Riigikontroll: keskkonnainfo kättesaadavus on halb ja asjakohasus küsitava väärtusega

Toomas Mattson | 03.07.2007 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 3. juuli 2007 - Riigikontrolli hinnangul ei ole keskkonnaseire korraldatud hästi, sest avalikkusel ja otsustajatel puudub keskkonna seisundi kohta piisav info, pealegi paiknevad keskkonnaseire andmed laiali umbes 40s eri asutuse andmekogus.

Suurimaks puuduseks on see, et riikliku keskkonnaseire korraldamisel ei analüüsita, milliseid andmeid keskkonda mõjutavate otsuste tegemiseks tegelikult vaja on. See, et keskkonnaseire kavandamisel ei lähtuta keskkonnaprobleemidest, raskendab ka tulemustest arusaamist ja nende kasutamist.

Riikliku keskkonnaseire kavandamisel lähtutakse valdavalt Euroopa Liidu ja teistest rahvusvahelistest kohustustest ning riigisisesed vajadused on tagaplaanile jäänud. Kuigi viimastel aastatel on näiteks suurenenud valglinnastumise, transpordi ja mitmete suurettevõtete keskkonnamõju, pole keskkonnaseire ümberkorraldamise vajadust neist lähtuvalt analüüsitud.

Riigil puudub pikaajaline keskkonnaseire korraldamise kava. Keskkonnaminister kinnitab riikliku keskkonnaseire allprogrammid igal aastal uuesti. Kuna keskkonnaseiret ei ole pikaajaliselt planeeritud, siis on jäetud kasutamata võimalused seire otstarbekamaks korraldamiseks, näiteks teha aeglaste keskkonnamuutuste üle seiret mitmeaastase intervalliga. Keskkonnaminister teatas oma vastuskirjas auditile, et kavandab pikaajalise (2007–2009) seireprogrammi koostamist, kuhu koondatakse keskkonnaministeeriumi ja selle allasutuste koordineeritav seire ning teiste ministeeriumite tehtav seire.

Keskkonnaminister näeb, et keskkonnaseire korraldamist saab paremaks muuta eelkõige omavalitsuste seire käivitamisega, kuid leiab, et ministeeriumi võimalused korraldada omavalitsuste seiret on piiratud. Riigikontrolli arvates on keskkonnaministeeriumil siiski võimalik mõjutada keskkonnaseire korraldust kohalikes omavalitsustes, kaasates neid pikaajalise seireprogrammi koostamise käigus seirevajaduste väljaselgitamisse.

Keskkonnaregister ei koonda kogu vajalikku infot. Seaduse järgi on keskkonnaregistri ülesanne hoida ja töödelda loodusressursside, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja -tegurite kohta käivaid andmeid ning anda teavet.

Praegu paiknevad keskkonnaseire andmed laiali umbes 40s eri asutuse andmekogus. Kõige ülevaatlikuma info keskkonnaseisundi kohta annab seirekogumik, mida Info- ja Tehnokeskus avaldab iga nelja aasta järel. Keskkonnaministeerium kinnitab, et Info- ja Tehnokeskus on asunud keskkonnaseire väljundeid parandama (seireveebis päringute tegemise võimalus, graafikud, regionaalsete tulemuste esitamine jms), et muuta keskkonnainfo kättesaadavamaks.

Eelnevatel aastatel kogutud seireandmete kasutamine on raske. Kuigi riiklikku keskkonnaseiret on tehtud üle kümne aasta, pole pikaajalisi andmekogusid suures osas loodud. Olemasolevaid eelmisel kümnendil kogutud andmeid on sageli väga keeruline kasutada, sest suur osa neist on paberil või praeguseks aegunud elektroonilistel andmekandjatel.

Keskkonnaseiret on aastate jooksul tehtud enam kui 4000 seirejaamas ning kokku mõõdetud üle 200 näitaja. Keskkonnaseire tulemusi koondab ja avalikustab keskkonnaregistri kaudu keskkonna¬ministeeriumi info- ja tehnokeskus. Keskkonnaseire korraldamiseks kulus 2006. aastal umbes 20 miljonit krooni. Lisaks riigiasutustele teevad keskkonnaseiret ka ettevõtted ja omavalitsused. Ettevõtetele seavad seiretingimusi keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused, omavalitsused korraldavad oma seiret ise.

Keskkonnaseire olulisust näitab näiteks see, et Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel põhjustab 6–13% kõigist haigestumistest saastunud keskkond. Seire aitab tuvastada keskkonnasaaste põhjustajad ja seejärel plaanida tegevusi saastatuse vähendamiseks. Seiretulemuste analüüsimine võimaldab saada ülevaate keskkonnaseisundist, leida seoseid erinevate keskkonnanäitajate vahel, anda üksikute mõõtmiste tulemusi üldistades hinnang suuremale alale ja prognoosida muutusi tulevikus.

Riigikontroll auditeeris keskkonnaministeeriumi tegevust keskkonnaseire korraldamisel.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 03.07.2007 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 13:18
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 13:18

Veel uudiseid