Riigikontroll: eelkooliealiste laste tervis vajab suuremat tähelepanu

Toomas Mattson | 08.07.2005 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. juuli 2005 - Riigikontroll juhib sotsiaalministeeriumi tähelepanu vajadusele pöörata suuremat tähelepanu eelkooliealiste laste tervishoiu korraldusele, sest haigekassa kogutavate koolitervishoiuteenuse aruannete kohaselt on profülaktiliselt läbi vaadatud esimese klassi lastest tervelt 42% mingi terviseprobleemiga (näiteks rühihäire, üle-, alakaalulisus vms).

Arvandmete tõlgendamisel tuleb siiski arvestada, et neid kogutakse alles 2004. aastast alates ning nende esitamine ei ole veel täielikult ühtlustunud. Samuti tuleb arvestada, et analüüs hõlmab ligikaudu pooli esimese klassi lapsi, sest kättesaadavad olid vaid teise poolaasta tulemused.

Riigikontroll soovitas siiski sotsiaalministril uurida, miks on sellisel hulgal esimese klassi õpilastest terviseprobleem ning millises vanuses need terviseprobleemid on tekkinud. Minister ei teavitanud oma vastuses Riigikontrolli, kas Sotsiaalministeerium kavatseb esimese klassi laste terviseprobleemide põhjusi uurida. Ta kinnitas, et eelkooliealiste laste üldisi tervisenäitajaid pole plaanis tsentraalselt koguda. Minister viitas, et aastal 2008 käivitub digitaalne terviselugu, mis loob võimalused laste tervisenäitajate paremaks kogumiseks ning kust on tulevikus võimalik vastavalt vajadusele saada infot ühtseks tervikuks koondatuna.

Riigikontrolli arvates viitab suur terviseprobleemidega laste osakaal siiski, et eelkooliealiste laste tervist edendav ja haigusi ennetav tervishoid vajab senisest efektiivsemat korraldust. Varakult avastamata terviseprobleemide süvenemisel võib nende ravi tulevikus minna riigile oluliselt kallimaks võrreldes ennetustegevuse arvelt säästetuga.

Audit tõi välja ka ohu, et perearst ei ole kõiki lapsi perioodiliselt läbi vaadanud. Laste tervisekontrolli teostab peamiselt perearst ning selleks on välja töötatud soovituslik juhend. Kuna juhend ei ole perearstile kohustuslik, on haigekassal raske selle järgimist kontrollida. Seetõttu puudub seni ülevaade, kui palju lapsi on juhendi järgi läbi vaadatud.

Võrreldes 7-aastaste laste arvu ja perearstide raviarvete arvu 2003. aastal, võib keskmiselt 90% laste kohta kindlalt väita, et perearst on nad kalendriaasta jooksul läbi vaadanud. Olukorda parandab 2007. a rakenduv perearstide lisatasu, mis seab muu hulgas prioriteediks kuni 2-aastaste ja kooli minevate laste tervisekontrolli ning võimaldab senisest paremat kontrolli juhendi täitmise üle. Riigikontrolli arvates oleks siiski vajalik soodustada ka 3-5-aastaste laste regulaarset läbivaatamist.

On harjutud, et lisaks perearstiabile jälgib lapse tervist ka lasteasutuse tervishoiutöötaja. 40% lasteasutustes tervishoiutöötajat aga pole, kuna see pole kohustuslik. Tervishoiutöötajale on seadusega ülesanded küll antud, kuid reguleerimata on, kas üldse ja kes peaks neid ülesandeid tema puudumise korral täitma. Sellise ebaselge vastutuse tõttu jääb osa tervishoiualaseid ülesandeid täitmata just eelkõige tervishoiutöötajata lasteasutustes.

Tulevikus väheneb tervishoiutöötajate arv lasteasutustes tõenäoliselt veelgi: veerand olemasolevatest tervishoiutöötajatest on juba praegu pensioniealised ning noored üldjuhul lasteasutusse ei tule. Samuti võib osa lasteasutusi rahapuudusel tervishoiutöötajast loobuda kehtestatud miinimumpalga nõude tõttu. Seetõttu tuleks tervishoiutöötaja ülesanded kriitiliselt üle vaadata ja otsustada, milliseid neist täita tuleks, ning ühtlasi kehtestada lasteasutuse selge vastutus nende täitmise üle.

Riigikontrolli hinnangul ei ole praegu tagatud kvalifitseeritud tervishoiuteenuse osutamine lasteasutustes, sest enamik lasteasutuste tervishoiutöötajaid on õppeasutuse lõpetanud suhteliselt kaua aega tagasi (54% neist rohkem kui 30 aastat tagasi), täienduskoolitusi saavad lasteasutuse tervishoiutöötajad vähe ning rohkem kui pooled neist ei täida ametlikku kvalifikatsiooninõuet.

Sotsiaalminister teatas oma vastuses, et koolieelsete lasteasutustega seotud probleemistikuga hakkab Sotsiaalministeerium tegelema 2006. aastal, kui tuleb ülevaatamisele kogu koolieelsete lasteasutuste tervisedendus, tervisekaitse ja tervishoiukorraldus.

Riigikontroll uuris oma auditis eelkooliealiste laste tervishoiu korraldust, keskendudes tervise edendamise ja haiguste ennetamise temaatikale. Selleks analüüsiti korralduse aluseks olevaid olulisemaid valdkonda planeerivaid strateegilisi dokumente. Korralduse praktilisest küljest uuriti kooliealiste laste tervise kontrollimist perearstide poolt ja teisalt ka lasteasutuse tervishoiutöötajaga seotud teemasid, kuna enamik eelkooliealisi lapsi käib koolieelsetes lasteasutustes (nt lastesõim, -aed).

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: toomas.mattson@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 08.07.2005 00:00
  • Viimane muudatus: 22.09.2015 08:46
  • Viimane ülevaatus: 22.09.2015 08:46

Veel uudiseid