Riigilõivu kogumine autoregistrikeskuses on jätkuvalt suure riskiga

Toomas Mattson | 22.02.2005 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 22. veebruar 2005 - Riigikontroll leidis, et Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK) ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole piisavalt tegelenud Riigikontrolli eelmises, 2002. aasta kohta käivas auditis tuvastatud puuduste kõrvaldamisega tagamaks riigilõivude täiemahulist laekumist riigieelarvesse.

Kuigi ARKis käib infosüsteemide juurutamine ja täiendamine, ei ole praeguseks suudetud korrektselt korraldada riigilõivude kogumist ja toimingute teostamist ning raamatupidamises kajastamist. Seevastu oli riigihangete seaduse täitmine võrreldes varasema perioodiga ARKis märgatavalt paranenud.

Peamised puudused ARKi tegevuses riigilõivude kogumisel ja arvestusel on järgmised: järelevalve riigilõivu vastuvõtvate kolmandate asutuste üle ei ole piisav, riigilõivude laekumise kontrollimine jätab soovida, asutuses puudub asjakohane infosüsteem lõivude jooksvaks kontrollimiseks ja tekkepõhiseks kajastamiseks raamatupidamises.

Auditi toimumise ajaks olid küll lõpetatud lepingud osaühingutega Liivi Teenindus ja Varantes, kuid ARKi teenindusbüroodes oli vaatamata varasemale kurvale kogemusele OÜga Liivi Teenindus võimalik riigilõive tasuda OÜ-le E-Kindlustus Online, kes on eraõiguslik juriidiline isik osakapitaliga 40 000 krooni ja varade mahuga 2,4 miljonit krooni. Riigikontroll on seisukohal, et riigilõivude vastuvõtmine osaühingu poolt on liiga riskantne, sest ettevõte ei ole võimeline puudujäägi tekkimisel riigile kahjusid hüvitama.

Samuti on ARKi poolt lõivude vastuvõtjatega sõlmitud lepingud väga üldsõnalised ega sätesta piisavalt kohustusi ja vastutust, mistõttu ei pruugi olla tagatud kõigi nende kogutud lõivude jõudmine riigieelarvesse. Kuigi sõlmitud lepingutes oli kokku lepitud ARKi õigus kontrollida ettenähtud tööde ja toimingute teostamist, ei olnud registrikeskus seda õigust riigilõivude osas auditeeritud perioodi jooksul kordagi kasutanud.

/Taustaks: Riigikontroll leidis kaks aastat tagasi, et ARK on osutanud toiminguid 7,2 miljoni krooni eest rohkem, kui Maksuametile selle eest riigilõivu laekus. Hilisem keskkriminaalpolitsei uurimine näitas, et OÜ Liivi Teenindus pearaamatupidaja Malle Kram oli omastanud üle 12 miljoni krooni ARKi kogutud riigilõivu, mis tegelikult tulnuks kanda maksuameti arvele. Kolm nädalat tagasi mõistis Tallinna linnakohus raamatupidajale vanglakaristuse./

ARKi teenindusbüroos tehakse liiklusregistri toimingud maksekorralduse koopia/väljatrüki või muu riigilõivu tasumist tõendava dokumendi alusel, s.t et tegelikult ei veenduta, kas raha on pangakontole laekunud. Sellega võivad kaasneda näiteks riskid, et raha pole üleüldse makstud või on ühe lõivu eest tehtud mitu tehingut. Samuti puudub vastav protseduurireeglistik laekumise kontrollimise kohta ning kontrolli teostamine on iga klienditeenindaja enda otsustada.
Asutuses ei ole loodud ühtset infosüsteemi, kuhu oleks võimalik teatud aja tagant koondada erinevates pankades asuvate ARKi arvelduskontode laekumised ja ülekanded ning mida saaksid kasutada kõik asjassepuutuvad isikud. Infosüsteemi kasutuselevõtt aitaks muu hulgas vältida toimingu teostamist ilma lõivu reaalselt tasumata. Samuti võimaldaks see lõive tekkepõhiselt kajastada.

Kuigi infosüsteemi juurutamiseks on autoregistrikeskus teinud mitmeid analüüse ja korraldanud erinevaid nõupidamisi, ei ole parima võimaliku lahenduseni jõutud. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on probleemi lahendamisega tegelenud, kuid lõplikku lahendust ei olnud auditi lõppemise ajaks välja töötatud.

Võrreldes 2002. aastaga on autoregistrikeskuses hangete tegemata jätmine vähenenud. Kui eelmises auditis tuvastasime, et sageli jäeti riigihange korraldamata või rakendati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, mille otstarbekus tundus kohati kaheldav, siis 2003. aastal on olukord paranenud. 2003. aastal oli asutus ostnud kaupu ja teenuseid kokku 1,4 miljoni krooni eest ilma riigihanget korraldamata (2002. aastal oli summa 12,4 miljonit) ning oli ületanud IT-kaupu/-teenuseid ostes riigihanke korraldamise tulemusena sõlmitud lepingutes fikseeritud summasid kokku 1,1 miljoni krooni võrra.
Lisaks riigilõivusid ja riigihankeid puudutavale temaatikale tuvastas Riigikontroll mitmeid sisekontrollisüsteemi puudusi, mis viitavad nõrgale kontrollikeskkonnale.

Riigikontroll tunnustab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kes on oma vastuskirjas tunnistanud probleemide olemasolu, nõustudes Riigikontrolli seisukohtade ja ettepanekutega, ning esitanud konkreetsete tähtaegadega tegevuskava. Samas on ARK oma vastuses pigem hoidunud üheste ja selgete lubaduste andmisest.

Riigikontroll korraldas 2004. aasta teisel poolel ARKi 2002. a raamatupidamise aastaaruande ja riigieelarve täitmise aruande auditis tuvastatud olulisemate probleemide osas järelauditi. Auditeeritud ajavahemikuks oli 1. jaanuar 2003 kuni 31. august 2004, audit keskendus riigilõivude kogumisele ja arvestusele ning riigihangete korraldamisele.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: toomas.mattson@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 22.02.2005 00:00
  • Viimane muudatus: 22.09.2015 10:24
  • Viimane ülevaatus: 22.09.2015 10:24

Veel uudiseid