Riigikontroll: olukord koolikohustuse täitmisel tekitab muret

Toomas Mattson | 28.08.2007 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 28. august 2007 - Riigikontroll on mures olukorra pärast koolikohustuse täitmisel – vähemalt 1500 lapse kohta puudub info, miks nad pole ühegi kooli nimekirjas. Endiselt kukub ka igal aastal põhikoolist välja ligi 1000 last, kes seetõttu ei omanda põhiharidust, ning see arv pole viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Riigikontrolli äsja lõppenud audit ei näita olulist edasiminekut koolikohustuse täitmise vallas võrreldes 2002. aastaga, mil Riigikontroll samuti seda teemat käsitles.

Lisaks põhikoolist väljalangemisele on oluliseks probleemiks ka puudumised ning edasijõudmatus õppetöös. Riigikontrolli analüüs näitas, et keskmiselt puudub põhikooli õpilane koolist aastas 3 nädalat, millest 1 nädala moodustavad põhjendamata puudumised. Põhjendamata puudumised on noorte seas laialt levinud ning tervelt 69% õpilastest olid koolist puudunud põhjendamata vähemalt ühe tunni õppeaasta jooksul. Selliseid noori, kes puudusid põhjendamata koolist süstemaatiliselt (vähemalt 20% tundidest ühe õppeveerandi jooksul), oli eelmisel õppeaastal ligikaudu 3100.

Kui vaadata põhjendamata puudumisi klasside kaupa, siis kõige rohkem puudusid koolist põhikooli viimase astme õpilased, kuid murelikuks teeb asjaolu, et iga 1. klassi õpilase kohta oli põhjendamata puudutud tunde ligi ühe õppepäeva jagu. See näitab, et laste probleemid saavad alguse juba esimestes klassides ja just siis oleks õige aeg sekkuda nende probleemide lahendamisse.

Oluliseks probleemiks on õpilaste edasijõudmatus õppetöös. Tervelt viiendikul 7.–9. klassi õpilastest on puudulikke veerandihindeid ja üle 7% neist sai vähemalt ühe puuduliku aastahinde.

Riigikontrolli audit näitas, et haridus- ja teadusministeerium koostöös kohalike omavalitsustega pole suutnud tagada olukorda, et meil oleks ülevaade kõigi põhikooliealiste laste haridusteest. Õpilaste nimekirjade võrdlemisel rahvastikuregistri andmetega selgus, et rahvastikuregistrisse oli kantud ligi 4000 koolikohustuslikus eas olevat last, keda polnud ühegi kooli nimekirjas. Neist ligi 1500 lapse eest maksis Eesti riik lapsetoetust, mis tähendab, et neil lastel on side Eestiga olemas.

Riigikontrolli auditijuht Külli Nõmm ütles: „On lubamatu, et me ei suuda välja selgitada, kas Eesti riigilt lapsetoetust saav laps ka täidab talle pandud koolikohustust. Riigikontroll loodab, et haridus- ja teadusministeerium hakkab siiski koostöös siseministeeriumi ning kohalike omavalitsustega välja selgitama, kuhu on kadunud need lapsed, ning usutavasti tuleb juba algaval õppeaastal selles osas rohkem selgust.”

Haridus- ja Teadusministeerium on küll loonud koolikohustuse täitmise soodustamiseks mitmeid uusi tugimeetmeid (õpilaskodud, arenguvestlused) ning enam kui 2,5 korda suurendanud tugimeetmete rahastamist võrreldes 2003. aastaga, kuid olukord koolikohustuse täitmisel ei ole oluliselt paranenud. Endiselt on probleemiks ebaselgus osapoolte ülesannetes ning vastutuses koolikohustuse täitmise tagamisel. Samuti on olnud kaootiline koolide tugivõrgustiku väljaarendamine. Paljud väikesed maakoolid ei ole suutelised ise tugimeetmeid välja arendama, kuid senini puudub paljudel koolidel kindel partner, kelle poole vajaduse korral pöörduda.

Riigikontroll leidis ka puudusi Eesti Hariduse Infosüsteemis, mis ei taga küllaldast ülevaadet üldhariduskoolides toimuvast ning ei võimalda hinnata tugimeetmete kasutamist koolides.

Haridus- ja teadusminister on Riigikontrolli auditiga tutvunud ning suures osas nõustunud auditis toodud järelduste ja soovitustega.

Riigikontroll korraldas auditi „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus”, et uurida, kui palju on meil koolikohustust mittetäitvaid lapsi ning kuidas aidatakse neil lastel taas koolitee leida.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 28.08.2007 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 13:14
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 13:14

Veel uudiseid