Riigikontroll: järelevalve kutselise kalapüügi üle Läänemerel on puudulik

Toomas Mattson | 12.05.2009 | 14:16

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 12. mai 2009 - Riigikontrolli hinnangul ei suuda keskkonnajärelevalve tõhusalt tuvastada ebaseaduslikku traalpüüki, kuna järelevalvet ei kavandata süsteemselt, eri riigiasutuste koostöö järelevalve tegemisel kohati ei toimi ning mitmes piirkonnas kontrollitakse traalpüügi lossimisi vähe.

Läänemere kalavarud on madalseisus nii Läänemere keskkonna halvenemise kui ka pikaajalise ülepüügi tõttu. Kalavarude hea seisundi saavutamiseks peab keskkonnajärelevalve tagama püüginõuete järgimise ja tõkestama röövpüügi.

Riigikontroll leidis, et järelevalvet tehes on jäetud kasutamata mitmed infotehnoloogilised võimalused, mistõttu ei pöörata tähelepanu ettevõtjatele, kes esitavad vastuolulisi andmeid kala püügi, lossimise ja müügi kohta. Audit näitas, et vastuolusid püügi- ja lossimisandmetes esineb enamikul traallaevadest, neist umbes viiendiku puhul aga süsteemselt.

Audit tulemusena selgus, et Keskkonnainspektsiooni järelevalve traalpüügi lossimise üle on mõnes piirkonnas, näiteks Virumaal, liialt vähene ega täida ka inspektsiooni enda püstitatud eesmärke. Osa laevu on kontrollitud teistest oluliselt vähem või pole mitme aasta jooksul üldse kontrollitud.
Kalandusvaldkonna korralduse ja järelevalve üheks probleemiks on, et riigis puudub valdkonda hõlmav terviklik infosüsteem. Keskkonnaministeerium ja Põllumajandusministeerium ei ole suutnud kokku leppida kogu kalavaru ning kutselist ja harrastuspüüki hõlmava infosüsteemi arendamises ning arendavad kumbki eraldi oma valitsemisala ülesandeid täitvaid infosüsteeme. Sellise killustatuse tõttu kannatavad andmete analüüsi- ja kontrollivõimalused, väheneb kasutajamugavus ning suurenevad eraldiseisvate infosüsteemide haldamis- ja arendamiskulud.

Keskkonnaminister ja põllumajandusminister nõustusid valdava osa Riigikontrolli soovitustega ning esitasid auditiaruandesse täpsustusi. Mõlema ministeeriumi hinnangul parandab järelevalve võimekust käesoleva aasta alguses Põllumajandusministeeriumi rakendatud uus kalanduse infosüsteem, mis hõlmab siiski vaid kutselist kalapüüki. Mitmeid Riigikontrolli soovitusi on asutud juba täitma.

***

Riigikontroll auditeeris järelevalvet kutselise kalapüügi üle Läänemerel ning kalanduse korralduseks ja järelevalveks vajaliku infosüsteemi arendamist. Auditis keskenduti traalpüügi järelevalvele, kuna selle püügi mahud võrreldes rannakalandusega on Läänemeres kõige suuremad ning Eestil on kohustus täita traalpüügile kehtestatud Euroopa Liidu järelevalvenõudeid. Audit on osa Läänemere-äärsete riikide paralleelauditist, mis käsitleb Läänemere keskkonnaseiret ning kalanduse korraldust ja järelevalvet.
Põllumajandusministeeriumi andmetel on Eestis 71 traallaeva, kes püüdsid 2008. aastal Läänemerest kokku 21 262 tonni räime, 48 582 tonni kilu ning 970 tonni turska.


Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 12.05.2009 14:16
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 21:30
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 21:30

Veel uudiseid