Riigikontrolör Alar Karis andis Riigikogule üle aastaraporti

Toomas Mattson | 04.11.2013 | 09:55

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 4. november 2013 – Riigikontrolör Alar Karis andis täna hommikul Riigikogu esimehele Ene Ergmale üle Riigikontrolli aastaraporti, mis käsitleb Eesti riigi arengut ning rahanduse ja majanduse olukorda.

Kohtumisel Riigikogu esimehega sõnas riigikontrolör Alar Karis, et kuigi aastaraporti pealkiri on „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012.–2013. aastal“, on see sisu poolest palju laiem ja mitte niivõrd minevikku, vaid tulevikku vaatav.

„Tänavune ülevaade Eesti riigi arengust ja majanduse olukorrast on valminud ajal, mil ühiskonnas on üha enam hakatud teadvustama tõsiasja, et kujutluspilt riigist, mida ehk tahaksime pidada, ja riik, mida me tegelikult suudame pidada, ei kattu. Et tulevik ei tabaks meid ootamatult, annab Riigikontroll sel aastal senisest põhjalikuma ja üldistavama ülevaate, millises olukorras oleme ja mis ees ootab,“ selgitas riigikontrolör.

Alar Karis rõhutas, et Eesti ees seisvad demograafilised ja muud probleemid sunnivad riigi arengut terviklikult planeerima ning oma võimalusi kriitiliselt hindama. „Selleks tuleb võtta aega, vaadata iseendale ausalt näkku ja vastata küsimusele, milliseid kohustusi ja mil viisil suudab Eesti riik pikemas perspektiivis kanda. Küsimus ei ole enam, kas me suudame samamoodi jätkata,“ nentis riigikontrolör.

Tema sõnul ei ole tegemist vajavad otsused emotsionaalselt lihtsad – ühelt poolt tuleb vaadata, mida me tegelikkuses võime tegemata jätta, mida me saaksime teha teisiti, ja teiselt poolt tuleb astuda samme, et riigieelarvesse tekiks juurde n-ö uut raha. „See eeldab julgete ja originaalsete, kuid samas mõistlike ning töötavate lahenduste otsimist. Oluline on, et me ei venitaks võimalike valikute ega otsuste tegemisega ajani, mil meil pole võimalik isevoolu kulgevaid protsesse mõjutada,“ sõnas riigikontrolör Alar Karis.

 

Allalaadimiseks: Riigikontrolli aastaraporti täistekst (pdf)

Riigikontrolli 2012-2013. aasta raporti peatükid vabaks allalaadimiseks ja avaldamiseks:

Riigikontrolör Alar Karise saatesõna:

Eesti ei saa enam valikute ega otsuste tegemist edasi lükata (Word, docx versioon)

Eesti ei saa enam valikute ega otsuste tegemist edasi lükata (odt ehk opendocument text versioon)

Peatükk: Riigi majanduse ja rahanduse olukord (docx versioon)

Peatükk: Riigi majanduse ja rahanduse olukord (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Tabel 1. SKT kasv Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriikides perioodil 2009–2012 (%)

Tabel 2. Eesti kaupade ja teenuste ekspordimaht perioodil 2008–2012

Tabel 3. Valitsussektori eelarvepositsioon Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriikides perioodil 2009–2012 (% SKTst)

Tabel 4. Riigikassa hallatavad reservid (miljonites eurodes)

Joonis 1. Eesti ekspordikasv võrreldes EL 27 keskmisega (baasaasta 2005 = 100%)*

Joonis 2. Joonis 2. Eesti valitsussektori võlakoormus võrreldes ELi liikmesriikidega 2012. aastal (% SKTst)

Peatükk: Eesti inimeste käekäik (Word, docx versioon)

Peatükk: Eesti inimeste käekäik (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Joonis 3. Eesti hinnatase, inimeste ostujõud ja tootlikkus Euroopa Liidu liikmesriikidega

võrreldes (EL 27 = 100%)

Joonis 4. Materiaalses puuduses elava rahvastiku osakaal Eestis (% rahvastikust)

Joonis 5. Toimetulekutoetust saanud perekondade arv

Joonis 6. Välismaal elavate Eesti Vabariigi kodanike arv (aasta alguse seisuga)

Joonis 7. Sisse- ja väljaränne Eestist ning rändesaldo (inimest)

Joonis 8. Tööealiste elanike arvu muutus (%; baasaasta 2002 = 100%)

Joonis 9. Kuni 14aastaste laste arvu muutus (%; baasaasta 2002 = 100%)

Joonis 10. Brutopalk 2012. aastal maakondade kaupa ja võrdlus Tallinnaga (eurot kuus)

Joonis 11. Suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal maakonniti ja võrreldes Tallinnaga (% rahvastikust)

Tabel 5. Riiklikud pensionid perioodil 2008–2012 (eurodes)

Peatükk: Eesti kestliku arengu väljakutsed (Word, docx versioon)

Peatükk: Eesti kestliku arengu väljakutsed (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Joonis 12. Tööjõu ühikukulu kasv (%; baasaasta 2005 = 100%)

Joonis 13. Riigieelarve tulud ja kulud 2013–2017 (miljonites eurodes)*

Joonis 14. Riigieelarve kulude struktuur 2012–2017* (protsenti kogukuludest)

Joonis 15. Sotsiaaltoetused inimese kohta (eurot aastas)

Joonis 16. Valitsemisalade investeeringud riigieelarves (miljonites eurodes)*

Joonis 17. Maksukoormus Euroopa Liidus 2011. aastal (% SKTst)

Joonis 18. Sotsiaalhoolekande kulud inimese kohta omavalitsuste (KOV) tüüpide kaupa (%;

baasaasta 2007 = 100%)

Tabel 6. Sotsiaal- ja tervishoiukulud riigieelarves 2012–2017*

Tabel 7. Valitsussektori kulud valitsemisvaldkondade kaupa (miljonites eurodes)

Tabel 8. Eesti maksumäärad EL 27 keskmisega võrreldes (%)

Tabel 9. Kohalike omavalitsuste (KOV) kogutulude muutus omavalitsuse tüüpide kaupa

Peatükk: Investeeringud - euroraha õpetunnid (Word, docx versioon)

Peatükk: Investeeringud - euroraha õpetunnid (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Joonis 26. Valitsemisalade investeeringud riigi omatuludest 2008–2013 (miljonites eurodes)

Joonis 27. Valitsemisalade investeeringud riigieelarves

Tabel 14. Vaidlustuskomisjonile esitatud hanked

Peatükk: Kohalikud omavalitsused – riik ei ole soovida olemuslike probleemidega (Word, docx versioon)

Peatükk: Kohalikud omavalitsused – riik ei ole soovida olemuslike probleemidega (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Tabel omavalistuste ühinemise kohta 2013

Peatükk: Põlevkivi – võimalus teenida täiendavat eelarvetulu (Word, docx versioon)

Peatükk: Põlevkivi – võimalus teenida täiendavat eelarvetulu (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Joonis 23. Tarbitud põlevkivi aastatel 1999–2012 ja prognoos aastateks 2016–2020

(miljonites tonnides)

Joonis 24. Elektrienergia netotootmine, tarbimine, eksport, import ja kadu (elektrivõrkudes ja

-seadmetes) aastatel 1999–2012 (GWh)

Joonis 25. Põlevkiviõli tootmine, eksport ja tarbimine aastatel 1999–2012 ning prognoos

aastateks 2016–2020 (miljonites tonnides)

Tabel 11. Põlevkivisektori tasutud maksude osakaal müügitulust 2011. aastal (%)

Tabel 12. Õlitootjate majandusnäitajad 2012. aastal

Peatükk: Riigi pensionipoliitika – edasilükatud otsused (Word, docx versioon)

Peatükk: Riigi pensionipoliitika – edasilükatud otsused (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Joonis 20. Töö- ja pensioniealiste inimeste suhe 2010. aastal ja selle suhte muutumise

prognoos aastateks 2015–2050 (inimest)

Joonis 21. Keskmine oodatav eluiga ja pensionile mineku vanus 2005–2012

Joonis 22. Töövõimetuspensioni saajate arvu prognoos senise süsteemi jätkumise korral

Peatükk: Riigi äriühingud – omaniku visioon puudu (Word, docx versioon)

Peatükk: Riigi äriühingud – omaniku visioon puudu (odt ehk opendocument text versioon)

Peatükk: Kavandatav uus riigieelarve seadus ei soodusta avatust ja laiapõhjalist arutelu (Word, docx versioon)

Peatükk: Kavandatav uus riigieelarve seadus ei soodusta avatust ja laiapõhjalist arutelu (odt ehk opendocument text versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad joonised ja tabelid (jpg, 300 dpi):

Tabel 10. Näide Keskkonnaministeeriumi eelarve täitmise aruande kohta (miljonites eurodes)

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 04.11.2013 09:55
  • Viimane muudatus: 05.11.2014 15:24
  • Viimane ülevaatus: 05.11.2014 15:24

Riigikontrolör Alar Karise üle antud aastaraport annab ülevaate riigi arengu ning rahanduse ja majanduse probleemidest.

Riigikontroll

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid