Riigikontroll: Kliimaministeeriumil tuleks elektrisüsteemide toimepidevuse tagamise plaane ajakohastada

21.11.2023 | 11:55

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 21. november 2023 – Kliimaministeeriumil tuleks koostöös Eleringi ja Elektrileviga elektrisüsteemide toimepidevuse tagamise plaane ajakohastada, arvestades neis võimalikult operatiivselt muutuvate olude ja riskiteguritega, leiab Riigikontroll täna avaldatud auditis. 

Riigikontroll leiab, et Kliimaministeeriumil tuleks tõhustada järelevalvet elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide ajakohastamise üle. Elering ASi ja Elektrilevi OÜ toimepidevuse riskianalüüsid ja toimepidevuse plaanid vajavad ajakohastamist, Enefit Power ASi kavades esineb täiendamist vajavaid kohti.

Lisaks soovitab Riigikontroll järjepidevalt läbi harjutada tegevusplaanid elektrisüsteemide toimepidevuse ulatuslike häirete ennetamiseks ja neist tingitud hädaolukorra lahendamiseks, sealhulgas näiteks juhtudeks, kui välisühendustes tekib katkestusi, toimub planeerimatu desünkroniseerimine, Narva veehoidla veetase langeb jms.

Heaks näiteks erinevate riskistsenaariumide läbitöötamise kohta on 2022. aastal toimunud Vabariigi Valitsuse kriisiõppus, milles harjutati tegutsemist olukorras, kus leiab aset erakorraline desünkroniseerimine ning Balti riigid alustavad ühinemist Mandri-Euroopa sünkroonalaga.

Audit näitas, et kehtiv ulatusliku elektrikatkestuse hädaolukorra lahendamise plaan ei ole ajakohane ega vasta kehtestatud nõuetele, kuid plaani ajakohastamist on korduvalt edasi lükatud. Näiteks ei ole selles plaanis käsitletud Kliimaministeeriumi tegevusi Balti riikide Venemaa elektrivõrgust erakorralise lahtiühendamise ja elektritaristu rünnakute korral ega Kliimaministeeriumi, Vabariigi Valitsuse ja elutähtsa teenuse osutajate konkreetseid ülesandeid elektrikatkestusest tekkinud hädaolukorra lahendamisel.

Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga aitab vähendada ulatusliku elektrikatkestuse ohtu. Eesti Mandri-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimise eelduseks olevaid tegevusi viib Elering AS ellu ajakava kohaselt. Projekti kiirendatud korras elluviimine 2025. aasta veebruariks on suurendanud ajasurvet, kuid Elering AS tegeleb riskide maandamisega. Riske vähendab ka kolmanda Eesti ja Läti vahelise õhuliini kiirendatud korras rekonstrueerimine.

Riigikontrolli hinnangul peaks Kliimaministeerium töötama välja ka plaani, milles määratletakse, milliseid tarbijaid tuleks pikaajaliselt kõrgena püsiva elektrihinna eest kaitsta, et vältida tulevikus kõrgete elektrihindade leevendamiseks riiklikke toetusmeetmeid, mille tulemusel kulutab riik maksumaksja raha ka tarbijatele, kes abi ei vaja. Samuti saaks kõrge elektrihinna leevendamise meetmeid ennetavalt kavandades analüüsida ka tarbijate hinnatundlikkust ning võimalike toetuste mõju elektritarbimisele ja tipukoormusele.

Taustaks

Kõnealune auditiaruanne oli elektrisüsteemi valikutele keskendunud Riigikontrolli 2023. aastaülevaate koostamise üheks aluseks. Riigikontroll vaatas auditis, kas Eesti tarbijatele on elektri kättesaadavus nõutud ajal, vajalikul hulgal ja vastuvõetava hinnaga pikaajaliselt tagatud ning milline on Eesti elektrisüsteemi valmisolek erakorraliseks sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa sagedusalaga ja erinevate, sh infotehnoloogiast tulenevate ja sabotaažiriskide vähendamiseks.

Elektrikatkestuse riskide maandamiseks leppisid Balti riigid augustis 2023 kokku oma elektrisüsteemide liitumises Mandri-Euroopa sagedusalaga varasemalt kokkulepitud 2025. aasta lõpu asemel juba 2025. aasta veebruaris.

Nii Riigikontrolli 2023. aastaülevaade kui ka siinne aruanne puudutavad probleeme tootmisvõimsuste piisavusega, mis mõjutavad muu hulgas elektrihinda. Juba vähem kui nelja aasta pärast ei pruugi olla Eestis põlevkivist elektri tootmine enam majanduslikult jätkusuutlik ning ebasoodsate asjaolude kokkusattumisel võib tekkida olukord, kus elektritarbimise turupõhiseks katmiseks ei jätku piisavalt tootmis- või ülekandevõimsusi.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

 

  • Postitatud: 21.11.2023 11:55
  • Viimane muudatus: 28.11.2023 11:35
  • Viimane ülevaatus: 28.11.2023 11:35

Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga aitab vähendada ulatusliku elektrikatkestuse ohtu.

Aldo Luud / Õhtuleht

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid