Riigikontroll: Keskkonnainvesteeringute Keskus vajab reformimist

Toomas Mattson | 06.08.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 6. august 2008 - Riigikontrolli hinnangul ei ole keskkonnavaldkonna rahastamine Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu läbipaistev ning sihtasutuses rakendatavad sisekontrollisüsteemid ei taga toetuste sihipärast ja tulemuslikku kasutamist.

Riigikontrolli audit näitas, et Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIKi) kaudu rahastatakse riigieelarveväliselt Keskkonnaministeeriumi valitsemisala põhitegevust. 2006. aastal eraldati Keskkonnaministeeriumi ja selle valitsemisala projektidele KIKist toetust ca 202 miljonit krooni ehk 41% KIKi toetuste kogumahust. Mitmete ministeeriumi valitsemisala projektidega rahastati tegevusi, mille kulude katmine peaks olema ette nähtud riigieelarvega.

Riigikontrolli arvates ei ole Keskkonnaministeeriumi valitsemisala põhitegevuse rahastamine KIKi projektide kaudu õige, kuna praegune keskkonnatasudest laekuvate rahade kasutamise korraldus vähendab keskkonnaministri vastutust oma valdkonna korraldamise eest ning võimaldab ministril katta olulise osa ministeeriumi valitsemisala kuludest ministeeriumi eelarve väliselt.

Auditi tulemusena selgus, et Keskkonnaministeeriumis tegelevad KIKist rahastatavate projektide väljaselgitamisega ametnikud, kes ise koostavad ministeeriumipoolseid projektitaotlusi. Seetõttu on ministeeriumivälised projektitaotlused ministeeriumi valitsemisala projektidega võrreldes ebavõrdses olukorras.

Samuti vajab tõhustamist kontroll toetuste kasutamise üle, kuna puudused järelevalves ei anna alati kindlust toetuse sihipärase ja tulemusliku kasutamise kohta. Audit näitas, et KIK ja Keskkonnaministeerium ei ole süsteemselt hinnanud keskkonnatasudest finantseeritud projektide mõju kavandatud tulemustele ning projektide järelevalvedokumentatsioonis esines puudusi.

Riigikontroll auditeeris, kas keskkonnaprojektide toetussüsteem, mida finantseeritakse keskkonnatasudest riigieelarvesse laekuvast rahast, on läbipaistev, ning kuidas toimib KIKi sisekontrollisüsteem keskkonnaprojektide sihtotstarbelisel rahastamisel.

***

Keskkonnatasude seaduse kohaselt kasutatakse keskkonnatasudest riigieelarvesse laekuvat tulu sihtotstarbeliselt looduskeskkonna säilitamiseks ja parandamiseks. Raha sihtotstarbelist kasutamist korraldab riigi sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes toetab keskkonnatasudest laekunud rahast keskkonnaseisundi hoidmisele, loodusvarade taastootmisele ning keskkonnakahjustuste heastamisele suunatud keskkonnaprojekte. KIKi toetus aitab märkimisväärselt kaasa era- ja avaliku sektori keskkonnaprojektide elluviimisele ning on riigi eelarve kõrval üks peamisis rahastamisallikaid riigi keskkonnastrateegias püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Aastatel 2000–2007 on KIK toetanud üle 10 000 keskkonnaprojekti kogusummas 3,3 miljardit krooni. 2007. aastal eraldas KIK toetust 1392 projektile kogumaksumusega ligi 686 miljonit krooni.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 06.08.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 08:59
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 08:59

Veel uudiseid