Riigikontrolli avaldas ministeeriumide 2012. aasta finantsauditite tulemused

Toomas Mattson | 08.07.2013 | 14:10

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. juuli 2013 - Riigikontroll avaldas täna ministeeriumide 2012. aasta finantsauditite aruanded, mis näitavad, et riigi raamatupidamine on heal tasemel ning tehingud seaduslikud.

Riigikontrolli audiitorid ei tuvastanud kontrollitud tehingute hulgas eelarveraha mittesihipärast kasutamist. See tähendab, et asutused on üldjuhul investeeringuteks planeeritud raha eest teinudki investeeringuid ning tegevuskuludeks planeeritud raha kasutanud majandamis- ja personalikulude katmiseks.
Ministeeriumide koostatud 2012. aasta eelarve täitmise aruannetes olulisi vigu ei leitud. Ka riigihangete korraldamine on asutustes üldiselt paranenud. Samas tuvastati väiksemaid puudujääke riigihangete korraldamises mitme ministeeriumi valitsemisalas. Tehingutes riigivaraga on ministeeriumid ja asutused valdavalt lähtunud riigivaraseaduse põhimõtetest.
Ministeeriumide raamatupidamise aastaaruanded olid korrektsed. See tähendab, et aastaaruanded kajastavad õigesti ministeeriumide 2012. aasta finantsseisu ja majandustulemust. Raamatupidamise korraldus ministeeriumides on valdavalt heal tasemel. Siiski leidub ka asutusi, kus raamatupidamise tase vajab jätkuvalt parandamist. Täpsemalt on esitatud riigikontrolli järeldused ja tähelepanekud raamatupidamise ja tehingute seaduslikkuse kohta ministeeriumide kaupa.
Haridus- ja teadusministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Vaatamata üldiselt heale arvestustasemele ministeeriumis, tuvastasid audiitorid mitmeid vigu põhivaratehingute kajastamisel. Ministeerium oli tehingute tegemisel järginud riigieelarve seadust. Suuri rikkumisi riigihangete korraldamisel ei tuvastatud, kuid jätkuvalt esineb riigihangete seaduse järgimisel väiksemaid puudusi. Sarnaselt varasemate aastatega juhtis Riigikontroll auditis tähelepanu vajadusele tegeleda efektiivsemalt õppelaenuvõlglastega.
Justiitsministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Ministeerium oli tehingute tegemisel järginud riigieelarve seaduse ja riigihangete seaduse nõudeid.
Kaitseministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Kaitseministeerium on järginud riigieelarve seadust. Riigikontrolli hinnangul on osa kaitseväe kortereid jätkuvalt kasutuses riigile ebasoodsatel tingimustel. Suuri puudusi ministeeriumis ja kaitseväes riigihangete seaduse järgimisel ei tuvastatud, väiksemaid puudusi leiti eelkõige ministeeriumi riigihangete korralduses.
Keskkonnaministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Riigikontroll juhtis auditis tähelepanu asjaolule, et metsa kajastamise arvestuspõhimõtted ei ole sobilikud riigimetsale, kuna kehtestatud meetodi järgi leitakse riigimetsa väärtus vaid raiesse kavandatava metsa väärtuse kaudu, see tähendab et ei arvestata riigivara tegelikku väärtust ega võeta arvesse varaga toimuvaid muutusi. Keskkonnaministeerium on järginud riigieelarve seadust ning valdavalt ka riigihangete seadust. Kontrollitoimingute käigus tuvastati, et kaks lihthankemenetlust olid tegemata.
Kultuuriministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Raamatupidamise korraldus Kultuuriministeeriumis ja valitsemisala asutustes on paranenud, kuid endiselt on asutuseti tase erinev. Enim raamatupidamise puudusi esines Ennistuskojas Kanut. Ministeerium oli tehingute tegemisel järginud riigieelarve seadust. Kultuuriministeeriumi valitsemisalas oli rikutud riigihangete seadust, jättes korraldamata riigihankemenetlusi.
Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Ministeeriumi raamatupidamine on võrreldes eelneva aastaga paranenud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asutused on üldiselt järginud riigieelarve seaduse nõudeid, välja arvatud selliste liisingulepingute sõlmimine, millega on võetud kohustused, mida valitsemisala asutused ei olnud eelarve koostamisel ette näinud (seesuguste lepingute sõlmimine on riigieelarve seadusega keelatud, kui need pole ette nähtud iga-aastases riigieelarve seaduses). Puudusi esines Maanteeametis karjääride kasutada andmise lepingutes, mis polnud kooskõlas õigusaktide nõuetega. Ministeerium ja tema valitsemisala asutused olid jätnud tegemata riigihangete seaduse nõuetele vastavad lihthankemenetlused kokku kolmel juhul.
Põllumajandusministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Võrreldes eelmise aastaga on raamatupidamise korraldus kõigis valdkondades, v.a põhivara arvestus, oluliselt paranenud. Ministeerium oli tehingute tegemisel järginud riigieelarve seaduse nõudeid. Arvestamata Jõgeva Sordiaretuse Instituuti, kus esines ohtralt puudusi riigihangete tegemisel, ei tuvastanud Riigikontroll ministeeriumi valitsemisalas korraldamata avatud hankeid ja korraldatud avatud hankemenetluste puhul oli üldiselt järgitud riigihangete seadust.
Rahandusministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Ministeerium oli tehingute tegemisel järginud riigieelarve seaduse nõudeid. Samuti on valdavalt järgitud riigihangete seadust, kui jätta kõrvale kaks tegemata hankemenetlust.
Siseministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Puudusi esineb jätkuvalt trahvinõuete inventeerimisel, sest 49 kohtutäiturist andsid tagasisidet vaid 38 ja seega jäi trahvinõuete saldo raamatupidamise aastaaruande koostamise ajaks osaliselt võrdlemata. Ministeerium oli tehingute tegemisel järginud riigieelarve seaduse nõudeid. Siseministeeriumis esineb jätkuvalt puudusi riigihangete seaduse järgimisel. Näiteks ei ole mitu maavalitsust korraldanud lihthanget teenuste saamiseks, Päästeamet on soetanud varuosasid ja tellinud hooldusteenuseid lihthanget korraldamata.
Sotsiaalministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Seejuures koostas Sotsiaalministeeriumi 2012. a raamatupidamise aastaaruande Riigi Tugiteenuste Keskus, kes osutab käesolevast, 2013. aastast ministeeriumile raamatupidamise teenust. Raamatupidamise korraldus Sotsiaalministeeriumis ja selle valitsemisala asutustes on üldiselt nõuetekohaselt korraldatud, kuid ministeeriumi ja tugiteenuste keskuse koostöö ei toimu praegu veel kokkulepitud viisil ning tugiteenuste keskus ei suuda täita kõiki neid kohustusi, mida kahe asutuse kokkuleppes nõutud. Ministeerium on tehingute tegemisel järginud riigieelarve seaduse nõudeid. Riigihangete seaduse nõuete järgimises auditi käigus puudusi ei tuvastatud.
Välisministeeriumi 2012. aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne oli õige. Põhivara investeeringuteks ja tööjõukuludeks eraldatud raha oli kasutatud sihipäraselt. Riigihangete seaduse nõuete järgimises auditi käigus olulisi puudusi ei tuvastatud, küll aga vajab täiendamist ministeeriumi hangete kord.

* * *

Riigikontroll avaldas ka põhiseaduslike institutsioonide finantsauditite tulemused. Riigikogu Kantselei, Riigikohtu, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanded olid õiged. Kõik mainitud asutused olid tehingute tegemisel järginud riigieelarve seaduse nõudeid. Riigihangete seaduse nõuete järgimisel auditite käigus puudusi ei tuvastatud. 

Taustaks

Riigikontrolli finantsauditite eesmärgiks on hinnata, kas ministeeriumide igal aastal koostatavad raamatupidamise aastaaruanded on õiged ning kas majandustehingute tegemisel on ministeeriumides ja nende valitsemisala asutustes järgitud õigusakte.

Tehingute seaduslikkuse kohta arvamuse avaldamiseks auditeeris Riigikontroll, kas riigiasutused on teinud tehingud, lähtudes riigieelarve seadusest ning seadusena vastu võetud 2012. aasta riigieelarvest. Seejuures kontrolliti, kas on kinni peetud eelarvest, sh kas investeeringuid on tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt.

Lisaks riigieelarve seadusele pööras Riigikontroll seaduslikkuse auditeerimisel tähelepanu ka riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste põhimõtete järgimisele. Selleks kontrolliti valikuliselt, kas hanke piirmäära ületavate soetuste puhul on järgitud riigihangete seaduses ette nähtud menetluskorda ja kas väiksemate soetuste puhul on kinni peetud riigihangete üldpõhimõtetest, ning hinnati, kas varasid on kasutatud, säilitatud ja võõrandatud heaperemehelikult.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
6400777
5134900
[email protected]
[email protected] 

 

  • Postitatud: 08.07.2013 14:10
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 17:26
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 17:26

Riigi raamatupidamine on heal tasemel ning tehingud seaduslikud.

Corbis/Scanpix Baltics

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid