Riigikontroll tutvustab kliimakonverentsil Kopenhaagenis keskkonnaauditi globaalseid arenguid

Toomas Mattson | 10.12.2009 | 13:42

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 10. detsember 2009 - Eesti Riigikontrollile on antud võimalus korraldada tutvustav üritus rahvusvahelisel kliimakonverentsil Kopenhaagenis, esindades vaatlejana maailma kõrgemaid auditiasutusi ühendavat organisatsiooni INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions).

Üritusel keskendutakse kliimamuutuste auditeerimisele üle kogu maailma. Antakse ülevaade organisatsioonist ning kliimamuutuste auditeerimise juhendmaterjalist, mis valmib 2010. aastaks. Presenteeritakse globaalset kliimamuutuste ühisauditit ning äsja valminud Euroopa regiooni ühist kliimaauditit.

INTOSAI on kõrgeimate auditiasutuste rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1953. aastal ja kuhu praegu kuulub 189 kõrgeimat auditiasutust üle kogu maailma. Üheks kogu INTOSAI arengut mõjutavaks töörühmaks on keskkonnaauditi töörühm – Working Group on Environmental Auditing (WGEA), mille eesistujaks on Eesti Riigikontroll. Töörühma kodulehekülg, mida haldab Eesti Riigikontroll inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja araabia keeles, on aadressil http://www.environmental-auditing.org.
Üritus toimub 11. detsembril Euroopa Liidu paviljonis kell 13–15. Kõik on oodatud.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: +372 6400777
Mob: +372 5134900
[email protected]
 


Taustainfo Eesti ja keskkonnaauditi töörühma suhete kohta:

Eesti Riigikontroll võttis Kanada kolleegidelt (Office of the Auditor General of Canada) üle ÜRO egiidi all tegutseva rahvusvahelise kõrgeimate auditiasutuste (riigikontrollide) organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) eesistumise 2007. aasta novembris. Praegu kuuluvad sellesse töörühma 71 kõrgeimat auditiasutust ja see on 189 liikmega INTOSAI suurim töörühm.
Töörühma juhtimine on Eesti riigile ja Riigikontrollile suur au ja vastutus, millega Eesti Riigikontroll saab anda oma panuse maailma keskkonnavaldkonna auditeerimisse. Kui 1990ndail oli Eesti Riigikontroll välispartneritelt abi saaja rollis, siis nüüd on Riigikontroll muutunud üha enam abi andjaks, teadmiste pakkujaks.
Samuti saab Riigikontroll keskkonnaauditi töörühma eesistujana toetada Eesti eesmärke Euroopa Liidus, kus Eesti soovib, et kõik riigid asuksid üheskoos võitlema kliimamuutuste vastu. Seejuures tuleb kliimamuutuste ohjeldamiseks kaasata juhtival positsioonil olevate arenenud riikide kõrval ka jõukohase panusega arengumaid, kellele Eesti saab näidata eeskuju.
Töörühma juhtimine teiste INTOSAI tegevust muudes valdkondades vedavate riikide kõrval, nagu Norra, Ungari, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko, Maroko, Peruu, Taani, India, Holland jt, on Eesti riigile suureks väljakutseks.
WGEA töö koordineerimine annab võimaluse tutvustada rahvusvaheliselt Eesti riigi edusamme keskkonna alal ning panustada säästva arengu hindamise auditimetoodika arendamisse kogu maailmas.

Eesti kandidatuuri WGEA eesistuja kohale toetasid eriti Ameerika Ühendriigid, Kanada, Suurbritannia, Norra ja Austria.

Taustainfo kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni kohta:

INTOSAI on kõrgeimate auditiasutuste rahvusvaheline organisatsioon (International Organisation of Supreme Audit Institutions), mis asutati 1953. aastal ja kuhu praegu kuulub 189 kõrgeimat auditiasutust üle kogu maailma. INTOSAI kõrgeimaks organiks on iga kolme aasta tagant toimuv kongress, kes moodustab organisatsiooni juhtimiseks kongresside vahelisel ajal 18-liikmelise juhatuse.
INTOSAI eesmärgiks on parandada auditite kvaliteeti, võimaldades kogemuste vahetamist ja arendades auditimetoodikat. 1977. aastal kehtestati INTOSAI auditistandardid, millest lähtuvad avaliku sektori audiitorid kogu maailmas.
INTOSAI eesmärkide täitmise nimel tegutsevad sisuliste küsimustega komisjonid, töörühmad ning rakkerühmad, kelle tegevusest sõltub kõigi 189 INTOSAI liikme auditimetoodika, -teadmiste ja -oskuste areng.

Taustainfo INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (WGEA) kohta:

Üheks kogu INTOSAI arengut mõjutavaks töörühmaks on keskkonnaauditi töörühm – Working Group on Environmental Auditing (WGEA). Töörühm asutati 1992. aastal, kui 14. INCOSAI koosoleku ajal Ameerika Ühendriikides Washingtonis avaldati suurt huvi keskkonna auditeerimise vastu. Kongress kiitis töörühma loomise heaks ning selle juhtimine anti Hollandi riigikontrollile (The Netherlands Court of Audit), kes töötas välja töörühma tööpõhimõtted ja eesmärgid. Need kinnitas omakorda INTOSAI juhtkond 1993. aasta mais Viinis.
Hollandi riigikontroll andis töörühma juhtimise üle Kanada riigikontrolli kätesse oktoobris 2001 ning novembris 2007 võttis juhtimise üle Eesti riigikontroll.
Hollandi juhtimise ajal oli töörühma põhiteemaks „magevesi“, oktoobris 2001, kui võeti vastu uus WGEA tegevusmandaat perioodiks 2002–2004, lisati „jäätmed“ WGEA teiseks põhiteemaks.
WGEA alustas 12 liikmesriigiga ning on nüüdseks kasvanud INTOSAI suurimaks töörühmaks. Praegu kuuluvad sellesse INTOSAI suurimasse töörühma 71 riigi kõrgeimad auditiasutused.
2000. aasta lõpuks olid kõik INTOSAI regioonid loonud ka regionaalse keskkonnaauditi töörühma (Regional Working Group on Environmental Auditing, RWGEA).
Ametlik töökeel organisatsioonis on inglise keel.
WGEA eesmärgiks on edendada keskkonnaauditeid nii liikmesriikides kui ka riikides, mis pole WGEA liikmed. WGEA töö strateegiliseks juhtimiseks on moodustatud juhtkomisjon – Steering Committee (SC) –, kuhu kuulub 17 auditiasutust.

WGEA töökava:

Tööperioodiks 2008–2010 on välja töötatud senisest mahukam töökava, mille järgi tuleb WGEAs alustada ja kolme aasta jooksul ellu viia viis suurprojekti:

  • regioonidevaheline kliimamuutuste paralleelaudit (juhib Kanada);
  • regionaalsed paralleelauditid (regioonid ise valivad teemad, juhivad regiooni koordinaatorid);
  • juhendmaterjali koostamine, et auditeerida valitsuste toimetulekut kliimamuutustega (juhib Norra);
  • juhendmaterjali koostamine, et auditeerida valitsuste saavutusi jätkusuutliku energeetika juurutamisel (juhib Tšehhi Vabariik);
  • juhendmaterjali koostamine, et auditeerida valitsuste toimetulekut keskkonnanõuete täitmisel metsanduses (juht Indoneesia), mineraalsete loodusressursside kaevandamisel (juht Tansaania) ja kalanduses (juht Lõuna-Aafrika Vabariik).

Kõikide peateemade kohta töötatakse tööperioodi 2008–2010 jooksul välja auditeerimise juhendmaterjalid, kliimamuutuste teemal korraldatakse ka globaalaudit, milles osalevad 14 riigi kõrgeimad kontrolliasutused.
 

  • Postitatud: 10.12.2009 13:42
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 17:59
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 17:59

Hetk Kopenhaageni kliimakonverentsi avatseremoonialt - gloobus näitab temperatuuri tõusu piirkondi

AP Photo/Scanpix Baltics

Lisamaterjalid

Dokumendid

Isikud:

Teemad:

Asutused:

Veel uudiseid