Kohalike omavalitsuste reaktsioon majandusmuutustele on olnud aeglane

Toomas Mattson | 26.04.2010 | 09:47

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 26. aprill 2010 - Riigikontrolli analüüsis 2009. aastal kohalike omavalitsuste finantsseisus aset leidnud muutusi ja leiab, et paljude omavalitsuste reageerimine majanduskeskkonna muutustele on olnud aeglane. Vajadus kulusid vähendada on omaks võetud ja ellu viidud ajalise viivitusega, mistõttu on rohkesti kulutatud varasematel aastatel kogutud reserve ning tulude jätkuva vähenemise tõttu on see 2010. aastal asetanud omavalitsused raskete valikute ette.

Majandussurutis on viinud omavalitsuste tuludest kümnendiku. Valdade ja linnade tulud vähenesid 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga ligikaudu 2,5 miljardit krooni ehk 11%, s.t 22,7 miljardilt 20,2 miljardi kroonini. Tulude vähenemisest pääsesid 2009. aastal vähesed omavalitsused.

Tulumaksutulude vähenemine absoluutsummas on enamasti jäänud 20% piiresse. 2009. a kokkuvõttes vähenesid omavalitsuste tulumaksutulud tasemele, mis on ligilähedane 2007. aasta omadele.

Riik kärpis KOVide toetusi viiendiku võrra. Tähelepanuväärne on toetuste vähenemise juures asjaolu, et kui toetuste kogusumma on kahanenud 11%, siis näiteks riigilt saadud sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks on samal ajavahemikul vähenenud 75%. Üldise toetusest saadud tulude vähenemise taustal väärib märkimist Euroopa Liidu (EL) raha osakaalu suurenemine toetuste kogusummas. Kui 2008. a moodustas ELi toetusraha 12% kohalikele omavalitsustele tehtud sihtfinantseeringutest, siis 2009. aastal oli see 39%.

Valdkondlikult on kulud oluliselt vähenenud riigi poolt toetatavatel tegevusaladel. Omavalitsuse täidetavatest ülesannetest on 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga kõige enam vähenenud kohalike teede hoiuga seotud tegevuste rahastamine, need kulud olid väiksemad 93% KOVidel ning kulude kogusumma KOVides vähenes 0,7 miljardit krooni. Märkimisväärselt vähem on eraldatud raha ka lasteaedadele, kultuuriasutustele ja sporditegevusele ning enamasti on vähendatud ka valitsemiskulusid. Teede hoiule ja lasteaedadele eraldatud kulude vähenemist on oluliselt mõjutanud ka riigi makstavate toetuste vähenemine.

Kulusid hoiti põhiliselt kokku majandamiskulude ja investeeringute arvelt. Kõige enam, ca 90% omavalitsusi on vähendanud majandamiskulusid, personalikulusid aga on vähendanud ligikaudu kolmandiku võrra vähem valdu ja linnu. 2009. aastal investeeringuteks kulutatud rahasumma jäi oluliselt väiksemaks ka 2006. aasta investeeringutest. Kulude vähendamisega on omavalitsustes viivitatud. Omavalituste tegutsemine kulude vastavusseviimisel vähenenud tuludega jäi pigem aasta lõppu.

2009. aastal suurenes nii omavalitsussektori puudujääk kui ka KOVide arv, kus kulud ületasid tulud. Puudujäägi katmiseks kulutati suur osa KOVide rahajäägist. Tulusid ületavate kuludega KOVide arv kasvas 2008. aasta 47%-lt 2009. aastal 62%-ni, omavalitsussektori puudujääk aga küündis 2009. aasta lõpuks 1,2 miljardi kroonini. Samal ajal vähenes kiiresti omavalitsuste rahajääk: 2008. aasta lõpu 1,7 miljardist jäi aasta möödudes 1 miljard. Sellel on olnud oluline mõju ka omavalitsuste maksevõimele, mis on mitmel pool halvenenud.

Laenukoormuse juurdekasv 2009. aastal pidurdus. Omavalitsuste laenuvõtmise hoogu on lisaks majanduskeskkonna muutustele pidurdanud ka riik: omavalitsustel on alates 2009. a märtsist lubatud laenu võtta vaid ELi toetustest rahastatavate projektide tarbeks. Samas on suurenenud omavalitsuste osakaal, kelle laenukoormuse näitaja ületab seaduses lubatud võlakoormuse piirmäära. Kui 2007. a majandusaasta lõppedes oli selliseid omavalitsusi viis, siis 2009. a lõppedes juba neliteist.

Riigikontroll analüüsis valdade ja linnade tuludes ja kuludes ning finantsseisus 2009. aastal toimunud muutusi. Ülevaate eesmärgiks oli uurida neid muutusi, mis riigi sisemajanduse kogutoodangu ning avaliku sektori tulude vähenemise tingimustes olid 2009. aastal toimunud valdade ja linnade tuludes, kuludes ning finantsseisus, et selgitada, kuidas omavalitsused on majandusliku olukorra halvenemisega toime tulnud.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
6400777
5134900
[email protected]

  • Postitatud: 26.04.2010 09:47
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 18:01
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 18:01

Tulude järsu vähenemise tingimustes püüdsid paljud omavalitsused kärpimisega venitada, minnes eelarvega "punasesse".

Corbis/Scanpix Baltics

Lisamaterjalid

Dokumendid

Teemad:

Veel uudiseid