omavalitsustes suurendada ja avalikkuse kaasabil korruptsiooni paremini ennetada.
Justiitsministri eestvedamisel peaks riik senisest enam ja süsteemsemalt harima omavalitsusi korruptsiooni ennetavate meetmete asjus. Auditis tuvastatud rikkumised on eelkõige märk sellest, et omavalitsustes ei teadvustata piisavalt korruptsiooni ennetavate meetmete olemust ega vajalikkust.

Seda näitavad ka Riigikontrolli varasemad auditid, milles korruptsiooni ennetamist on omavalitsustes mingis küsimuses vaadatud. Teadlikkus ei ole aja möödudes paranenud ning sellesse muutuse toomine vajab riigi jõulisemat sekkumist. Praegu on Justiitsministeeriumis väljatöötamisel uus korruptsioonivastane strateegia, milles tuleb ametiisikute teadlikkuse parandamine omavalitsustes seada Riigikontrolli arvates eraldi eesmärgiks.

Riigikontroll tegi auditi tulemusena soovitusi justiitsministrile ja auditeeritud omavalitsustele. Justiitsminister nõustus tehtud soovitusi rakendama, lubades muu hulgas töötada välja juhendi, kuidas ametiasutused peaksid kontrollima ametiisikutele korruptsioonivastase seadusega pandud piirangutest kinnipidamist. Samas avaldas minister arvamust, et juhendit ei jõuta ilmselt muude tegevuste kõrvalt koostada 2013. aasta jooksul, nagu Riigikontroll soovitas, vaid see võtab rohkem aega. Justiitsministril on Riigikontrolli soovituste kohaselt kavas analüüsida ka võimalusi, kuidas kehtestada seaduse tasemel kohustus avalikustada omavalitsustes ühetaoliselt ametiisikuga tehtud ja teised piirangute rikkumise riskiga tehingud.

Minister nõustus samuti tegema koolituste kavandamisel edaspidi koostööd omavalitsusliitudega ja pöörama uues korruptsioonivastases strateegias omavalitsuste teadlikkuse parandamisele rohkem tähelepanu.

Auditeeritud valla- või linnavalitsustele tehtud soovitust panna oma töökorralduses ülesandena täpsemalt paika, kuidas ametiisikutele kehtivatest piirangutest kinnipidamist kontrollitakse, olid üheksast soovituse saajast nõus järgima kaheksa. Omavalitsustes, kus Riigikontroll tuvastas piirangute rikkumisi, olid aga kõik volikogu esimehed nõus Riigikontrolli ettepanekuga arutada volikogu istungil revisjonikomisjonile ülesande määramist, et see kontrolliks omavalitsuses piirangutest kinnipidamist ka järgmisel aastal ja esitaks tulemused volikogule arutamiseks.

Riigikontroll auditeeris 2010.–2011. aasta majandustehinguid ja korruptsiooni ennetamiseks loodud töökorraldust Avinurme vallas, Elva linnas, Karksi vallas, Kose vallas, Kullamaa vallas, Kuusalu vallas, Kärla vallas, Laekvere vallas, Rae vallas ning Viljandi linnas. Sarnase auditi korraldas Riigikontroll omavalitsustes ka 2009. aastal, kuid siis olid auditeeritud teised.


Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
6400777
5134900
[email protected]
 

  • Postitatud: 05.11.2012 10:30
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 17:30
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 17:30

Ametiisikud olid omavalitsuse varaga teinud tehinguid ühingutega, millega nad olid ise samal ajal seotud.

Corbis/Scanpix Baltics

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke

Veel uudiseid