Ülemaailmse keskkonnaauditi töögrupi juhtkomitee arutab Tallinnas globaalauditite planeerimist

Toomas Mattson | 06.05.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 6. mai 2008 - Tallinnas toimub Eesti Riigikontrolli eesistumisel 6.–9. mail 2008 ÜRO egiidi all tegutseva rahvusvahelise kõrgeimate auditiasutuste (riigikontrollide) organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühma juhtkomitee kohtumine.

Kohtumisel käsitletavad peateemad on kliimamuutus, säästev energeetika ning loodusressursside kasutamine – kalandus, maavarad ja nende kaevandamine ning metsandus. Kõikide peateemade kohta töötatakse tööperioodi 2008–2010 jooksul välja auditeerimise juhendmaterjalid, kliimamuutuste teemal korraldatakse ka globaalaudit, milles osalevad 14 riigi kõrgeimad kontrolliasutused. Tallinnas annavad oma panuse ettekannetega ka valdkonna eksperdid Eestist ja Euroopa Keskkonnaagentuurist ning toimuvad diskussioonid.

Kohtumisel osalevad esindajad kuueteistkümnest riigist: Austriast, Brasiiliast, Kamerunist, Kanadast, Hiinast, T¨ehhist, Indoneesiast, Hollandist, Uus-Meremaalt, Norrast, Poolast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Tansaaniast, Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest ning Katarist. Sealhulgas võtavad kohtumisest osa kolme riigi riigikontrolörid isiklikult.

6. mail korraldatakse osalejatele väljasõit, et tutvustada neile Eestit, meie loodust ja kultuuri. Külalistele tutvustatakse ka vahetult enne 7. mail algavat töösessiooni „Teeme ära 2008” projekti. Juhtkomitee töösessiooni avab kolmapäeval Riigikogu esimees, akadeemik Ene Ergma.

Tallinnas toimuv juhtkomitee koosolek on vastalanud tööperioodi esimene ning esimene koosolek, mida juhib Eesti Riigikontroll, kui Eesti on INTOSAI keskkonnaauditi töörühma eesistujariik. Eelmainitud projektid on alles algusjärgus ning tööperioodi esimese juhtkomitee koosoleku põhieesmärgiks on kõikide projektiplaanide kinnitamine selleks perioodiks ning organisatsiooni jooksvate küsimuste arutelu.

Täiendava info kontaktandmed:

Olavi Tammemäe, INTOSAI WGEA sekretariaadi direktor, tel: +372 640 0116, +372 501 1675, e-mail: [email protected]

Margit Lassi, INTOSAI WGEA sekretariaadi vanemnõunik, tel: +372 640 0100, +372 529 5415, e-mail: [email protected]

Kairi Raudsepp, INTOSAI WGEA sekretariaadi nõunik, tel: +372 640 0113, +372 510 7388, e-mail: [email protected]

Henn Pärnamets, INTOSAI WGEA sekretariaadi vanemnõunik, tel: +372 640 0756, +372 507 8271, e-mail: [email protected]

Toomas Mattson, Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja, tel +3726400777, +3725134900, e-mail: [email protected] 

***

Taustainfo Eesti ja keskkonnaauditi töörühma suhete kohta

Eesti Riigikontroll võttis Kanada kolleegidelt (Office of the Auditor General of Canada) üle ÜRO egiidi all tegutseva rahvusvahelise kõrgeimate auditiasutuste (riigikontrollide) organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) eesistumise eelmise aasta novembris. Praegu kuuluvad sellesse töörühma 67 kõrgeimat auditiasutust ja see on 188 liikmega INTOSAI suurim töörühm.

Riigikontrolör Mihkel Oviir ütles, et töörühma juhtimine on Eesti riigile ja Riigikontrollile suur au ja vastutus. „Kui Eesti oma sõjameestega annab NATO kaudu jõukohase panuse rahvusvahelise julgeoleku tagamisse, IT-spetsialistidega küberkaitsesse jms, siis annab Eesti Riigikontroll oma panuse maailma keskkonnavaldkonna auditeerimisse. Kui 1990ndail oli Eesti Riigikontroll välispartneritelt abi saaja rollis, siis nüüd on Riigikontroll muutunud üha enam abi andjaks, teadmiste pakkujaks.”

Samuti saab Riigikontroll keskkonnaauditi töörühma eesistujana toetada valitsuses heaks kiidetud Eesti eesmärke Euroopa Liidus, kus Eesti soovib, et kõik riigid asuksid üheskoos võitlema kliimamuutuste vastu. Seejuures tuleb kliimamuutuste ohjeldamiseks kaasata juhtival positsioonil olevate arenenud riikide kõrval ka jõukohase panusega arengumaid, kellele Eesti saab näidata eeskuju.

Töörühma juhtimine teiste INTOSAI tegevust muudes valdkondades vedavate riikide kõrval, nagu Norra, Ungari, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko, Maroko, Peruu, Taani, India, Holland jt, on Eesti riigile suureks väljakutseks.

WGEA töö koordineerimine annab võimaluse tutvustada rahvusvaheliselt nii Eesti riigi edusamme keskkonna alal kui ka panustada säästva arengu hindamise auditimetoodika arendamisse kogu maailmas.

Eesti kandidatuuri WGEA eesistuja kohale toetasid eriti Ameerika Ühendriigid, Kanada, Suurbritannia, Norra ja Austria.

Taustainfo kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni kohta

INTOSAI on kõrgeimate auditiasutuste rahvusvaheline organisatsioon (International Organization of Supreme Audit Institutions), mis asutati 1953. aastal ja kuhu praegu kuuluvad 188 kõrgeimat auditiasutust üle kogu maailma. INTOSAI kõrgeimaks organiks on iga kolme aasta tagant toimuv kongress, kes moodustab organisatsiooni juhtimiseks kongresside vahelisel ajal 18-liikmelise juhatuse.

INTOSAI eesmärgiks on parandada auditite kvaliteeti, võimaldades kogemuste vahetamist ja arendades auditimetoodikat. 1977. aastal kehtestati INTOSAI auditistandardid, millest lähtuvad avaliku sektori audiitorid kogu maailmas.

INTOSAI eesmärkide täitmise nimel tegutsevad sisuliste küsimustega komisjonid, töörühmad ning rakkerühmad, kelle tegevusest sõltub kõigi 188 INTOSAI liikme auditimetoodika, -teadmiste ja -oskuste areng.

Taustainfo INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) kohta

Üheks kogu INTOSAI arengut mõjutavaks töörühmaks on keskkonnaauditi töörühm – Working Group on Environmental Auditing (WGEA) –, mis asutati 1992. aastal. Praegu kuuluvad sellesse INTOSAI suurimasse töörühma 67 riigi kõrgeimad auditiasutused.

WGEA eesmärgiks on edendada keskkonnaauditeid nii liikmesriikides kui ka riikides, mis pole WGEA liikmed. WGEA töö strateegiliseks juhtimiseks on moodustatud juhtkomisjon – Steering Committee (SC) –, kuhu kuulub 18 auditiasutust.

WGEA töökava

Tööperioodiks 2008–2010 on välja töötatud senisest mahukam töökava, mille järgi tuleb WGEAs alustada ja kolme aasta jooksul ellu viia viis suurprojekti:
* regioonidevaheline kliimamuutuste paralleelaudit (juhib Kanada);
* regionaalsed paralleelauditid (regioonid ise valivad teemad, juhivad regiooni koordinaatorid);
* koostada juhendmaterjalid, et auditeerida valitsuste toimetulekut kliimamuutustega (juhib Norra);
* koostada juhendmaterjalid, et auditeerida valitsuste saavutusi jätkusuutliku energeetika juurutamisel (juhib T¨ehhi Vabariik);
* koostada juhendmaterjalid, et auditeerida valitsuste toimetulekut keskkonnanõuete täitmisel metsanduses (juht Indoneesia), mineraalsete loodusressursside kaevandamisel (juht Tansaania) ja kalanduses (juht Lõuna-Aafrika Vabariik).

  • Postitatud: 06.05.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 10:10
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 10:10

Veel uudiseid