Riigikontroll: usaldusväärsed ja võrreldavad andmed omavalitsuste haldamis- ja valitsemiskulude kohta puuduvad

Toomas Mattson | 18.09.2007 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 18. september 2007 - Riigikontrolli hinnangul puudub kohaliku omavalitsuse ametnikega seotud tegelikest kuludest praegu usaldusväärne ja võrreldav info, millele erinevad huvirühmad saaksid otsuste langetamisel tugineda, ning esineb laialdaselt probleeme valla- ja linnajuhtidele tasude ning toetuste määramisel.

Riigikontroll auditeeris 2006. aasta andmete põhjal 30 kohalikus omavalitsuses (KOV) ametnikega seotud kulude (s.o haldamis- ja valitsemiskulude) läbipaistvust eelarves ja selle täitmise aruannetes, nende kulude õiguspärasust ning kontrolli nendeks kuludeks eraldatud raha kasutuse üle.

Auditi tulemusena on Riigikontroll sunnitud tõdema, et praegu puuduvad usaldusväärsed ja võrreldavad andmed kõikide KOVide haldamis- ja valitsemiskulude kohta. Info ametnikega seotud kulude kohta ei ole vajalik kellegi uudishimu rahuldamiseks või hindamiseks, kui hea või halb on teenistus valla- või linnaametnikuna. Teave on vajalik selleks, et oleks võimalik hinnata valla või linna juhtimisega seotud kulusid tervikuna ning kõrvutada neid teiste sarnaste omavalitsustega.

Kuigi ka praegu kogub ja avalikustab rahandusministeerium andmeid KOVide tuludest-kuludest ning nende vastavusest eelarvetele, ei võimalda kogutavate andmete struktuur ja rahandusministeeriumi veebilehel avalikustamise viis saada ülevaadet KOVi ametnikega seotud tegelikest kuludest. Ülevaate saamist takistab ka kulude vähene liigendatus KOVi eelarves, aga samuti vajakajäämised eelarvet ja selle täitmist puudutava teabe avalikustamisel KOVide veebilehtedel. Viimasele on Riigikontroll juhtinud tähelepanu ka oma varasemates auditites.

Auditi tulemustele toetudes tuleb Riigikontrolli hinnangul pidada tõsiseks probleemiks KOVides levinud praktikat, mille kohaselt ei määra vallavanemale/linnapeale ühekordseid lisatasusid, preemiaid ja puhkusetoetusi selleks seaduse järgi pädev organ ehk volikogu, vaid valitsus või koguni vallavanem/linnapea ise. Selliseid või samalaadseid juhtumeid valla- või linnavalitsuse teiste liikmete tasustamisel esines 30-st auditeeritud KOVist 23-l, kusjuures pädevust ületades makstud tasude ja toetuste summa oli ühes auditeeritud KOVis keskmiselt 20 000–30 000 krooni.

Et tõhustada kontrolli ametnikega seotud kulude üle ning muuta neid kulusid läbipaistvamaks, andis Riigikontroll nii auditeeritutele kui ka rahandusministeeriumile mitmeid soovitusi, mida lubati oma edaspidises tegevuses ka enamjaolt arvestada.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 18.09.2007 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 12:58
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 12:58

Veel uudiseid