Riigikontroll: juurdepääs avalikule teabele ja isikuandmete kaitse vajab omavalitsustes rohkem teadvustamist

Toomas Mattson | 14.04.2009 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 14. aprill 2009 - Riigikontroll auditeeris 15 vallas ja linnas kas inimesel on lihtne hankida omavalitsuses teavet teda huvitavates küsimustes ning kas ta saab olla kindel, et tema isikuga seotud andmed on omavalitsusasutuses kaitstud.

Üksikuid erandeid arvestamata saab järeldada, et inimese võimalused hankida teavet valla- või linnavalitsuses kohapeal on head, kuigi igas omavalitsuses ei arvestata liikumispuudega inimese vajadusi. Muudele omavalitsuse lubatud teabeallikatele inimene alati loota ei saa. Isikuandmete käsitlemisel ei teadvusta omavalitsuse ametnikud sageli riske, mis nende kätte usaldatud andmetega kaasnevad. Mitmes omavalitsuses ei olnud kaitstava teabe asutusesiseseks hoiuks elementaarseid abinõusid ning delikaatseid andmeid hoiti avatud riiulitel või mittelukustatavates kappides.

2009. a algusest lisandus valla- või linnavalitsuse dokumendiregistrile uusi nõudeid. Iga dokumendini peab nüüd olema võimalus jõuda registrist ning leidmise peab lihtsamaks muutma ületekstiotsingu rakendamise võimalus. Kuigi otsingut ei saanud teha vaid ühes auditeeritud omavalitsuses, siis ülejäänutes ei olnud enamasti võimalik teostada otsingut kõigi dokumendiregistrisse kantavate andmete järgi (nt dokumendile seatud juurdepääsupiirangute, osadel dokumendi liigi või dokumendi kuupäevade järgi).

Vajakajäämised ei olnud tingitud niivõrd omavalitsuse suurusest või rahalistest võimalustest, kuivõrd ametnike vähesest teadlikkusest ja suhtumisest oma tööülesannetesse. Võimalus võtta teenistusse kõrge kvalifikatsiooniga ametnikke sõltub omavalitsuse kui tööandja konkurentsivõimest, mille tagamine aga ei ole omavalitsuste tänase arvu juures kõikides omavalitsustes ilmselt võimalik. Nii teabe kättesaadavaks tegemine kui selle kaitsmine on valdkonnad, mille korraldus on omavalitsuses tavapäraselt valla- või linnasekretäri vastutusalas, kelle kvalifikatsioonile kehtivad kõrged nõuded. Puudused nendes valdkondades on käsitletavad ka puudustena valla- või linnasekretäri töös. Suurel osal valla- ja linnasekretäri ametikohal töötavatel ametnikel ei ole juristi kvalifikatsiooni, nende oskuste vastavust kutsenõuetele kontrollib regionaalministri juhtimisel tegutsev kutsekomisjon. Riigikontrolli arvates tuleb regionaalministril edaspidi korraldada valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tööd nii, et tõhusamalt kontrollitaks valla- ja linnasekretäride suutlikkust juhtida kantselei tööd vastavalt kehtestatud kutsenõuetele.

Regionaalminister vastas, et Siseministeerium on juba kavandamas valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni koosseisu ning valla- ja linnasekretäride kutsenõudeid puudutavate õigusaktide muutmist, et viia need kooskõlla kohaliku omavalitsuse korraldust ja haridusküsimusi reguleerivate õigusaktidega ning kaasates kutsekomisjoni töösse Andmekaitse Inspektsiooni esindaja kui dokumendiregistri pidamist koordineeriv isik.
Tapa Vallavalitsus aga tõstatas probleemi, et kuigi seadusest tulenevalt on pandud omavalitsustele mitmed kohustused, mis eeldavad infotehnoloogilisi arendusi, ei ole riik toetanud nende väljaarendamist ega arendanud dokumendihaldussüsteemide ühtsete aluste väljatöötamist.


Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 14.04.2009 00:00
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 21:32
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 21:32

Veel uudiseid