Riigikontroll: COVID-19-reservist oli aasta lõpuks alles kolmandik, eurotoetuste abil tekkis 56-miljoniline puhver

Priit Simson | 28.04.2021 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 28. aprill 2021 –  Valitsuse erakorralise COVID-19-reservi ligi 85 miljonist eurost oli eelmise aasta lõpuks kulutatud kaks kolmandikku ehk üle 58 miljoni euro. Vaba raha oli COVID-19-reservis sel ajal üle 26 miljoni euro ehk 31 protsenti, leidis Riigikontroll oma täna avaldatud kiirülevaates. Kuna aasta jooksul õnnestus hulk kulutusi, mida oli algul plaanitud teha Eesti COVID-19-reservi arvelt, tasuda hoopiski Euroopa Liidu toetuste abil ja muist kulutusi jäi tegemata, tekkis 2020. aasta lõpuks reservi 56 miljoni eurone puhver, mida valitsus on saanud kasutada tänavusteks erakorralisteks kulutusteks.

COVID-19 erakorralise reservi tarbeks ette nähtud summad ja nende tegelik kulutamine kajastuvad joonisel 1.

Joonis 1. COVID-19-reservi otsuste alusel sõlmitud lepingute ja võetud kohustuste täitmine

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, HTM – Haridus- ja Teadusministeerium, KUM – Kultuuriministeerium, VÄM – Välisministeerium.

Suurim osa erakorralise reservi rahast kulus isikukaitsevahendite ostuks ja transpordiks ning koroonaviiruse testimiseks – aasta lõpuks kulutati selleks ligi 39 miljonit eurot, mis tähendab, et aasta lõpuks jäi kasutamata 33 protsenti algul ette nähtud summast ehk veidi üle 19 miljoni euro. Kulutused erakorralisest reservist isikukaitsevahendeile ja testimisele kajastuvad joonisel 2.

Peamised otsused nii reservi kui ka selle hulka kuuluvate isikukaitsevahendite ja koroonaviiruse testimise tarbeks ette nähtud raha kasutusse võtmise kohta tehti operatiivselt 2020. aasta lisaeelarve seaduse vastuvõtmisele järgnenud kolme kuu jooksul – siis tehti ligikaudu 75% kogu aasta kuludest.

Joonis 2. Isikukaitsevahendite soetuseks ja transpordiks ning koroonaviiruse testimiseks sõlmitud lepingute täitmine

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Suurimad erakorralise reservi kulutuste tegijad olid rahandusministeerium 18,7 miljoni ja sotsiaalministeerium 14,4 miljoni euroga. Isikukaitsevahendite ja testimise kuludest suurim osa langeb samuti rahandusministeeriumi (17,4 miljonit) ja sotsiaalministeeriumi (10,1 miljonit) arvele.

Nii näiteks oli sotsiaalministeerium aasta lõpuks kulutanud COVID-19-reservi arvelt testide soetamiseks ja testimiseks 8,2 miljonit, hingamisaparaatidele ja teistele hapnikuga varustavatele seadmetele 2,4 miljonit eurot. Sotsiaalministeerium kulutas COVID-19-reservist isikukaitse­vahendeile 1,9 miljonit ja riigikantselei 9,2 miljonit eurot. Majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumi kuludest olid silmatorkavaimad Eesti kodanike kodumaale toimetamise transpordi­kulud, mis ulatusid 3,8 miljoni euroni. Ülevaade kõigist sõlmitud lepingutest on tabelis 1 ja detailselt isikukaitsevahendite vaates tabelis 2. 

Kui esialgu arvestas valitsus, et kõik COVIDi-reservist tehtavad kulutused tuleb tasuda riigieelarvesse laekunud Eesti maksumaksja rahast, siis aasta jooksul selgus, et suure osa neist saab katta Euroopa Liidu toetustest (vt joonis 3).

Selle tulemusel tasuti ministeeriumite tehtud kuludest (58,3 miljonit) 35,1 miljonit riigieelarvest ja 23,2 miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvest saadud toetustest. Tulenevalt tegeliku rahavajaduse vähenemisest (vt joonis 1, vaba raha reservis 26,3 miljonit), Euroopa Liidu toetuste kasutamisest (vt joonis 3, Euroopa Liidu toetused 23,2 miljonit) ja osade kulude katmisest muudest riigieelarve rahadest (summas 6,5 miljonit) tekkis aasta lõpuks reservi rahaline puhver kokku ca 56 miljonit, mille ulatuses sai valitsus teha 2021. aastal uusi otsuseid erakorralisteks kulutusteks. 

Joonis 3. COVID-19-reservist tehtud kulutuste tegelikud katteallikad 31.12.2020. a seisuga (miljonites eurodes)

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, HTM – Haridus- ja Teadusministeerium, KUM – Kultuuriministeerium, VÄM – Välisministeerium.

Taustaks:

Riigikogu kinnitas 2020. aastaks riigieelarve mahus ca 12 miljardit eurot. See sisaldas ka valitsuse reservi 86,4 miljonit, mida sai valitsus kasutada operatiivselt, kulutades seda oma parema äranägemise järgi. COVIDi-kriisi puhkedes suurendas Riigikogu seda reservi lisaeelarve kehtestamisega ja riigieelarve muutmisega 360,8 miljoni euroni.

Selleks, et reservi saaks kasutada, on tarvis, et Vabariigi Valitsus annaks ise või volitatud isiku, näiteks kriisikomisjoni kaudu ministeeriumitele n-ö kasutuse piirid. Kui Riigikogu andis Vabariigi Valitsusele 360,8 miljonit eurot, siis valitsus otsustas sellest omakorda sihtotstarbeliselt COVIDi-kriisi esmaste kulude katteks ministeeriumitele jagada 84,6 miljonit.

Ministeeriumid ja riigikantselei asusid seejärel tegema kokkuleppeid ning sõlmima lepinguid raha kasutamiseks. Selle tulemusel on aasta lõpu seisuga kulutatud 58,3 miljonit (vt joonis 1). Konkreetsete lepingute jaotus on esitatud tabelis 1 ja tabelis 2. Täpsema ülevaate Vabariigi Valitsuse reservi kasutusest esitab Riigikontroll 2020. aasta riigi majandusaasta koondaruande auditi tulemusel.

Kuna kriisi puhkedes puudus ülevaade selle reservi kasutuse seisust, otsustas Riigikontroll avaldada peamised faktid erakorralise reservi kasutamise kohta. Meie esimene töö avalikustati 5. oktoobril 2020 (link) ja teema arutelu toimus Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis 16. novembril 2020. Riigikontroll esitab täna samas liigenduses ülevaate erakorralise reservi raha kasutuse kohta 2020. aasta 31.detsembri seisuga. Väljaspool tabeleid tekstiosas on arvud esitatud jälgitavuse huvides ümardatult. 

 

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

 

Tabel 1. COVID-19-reservist tehtud eraldised, sõlmitud lepingud ja võetud kohustused ning lepingute ja kohustuste täitmine 31.12.2020. a seisuga valitsemisalade ja Riigikantselei kaupa eurodes

Eraldised otstarbe järgi
valitsemisalade ja
Riigikantselei kaupa

Eraldise suurus

Sõlmitud lepingud ja võetud kohustused

Lepingute ja kohustuste täitmine 31.12.2020. a seisuga

Rahandusministeerium

34 400 000

23 849 746

18 697 924

COVIDi erivarustuse soetamine

4 000 000

0

0

Isikukaitsevahendite ladustamise korraldamine

168 000

168 000

0

Riigi keskse isikukaitsevahendite varu
täiendamine sotsiaalhoolekande asutuste
tarbeks ning vahendite ladustamine ja
jaotamine

2 500 000

0

0

Riigihalduse ministrile isikukaitsevahendite
soetamiseks

23 432 000

19 381 746

17 361 066

Riigihalduse ministrile ettevõtlustoetuseks
Muhu ja Saaremaa vallale

300 000

300 000

300 000

Kaubandusettevõtetele proportsionaalse rendi
toetusmeetmeks

4 000 000

4 000 000

1 036 858

Siseministeerium

8 857 680

8 544 648

6 884 009

Siseministrile eriolukorra kuludeks

8 700 000

8 436 018

*

Siseministrile Politsei ja Piirivalveameti ning
Kaitseliidu rakendamiseks Saaremaal

125 000

75 950

*

Politsei ja Piirivalveametile patrullide
suurendamiseks Ida-Virumaal

32 680

32 680

*

Riigikantselei

10 193 454

9 443 184

9 443 454

Kampaaniate „Püsi kodus“ ja „Püsime terved“
korraldamiseks

169 454

169 184

169 454

Elanike uuringu läbiviimiseks

24 000

24 000

24 000

Isikukaitsevahendite soetamiseks

10 000 000

9 250 000

9 250 000

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

6 185 200

4 206 999

6 141 260

Eestlaste koju toomiseks (Sassnitzi-Paldiski liini
kulud, kahe erakorralise reisi tellimine marsruudil
Tallinn-Helsingi-Tallinn, mis hõlmab sõitja-,
sõiduki- ja kaubaveo, samuti sõidupiletite
broneerimist ja müügi korraldamist)

3 823 200

957 000

3 833 724

Majandusministrile käitumisjuhendi loomiseks poekettidele

20 000

20 000

4 545

Majandusministrile bussiliinide tihendamiseks Ida-Virumaal

270 000

270 000

100 391

Majandusministrile küberohtude ennetamise teavituskampaaniaks

72 000

59 999

59 999

Majandusministrile isikukaitsevahenditega seonduvaks transpordiks

2 000 000

2 900 000

2 142 601

Sotsiaalministeerium

22 128 000

19 760 258

14 352 807

Sotsiaalministrile isikukaitsevahendite
ostmiseks

4 000 000

2 100 525

1 919 949

Sotsiaalministrile testide soetamiseks ja läbiviimiseks

11 960 000

11 510 000

8 214 963

Sotsiaalministrile hingamisaparaatide ja muude vajalike patsiendi vere hapnikusisaldust optimaalsel tasemel hoidvate seadmete soetamiseks

3 750 000

3 750 000

2 443 700

Eriolukorraga seotud sotsiaal- ja tervisevaldkonna IKT kuludeks (sh kogumispensionide maksete tasumise kohustuse ajutise peatamisega seonduvad kulud)

1 395 000

1 395 000

1 079 953

Vanemahüvitise arvestusperioodis töötusega seotud muudatustega kaasnevad Sotsiaalkindlustussüsteemi (SKAIS) arenduskulud

63 000

63 000

0

Hooldekodude infektsionaalse juhendamise ning ohvriabi ja psühholoogilise kriisinõustamise erakorralisteks kuludeks ja seroloogilisteks uuringuteks

960 000

941 733

694 242

Haridus- ja Teadusministeerium

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kultuuriministeerium

850 000

850 000

850 000

Välisministeerium

200 000

200 000

179 724

KOKKU

84 614 334

68 654 835

58 349 178

* Ei ole võimalik lepingute kaupa välja tuua.

Tabel 2. COVID-19-reservist isikukaitsevahendite soetamise ja transpordiga ning koroonaviiruse testimisega seotud lepingud ning väljamaksed 31.12.2020. a seisuga valitsemisalade ja Riigikantselei kaupa eurodes

Hanke nr

Lepingu sisu

Isikukaitse­vahendite ja viiruse testi­misega seotud lepingute summa

Isikukaitse­vahendite ja viiruse testi­mi­sega seotud lepin­gute järgsed välja­maksed 31.12.2020. a seisuga

Lepingute ja välja­maksete vahe

Kommentaar

Rahandusministeerium

19 549 746

17 361 066

2 188 679

 

Isikuvahendite ladustamise korraldamine

168 000

0

168 000

Leping täitmisel

Riigihalduse ministrile isikuvahendite soetamiseks

221403

Desinfitseerimisvahendite ostmine

910 857

910 857

0

Leping täidetud

221436

Kirurgiliste näomaskide ostmine

1 020 000

17 510

1 002 490

Leping lõpetatud

221513

Kirurgiliste näomaskide ostmine

1 590 000

1 510 500

79 500

Leping täidetud

221559

Isikukaitsevahendite (kinnaste) ostmine

65 910

65 744

166

Leping täidetud

221623

Meditsiiniliste isikukaitsevahendite ostmine

10 424 524

10 065 991

358 533

Leping täidetud

221712

Näomaskide ostmine

1 072 000

1 091 107

–19 107

Leping täidetud

221945

Meditsiiniliste näomaskide ja kaitseülikondade ostmine

599 105

8

599 097

Leping täidetud. Enamiku lepingu asjade eest tasus eraisik

221955

Kirurgiliste maskide ostmine

380 000

380 000

0

Leping täidetud

223175

Kitlite ja kaitseülikondade ostmine

3 225 000

3 225 000

0

Leping täidetud

223177

Kilepõllede ostmine

58 800

58 800

0

Leping täidetud

223410

Kitlite ja kaitseülikondade ostmine

35 550

35 550

0

Leping täidetud

Riigikantselei

9 250 000

9 250 000

0

 

221526

FFP3-respiraatorite ostmine ja tarnimine

9 250 000

9 250 000

0

Leping täidetud

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

2 900 000

2 142 601

757 399

 

222864, 221741

Isikukaitsevahendite rahvusvaheline logistikateenus

2 900 000

2 142 601

757 399

Leping täidetud

Sotsiaalministeerium

13 610 526

10 134 913

3 475 613

 

Sotsiaalministrile isikukaitsevahendite soetamiseks

221731

Respiraatorite ja kirurgiliste kaitse­maskide ostmine (Terviseamet)

631 200

631 200

0

Leping täidetud

221403

Desinfitseerimisvahendite ost (Rahandusministeerium)

607 161

607 161

0

Leping täidetud

221300

FFP3-respiraatorite ostmine (Terviseamet)

182 000

182 000

0

Leping täidetud

221131

3-kihiliste kirurgiliste maskide
ostmine (Terviseamet)

120 000

120 000

0

Leping täidetud

220722

FFP3-respiraatorite ostmine

20 020

20 020

0

Leping täidetud

ELi ühis­hange

FFP2-respiraatorite ostmine

540 144

359 568

180 576

Leping täitmisel

Sotsiaalministrile testide soetamiseks ja läbiviimiseks

223116

Koroonaviiruse proovide testimine ja tulemustest teavitamine
(Terviseamet)

54 318

54 318

0

Leping täidetud

222655

Koroonaviiruse proovide võtmine ja testimine (Terviseamet, proovide võtmine)

837 532

837 532

0

Leping täidetud

222655

Koroonaviiruse proovide võtmine ja testimine (Tervise­amet, proovide testimine)

927 828

927 828

0

Leping täidetud

221967

DNA/RNA eraldamise roboti ja tarvikute ostmine (Terviseamet)

63 814

63 814

0

Leping täidetud

 

Sotsiaalministeeriumile testide soetamiseks

1 181 868

426 307

755 561

Leping täitmisel

221537

Koroonaviiruse proovide võtmine ja testimine (Terviseamet, proovide võtmine)

635 900

635 900

0

Leping täidetud

221537

Koroonaviiruse proovide võtmine ja testimine (Terviseamet, proovide testimine)

1 865 028

1 865 028

0

Leping täidetud

223408

Koroonaviiruse proovide võtmine ja testimine (Terviseamet, proovide võtmine)

1 566 111

1 566 111

0

Leping täidetud

223408

Koroonaviiruse proovide võtmine ja võetud proovide testimine (Terviseamet, proovide testimine)

827 602

827 602

0

Leping täitmisel

 

Sotsiaalministeeriumile 50 000 Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2 testi soetamiseks

3 000 000

651 200

2 348 800

Leping täitmisel

 

Seireuuring

450 000

259 324

190 676

Leping täitmisel

 

COVID-19 ravimi väljatöötamiseks ning testide leidmiseks

100 000

100 000

0

Leping täidetud

 

KOKKU

45 310 272

38 888 580

6 421 692

 

 

  • Postitatud: 28.04.2021 10:00
  • Viimane muudatus: 28.04.2021 08:24
  • Viimane ülevaatus: 28.04.2021 08:24

Vaba raha oli COVID-19-reservis aasta lõpuks üle 26 miljoni euro.

Riigikontroll

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid