Tartul tuleks parandada oma ühingutele raha maksmise läbipaistvust

Toomas Mattson | 31.10.2013 | 15:48

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 31. oktoober 2013 - Riigikontroll soovitab nii Tartu volikogul kui ka linnavalitsusel üle vaadata linnaga seotud ühingutele raha maksmise põhimõtted, et tagada ühtsus ja parem läbipaistvus. Riigikontroll leiab ka, et linnal tuleks eristada toetuse maksmist teenuste tellimisest ning analüüsida, kas teenuste puhul võib olla vaja vaba konkurentsi tagamiseks korraldada ka konkurss.

Tartu linn on ainuomanik kuues ja osanik ühes äriühingus, asutaja 17 sihtasutuses ning liige kuues mittetulundusühingus (jättes arvestamata korteriühistud). Sarnaselt teiste Eesti omavalitsustega ulatuvad mitmete linna äriühingute ja sihtasutuste alged Tartus 1997. aastasse, kui toonased munitsipaalettevõtted kujundati ümber äriühinguteks.

Aastatel 2011–2012 eraldati linnaeelarvest linnaga seotud ühingutele üle 4 miljoni euro aastas. Senine praktika raha jagamisel tugineb suuresti tavale, kuid avalikkusele ega toetuse taotlejatele ei ole see olnud ühtne ega läbipaistev. Tartu linnavolikogu ei ole võtnud selget positsiooni, kas ja millisel juhul määrata ühingutele toetussummad ise ning millal delegeerida määramine linnavalitsusele.

Riigikontroll leidis, et Tartu linn on ühingutele toetuste maksmise sildi all tasunud ühingutelt tellitud teenuste eest ligi 776 000 eurot (näiteks OÜ-lt Anne Saun vähekindlustatud isikutele saunateenuse osutamise eest, SA-lt Tartu Sport soodushinnaga ruumide kasutusse andmise eest). Teenuste tellimisel tuleks teenusepakkujatele tagada võimalus vabalt konkureerida. Ettenägematuteks kuludeks mõeldud linnavalitsuse käsutada oleva reservfondi rahast oli Tartu linnaga seotud ühingutele makstud vähemalt 80 000 eurot kuludeks, mida Riigikontrolli arvates ei saa pidada ettenägematuteks. Kuna reservfondi raha taotlemine on lihtne ja mõned ühingud on seda võimalust kasutanud, seab see kahtluse alla kõigi teiste rahataotlejate võrdse kohtlemise.

Linna ühingutele eraldatud toetusi on enamasti kasutatud sihipäraselt. Samas möönab Riigikontroll, et toetuste maksmise puudulikud üldpõhimõtted ei maanda piisavalt toetuste väärkasutamise riski. Samuti puudub linnavalitsusel küllaldane ressurss toetuse kasutamise aruandeid kontrollida.

Lisaks soovitab Riigikontroll Tartu linnal analüüsida linnaga seotud ühingute tegevusvormi põhjendatust ning ühingute tegevuse seost kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisega.

Taustaks

Riigikontroll auditeeris Tartu linna asutatud ja osalusega äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele linnaeelarvest aastatel 2011–2012 raha maksmist ning hindas rahastamise õiguspärasust. Kolme auditeeritud ühingu (OÜ Anne Saun, SA Tartu Kultuurkapital, SA Tartu Sport) puhul hinnati toetuste eesmärgipärast kasutamist.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 31.10.2013 15:48
  • Viimane muudatus: 16.08.2015 00:17
  • Viimane ülevaatus: 16.08.2015 00:17

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid