Riigikontroll: Mereakadeemia raamatupidamise tase vajab parandamist

Toomas Mattson | 13.06.2005 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 13. juuni 2005 - Riigikontrolli leiab Eesti Mereakadeemia 2004. aasta majandustegevuse auditeerimise põhjal, et sealne raamatupidamise arvestuse korraldus ning finantsjuhtimise ja sisekontrollisüsteemi tase vajavad tublisti parandamist.

2004. aastal riigieelarvest 46,4 miljonit krooni saanud Mereakadeemia raamatupidamisarvestuse korraldus ei taga aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamist raamatupidamiskohustuslase üksuse finantsseisundist, majandustegevuse tulemustest ja rahavoogudest, mis on vastuolus raamatupidamise seaduse ja riigi raamatupidamise üldeeskirjaga.

Majandustehingute kirjendamisel raamatupidamisregistritesse kasutatakse sageli kassapõhist arvestusprintsiipi nõutud tekkepõhise asemel. Seega jääb osa tulusid õiges aruandeperioodis kajastamata ja raamatupidamisaruannetes näidatud informatsioon asutuse tuludest ei pruugi olla õige.

Tegevuskulude arvestuse korraldamisel ei ole mitmel juhul järgitud raamatupidamise seaduse, üldeeskirja, raamatupidamise hea tava ega Eesti Mereakadeemia enda raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud nõudeid. Mõnel juhul ei olnud lisatasude maksmine küllaldaselt põhjendatud, puhkusetasude arvestus ei vastanud kehtestatud korrale.
Tagatud ei olnud ei põhi- ega käibevara kõikehõlmavat ja nõutavat arvestust: osa põhivara oli arvele võtmata, põhivarade nimekirjas oli vara, mida tegelikult olemas ei olnud või mis oli kasutamiskõlbmatu; sularaha liikumine ei olnud paljudel juhtudel nõuetekohaselt dokumenteeritud, inventuure ei korraldatud kehtestatud reeglite kohaselt.

Põhivaraga tehingute tegemisel pole rakendatud kõiki võimalusi tulu saamiseks.

Mereakadeemia olulisemad otsused on eelnevalt läbi arutatud tema nõukogus ja vastu võetud pärast nende heakskiitmist nõukogus. Enamiku protsesside kohta on koostatud sisemised regulatsioonid, kuid nende täitmisest ei peeta paljudel juhtudel kinni. Seda ei taga ka sisekontrollisüsteem. Samuti on sisemised regulatsioonid jäänud õigusaktidesse tehtud muudatustega kooskõlla viimata.
Paljud auditi käigus tuvastatud puudused kõrvaldati juba auditi ajal.

Mitmed kontrolliaruandes kajastatud puudused tulenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi tegematajätmistest. Ministeerium ei ole kehtestanud riigi raamatupidamise üldeeskirjaga vastavuses olevat raamatupidamise sise-eeskirja, millega määratakse täiendavad nõuded ka ministeeriumi kui raamatupidamiskohustuslase koosseisus olevatele üksustele.
Eesti Mereakadeemiale on kehtestamata üldeeskirja nõuetele vastav sularahakassa eeskiri, kus tuleks muu hulgas sätestada kassa maksimaalne limiit ja inkasseerimise, dokumenteerimise, inventeerimise ja turvanõuded.

Alates 2003. aasta sügisest puudub seaduslik alus õppejõududele tasuta vormirõivastuse andmiseks ning kadettide tasuta toitlustamiseks ja tasuta vormirõivastusega varustamiseks. Samal ajal jätkatakse riigieelarvest selleks raha taotlemist ja akadeemiale eraldamist.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps nõustus enamiku esitatud hinnangute ja seisukohtadega. Oma vastuses on minister toonud ära ka abinõud kontrolliaruande eelnõus väljatoodud puuduste kõrvaldamiseks.

Eesti Mereakadeemia rektori kt Jüri Lember teatas oma vastuses, et ta ei nõustu paljude hinnangutega, küll aga ei esitanud ta vastuväiteid kontrolliaruande eelnõus toodud tähelepanekute kohta. Oma vastuses selgitas ta auditi käigus kindlaks tehtud puuduste põhjuseid ning nägi ette abinõud nende kõrvaldamiseks ja vältimiseks tulevikus.

Riigikontrolli auditi eesmärgiks oli anda hinnang Eesti Mereakadeemia 2004. aasta majandustegevusele, keskendudes raamatupidamise arvestuse korraldusele, majandustehingute seaduslikkusele, finantsjuhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele.
Eesti Mereakadeemia on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev rakenduskõrgkool ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Mereakadeemia (kuni 1999. a Eesti Merehariduskeskus) asutati 1. novembril 1991. aastal. Üliõpilasi on akadeemias 900 ja õppejõude üle saja.

Mereakadeemia tegevuse eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud rakenduskõrgkoolina kvaliteetse merendusalase hariduse võimaldamine, merendusalase õppe- ja arendustegevuse juhendamine ja koordineerimine ning merendusalaste rakendusuuringute korraldamine.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: toomas.mattson@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 13.06.2005 00:00
  • Viimane muudatus: 22.09.2015 08:53
  • Viimane ülevaatus: 22.09.2015 08:53

Veel uudiseid