Riigikontroll: riik on jätnud psüühiliste erivajadustega inimesed hätta

Toomas Mattson | 03.03.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 3. märts 2008 - Riigikontrolli audit näitas, et kõik psüühiliste erivajadustega isikud ei saa vajaduse korral hoolekandeteenuseid. See on toonud kaasa olukorra, et teenuse saamiseks on isikud pikalt järjekorras või nende eest hoolitsevad lähedased, kes teenuste piisavuse korral saaksid olla ühiskonnale muul viisil kasulikud.

Sotsiaalministeerium tunnistab, et isikuid, kes hoolekandeteenuseid vajaks, on oluliselt rohkem, kuid ei suuda tagada kõigile neile riiklikke teenuseid.

Isegi nende isikute puhul, kellele hoolekandeteenuse on määranud kohus, kuna nad on endale või teistele ohtlikud, ei suuda riik tagada, et isik saaks teenust kohe. Riigikontrolli analüüsist selgus, et keskmiselt saadakse teenust alles pool aastat pärast kohtulahendit.

Probleem on ka teenuste kvaliteediga. Kuna puuduvad teenuste osutamise standardid ning teenuste kvaliteedinõuded on minimaalsed, siis ei ole tagatud, et kõikjal saavad isikud samaväärset teenust. Ka järelevalve teenuseosutajate üle ei pruugi tuua kaasa teenuse kvaliteedi paranemist, sest auditeeritud maavalitsused teevad teenuseosutajate üle minimaalset järelevalvet või ei jälgi neid üldse.

Teenuse halva kättesaadavuse peamine põhjus on ebapiisav rahastamine. Teenuste osutamise hinnad ei ole tegelike kuludega vastavuses ning aastate jooksul on hinnad tõusnud vaid personalikulude suurendamise võrra, kuid ka see pole suutnud tagada kvalifitseeritud personali ning pidurdada personali voolavust. Alarahastatuse tõttu pole suudetud viimastel aastatel oluliselt suurendada teenuste mahtu.

Audit kinnitas, et vanaduspensioniealiste erihoolekande probleemil ei ole siiani lahendust. Kuigi vanurite hoolekanne on omavalitsuste ülesanne, on seni tasunud psüühiliste erivajadustega pensionäride eest valdavalt riik. Riigikontroll leiab, et erivajadustega isikute hoolekande korraldus ei tohiks sõltuda inimese vanusest, kuid möönab, et üheks teenuste halva kättesaadavuse põhjuseks on lahendamata probleemid pensionieas olevate erivajadusega isikute hoolekandes.

Ööpäevaringseid hoolekandeteenuseid saavad isikud peavad majutus- ja toitlustuskulude eest tasuma oma võimaluste kohaselt, kuid pea kolmandik neist ei suuda oma sissetulekutest neid kulusid katta. Seetõttu peab teenuseosutaja katma ka selle puudujäägi niigi väikese teenuse hinna arvelt.

Psüühiliste erivajadustega inimesi, kes vajavad hoolekandeteenuseid, on sotsiaalministeeriumi andmetel umbes 7000. Toetavaid teenuseid saab neist alla 4500 isiku.

Psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandele nähti 2007. aasta riigieelarves ette 171,1 miljonit krooni.

Sotsiaalminister tänas Riigikontrolli auditi eest ning leidis, et riikliku psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekande süsteemis on veel arenguruumi. Sotsiaalminister kinnitas et ministeerium töötab jätkuvalt selle nimel, et pakkuda võimalikult kvaliteetseid erihoolekande teenuseid kõigile vajajatele õiglaste hindadega. Ministri sõnul on mitmete auditis tehtud märkuste ja ettepanekutega praeguseks juba arvestatud.

Ka regionaalminister nõustus Riigikontrolli soovitusega, lisades, et maavanemate tehtava riikliku järelevalve tugevdamine ja tõhustamine on tõusnud prioriteetseks tegevuseks ning maavalitsused on oma 2008. a tegevuskavades suurendanud plaanilise järelevalve mahtu.

* * *

Riigikontroll auditeeris psüühiliste erivajadustega inimeste riikliku hoolekande korraldust, et hinnata selle tõhusust ning veenduda, kas kõik inimesed saavad vajaduse korral sobivaid hoolekandeteenuseid. Psüühiliste erivajadustega on vaimupuudega ja/või psüühikahäirega isik, kelle seisund segab oluliselt tema igapäevast elu.

Hinnangu andmisel lähtus Riigikontroll sellest, et hoolekandesüsteem töötab hästi siis, kui kõikidel psüühiliste erivajadustega inimestel on vajaduse korral võimalik saada vajalikke hoolekandeteenuseid mõistliku aja jooksul ning nende õigusi selle protsessi käigus ei rikuta. Seejuures suudab riik tagada, et kõik teenuseosutajad pakuvad nõutava kvaliteediga teenust, ning rahastab teenuseid vastavuses teenuste pakkumise tegelikele kuludele.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 03.03.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 10:14
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 10:14

Veel uudiseid