Riigikontroll hindas riigi tegevust ohtlike jäätmete (v.a põlevkiviga seonduvad jäätmed) käitlemisel vaheladudes ja prügilates

Toomas Mattson | 17.08.2006 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 17. august 2006 - Riik reguleerib eraettevõtete tegevust ohtlike jäätmete käitlemisel eelkõige õigusliku regulatsiooni, jäätmekäitlejaile litsentside ja lubade andmise ning jäätmekäitlejate tegevuse kontrollimise abil. Auditi tulemusena selgus, et enamik töödest, mis kümmekond aastat tagasi ohtlike jäätmete käitlussüsteemi loomiseks kavandati, on tehtud või algatatud. Üldjoontes on Keskkonnaministeerium ja tema allasutused neile pandud ülesannetega toime tulnud.

Iga ettevõtja peab rakendama ise kõik vajalikud meetmed selleks, et vältida keskkonnareostust, kuid ka Keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste tegevus peab tagama jäätmekäitlusega seotud riskide maandamise. Riigikontroll märkis selles osas mitmeid puudusi. Näiteks on vaid üksikutes jäätmekäitluskohtades hinnatud seal toimuva tegevuse keskkonnamõju. Litsentsides ja jäätmelubades pole sageli fikseeritud keskkonnakaitse- ja seirenõudeid, olemasolevad on tihti sõnastatud ebamääraselt. Ebamääraste nõuete tõttu ei vabane ettevõtjad küll kohustusest pöörata keskkonnareostuse vältimisele vajalikku tähelepanu, kuid need muudavad keerukamaks ettevõtete tegevuse nõuetele vastavuse hindamise. Keskkonnaseire kohustuse puudumise tõttu ei saa ka infot keskkonna seisundi kohta.

Keskkonnainspektsiooni töötajail, nii nagu ka lubasid andvatel keskkonnateenistuste töötajail, pole alati piisavalt teadmisi selle, sageli tehniliselt keeruka valdkonna probleemide käsitlemiseks. Keskkonnaministeerium nõustus Riigikontrolliga, et järelevalvet ohtlike jäätmete käitlejate tegevuse üle tuleb tõhustada.

Riik on välisabi ja riigieelarve raha toel rajanud ning sisustanud tänapäevased ohtlike jäätmete käitluskeskused Tallinnas ja Vaivaras. Aastail 1992–2005 kulutas riik selleks kokku ligi 151 miljonit krooni. Keskusi opereerib eraettevõtja. Neis käideldakse ligikaudu 5% jäätmeregistri andmetel tekkinud ohtlikest jäätmetest (arvestamata põlevkivi töötlemisel tekkivaid jäätmeid). Riigi otsene rahaline tulu neist keskustest pole märkimisväärne. Keskkonnaminister põhjendab riigi rajatud keskuste tegevuse praeguse kasutuskorra säilitamist vajadusega toetada jäätmekäitlejat, kuna ilma riigi toeta ei olevat võimalik hoida ohtlike jäätmete käitlemise hindu jäätmetekitajaile vastuvõetaval tasemel. Teisi jäätmekäitlejaid riik praegu rahaliselt ei toeta. Riigikontroll juhtis oma auditiaruandes tähelepanu vajadusele muuta riigi rajatud keskuste operaatorlepinguid selliselt, et need kohustaks operaatorit mõistliku hinnaga vastu võtma kõiki liiki ohtlikke jäätmeid, samuti tegi ta ettepaneku kaaluda nende keskuste osalist või täielikku võõrandamist. Riigikontrolli arvates on riigil keskuste omanikuna tegutsemise asemel mitmeid muid võimalusi jäätmekäitluse toetamiseks.

Keskkonnaminister teatas, et ei nõustu paljude kontrolliaruandes esitatud andmete ja/või nende põhjal tehtud järelduste ja ettepanekutega (sh ka riigi rajatud keskuste kohta), ning et ta peab neid pinnapealseteks ja vähepraktilisteks. Samas ei vaidlustanud ta konkreetselt ühtegi auditi aruandes esitatud fakti, küll aga mõningaid seisukohti ja väiteid, mida pole kontrolliaruandes esitatud. Riigikontroll edastas kontrolliaruande koos ministri vastusega Riigikogu keskkonnakomisjonile ja riigieelarve kontrolli komisjonile.

Lisainfo

Jäätmearuandluse infosüsteemi kohaselt tekkis Eestis aastatel 2002–2004 ohtlikke jäätmeid kokku 636 000 tonni (põlevkivi töötlemise jäätmeid arvestamata), millest taaskasutati 161 000 tonni. Ametlikud andmed ohtlike jäätmete tekke ja käitlemise koguste kohta pole siiski täielikud. Tegelik jäätmeteke on suurem, kuna kõik jäätmed ei jõua pädevate käitlejateni.

Eestis on praegu võimalik käidelda peaaegu kõiki siin tekkivaid ohtlikke jäätmeid. Käitlemisvõimaluse puudumise korral saadetakse jäätmed käitlemiseks teistesse riikidesse. Kõiki ohtlikke jäätmeid käitlevad eraettevõtjad. 2005. aasta augustiks oli selleks litsents 72 ettevõtjal.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 17.08.2006 00:00
  • Viimane muudatus: 18.09.2015 14:03
  • Viimane ülevaatus: 18.09.2015 14:03

Veel uudiseid