Riigikontrolli tegevusest 1930/31 eelarveaastal

Riigikontroll | 09.12.1931 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Eelmistel aastatel esitas Riigikontroll oma tegevuse aruande Riigikogule 1. oktoobriks, kuna aga Riigikontrolöri ülevaade eelarve täitmisest ja riigiasutiste tegevusest (n.n. „punane raamat”) ilmus trükist harilikult jaanuari kuus.
Käesoleval aastal aga ei esitatud Riigikontrolli 1930/31 a. tegevuse aruannet eraldi Riigikogule, vaid see ilmub „punases raamatus” vastavalt Riigikogu riigimajapidamise aruande komisjoni soovile.
Nagu Riigikontrolli 1930/31 a. tegevuse aruandest näha, allus aruande aja lõpul Riigikontrolli revideerimisele üldse 1654 riigiasutist, ametkohta ja -ettevõtet.
Peale selle allus osaliselt kontrollile aktsiisi- ja tollivalvele alluvaid riiklisi ja eraettevõtteid (viinavabrikuid, tubakatehaseid, tolliladusid jne.) 658, abiasutisi (posti- telefoni- telegraafi agentuure, telefonipunkte jne.) 1607 ja postkontorite juures asuvaid Riigihoiukassa ning Eesti Panga agentuure 125.
Riigikontrollis teenis aruande aasta lõpul 117 ametnikku. Kulude kokkuhoiu põhimõtet silmas pidades esitas Riigikontroll aruande aastal enda koosseisu koondamise ettepaneku. Vastav seadus võeti vastu Riigikogu poolt 28.III.1931 a. ja uued koosseisud hakkasid maksma alates 1. aprillist s.a. Üldiselt vähenes Riigikontrolli koosseis 16 ametkoha ja palgakulu 31.080.– krooni võrra.
Riigikontrollnõukogu pidas 1930/31 aastal 24 koosolekut, kus arutati üldse 363 asja. Kontrollnõukogu vaatas läbi ja tunnistas õigeks 116 riigiasutiste aruannet, kustutas riigi rahalisi nõudmisi 126 isiku suhtes Kr.11.896.– suuruses, määras tagasimaksu 34 isikult Kr.7.989.– suuruses ja vabastas 74 isikut Kr.6.476.– tagasimaksmisest.
Eelkontrolli korras vaadati läbi 5912 tehingu kava, kusjuures avaldati protesti 96 korral. Protestidest võeti asutiste poolt arvesse 78. Tagasimaksude alal riigikassast vaadati läbi 308 ettepanekut, kusjuures jäeti nõusolek andmata 7 ettepaneku kohta Kr.15.451.– tagasimaksmiseks. Peale selle vaadati läbi 893 maksuvõlgade kustutuse toimingut Kr.166.013 suuruses, mille vastu avaldati proteste 29 juhul Kr.6.035.– suuruses.
Faktilise kontrolli erilise tähtsuse tõttu teostati ka aruande ajal faktilist kontrolli võimalikult laiemas ulatuses. Nii on koha peal toimetatud 1133 revideerimist kusjuures puudusi leiti 437 juhtumil.
Peale selle on Riigikontrolli esindajad osa võtnud riigiasutuste ja -ettevõtete majandustoimingutest (väljapakkumistest, varade ja tööde vastuvõtmistest jne.) 1735 korral. Proteste on avaldatud 9, missugused ka arvesse võetud.
Järelkontrolli korras revideeriti riigiasutiste ja -ettevõtete aruandeid ja lahendati eelmistel aastatel selgitamisele võetud kuid lahendamata jäänud summasid.
Aruande aastal revideerimistel ilmsiks tulnud kuritarvitustest teatati prokuratuurile, saates tema korraldusse 29 asja 32 ametniku kohta eeluurimise algatamiseks. Revideerimise tagajärjel on riigiasutustes distsiplinaar korras karistatud 35 ja ametist tagandatud 17 ametnikku.
W.a.
„Päevalehe” toimetusele
„Waba Maa” „
„Rahva Sõna” „
„Postimehe” „
„Maalehe” „
„Kaja” „
„Revalsche Zeitung“ „
„Vesti Dnja” „
Lahkeks avaldamiseks.
„9“ dets. 1931 a.

A. Leufeldt
Peasekretär
 

  • Postitatud: 09.12.1931 00:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:35
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:35

Veel uudiseid