Riigikontroll: paljud omavalitsused vilistavad jäätmehoolduse korraldamise kohustusele

Toomas Mattson | 07.08.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 7. august 2008 - Riigikontroll analüüsis jäätmehoolduse olukorda Eesti omavalitsustes ja leidis, et paljud omavalitsused ei täida seadusest tulenevaid otseseid kohustusi jäätmehoolduse korraldamiseks: ligikaudu 43% omavalitsustest ei ole täitnud korraldatud jäätmeveo kohustust ning ligikaudu 30% kohustust koostada jäätmekava. Mõnevõrra parem on olukord jäätmehoolduseeskirjadega, mis puuduvad 5% omavalitsustest.

Osa omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad ei vasta sisult seaduse nõuetele ega reguleeri piisavalt jäätmehoolduse korralduslikke küsimusi ning järelevalve aluseid.

Korraldatud jäätmeveost vabastatute osakaal erineb omavalitsustes mitmeid kordi. Vaadeldud omavalitsustes ulatus vabastatute osakaal 0,1–28%. Seadmata siinkohal kahtluse alla vabastamiste õigsust, rõhutab Riigikontroll, et vabastuste põhjendatust peab toetama regulaarne järelevalve.

Riigikontroll leidis ka, et neid omavalitsusi, kes teevad jäätmehoolduse korraldamiseks selleks loodud organisatsioonide kaudu koostööd, on piiratud hulgal. Koostöö jäätmehoolduse korraldamisel on end positiivsete näidetega mitmel pool õigustanud, kuid sellele vaatamata ei ole suur osa omavalitsustest (ca 100) samas vormis koostööd vajalikuks pidanud. Riigikontroll leiab, et koostööst peaks avalduma kasu eelkõige väiksematele omavalitsustele.

Ülevaade tõi välja valdkonna korraldamisel ka positiivset. Jäätmete liigiti kogumise võimaluste arendamiseks on omavalitsustes asutud looma jäätmejaamade ja -kogumispunktide võrgustikku, kuigi omavalitsuste aktiivsus selles osas on olnud erinev.

Rohkemal või vähemal määral on omavalitsustes asutud tähelepanu pöörama ka elanikkonna jäätmealase teadlikkuse tõstmisele. Samas tuleb mainida, et teavitustöö edukus sõltub paljuski selle järjepidevusest ning mõju ei ole võimalik saavutada ühekordsete meetmetega.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 07.08.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 08:51
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 08:51

Veel uudiseid