Ida-Viru maavalitsuses olulised puudujäägid majandustegevuse korraldamisel

25.08.2004 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 25. august 2004 - Riigikontroll auditeeris Ida Viru Maavalitsuse ja tema hallatavate asutuste majandustegevust 2003. aastal, keskendudes majandustehingute seaduslikkusele, raamatupidamisarvestuse korraldusele ning sisekontrolli toimimisele. Auditi tulemusel leiti keelatud tehinguid piiratud tsiviilkäibega varaga ning samuti leiti maavalitsuse hallatavatest asutustest hulk puudusi, mis viitab maavalitsuste tegematajätmistele asutuste raamatupidamise ja sisekontrolli korraldamisel.

Ida-Viru Maavalitsus on andnud oma hallatava asutuse Aa Hooldekodu hoonetekompleksi kümneks aastaks rendile äriühingule. Riigikontrolli arvates on maavanem ületanud lepingu sõlmimisel oma volitusi ja sõlmitud leping on õigustühine. Riigivaraseaduse järgi on rendileantud varade puhul tegemist piiratud tsiviilkäibega varaga, mille nimekirja kinnitab Vabariigi Valitsus. Seda aga tehtud ei ole. Lisaks on selliste tehingute tegemiseks vajalik riigikogu komisjoni otsus, mis Ida-Viru Maavalitsusel puudus.

Rahandusminister oma vastuses Riigikontrollile ei pea aga seda tehingut ebaseaduslikuks ning peab riigivaraseaduses nõutud nimekirja koostamist üldse ebavajalikuks. Riigikontroll on jätkuvalt seisukohal, et taolised tehingud on ebaseaduslikud, kuivõrd Riigikogu on seadusega keelanud nende varade tavalise tsiviilkäibe objektiks olemise. Vabariigi Valitsuse poolt nimekirja koostamata jätmine ei tee neid tehinguid lubatuks, vaid tähendab lihtsalt seda, et valitsus on oma kohustuse täitmata jätnud.

Lisaks riigivaraseaduse rikkumisele leiti auditi tulemusel Ida Viru maavalitsuse hallatavatest asutustest 18 lehekülje jagu erinevaid eksimusi alates riigihangeteseaduse rikkumisest puudusteni riigivara arvestuses. Paljude asutuste raamatupidamisarvestus on puudulik ning kasutatavad kontrollimeetmed ebapiisavad. Samuti ei tunne asutuste juhid ja raamatupidajad piisavalt kehtivaid õigusakte ja regulatsioone. Eriti esineb puudusi põhivara arvestuses, mistõttu ei saa raamatupidamise andmetest õiget pilti maavalitsuse hallatavatel asutustel olevast varast.

Olukorra parandamiseks tegi Riigikontroll maavalitsusele ettepaneku kehtestada ühtsed arvestusprintsiibid ja sisekontrolliprotseduurid kõigile hallatavatele asutustele. Samuti tuleks maavalitsusel hinnata hallatavate asutuste juhtide ja raamatupidajate kvalifikatsiooni ning vajadusel korraldada koolitusi raamatupidajate oskuste parandamiseks.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 25.08.2004 00:00
  • Viimane muudatus: 01.10.2015 10:15
  • Viimane ülevaatus: 01.10.2015 10:15

Veel uudiseid