Riigikontroll: kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate puudus on seni arvatust suurem

26.01.2024 | 09:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 26. jaanuar 2024 – Kvalifikatsiooninõuetele vastavate üldhariduskoolide õpetajate puudus on tegelikkuses veel suurem, kui Eesti hariduse infosüsteem seda näitab, järeldas Riigikontroll oma täna avaldatud auditiaruandes. Lisaks on probleemiks puuduliku ainepädevusega õpetajate hulk: auditi valimisse sattunud ligi 500 õpetajast, kes annavad põhikoolide loodus- ja täppisteaduste aineid, enam kui veerandil polnud nende ainete õpetamiseks vajalikku ettevalmistust.

Riigikontroll leiab, et Haridus- ja Teadusministeerium on õpetajate järelkasvu osas oma eesmärkidest kaugemale triivimas. Ehkki õpetajate järelkasvu tagamiseks koostatud tegevuskava kohaselt peaks aastal 2026 üldhariduskoolides kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal olema 90%, ei ole selle sihi saavutamine tõenäoline. Kui 2014. aastal vastas Haridussilma andmetel kvalifikatsiooninõuetele 90,2% õpetajatest, siis 2022. aastaks oli nende osakaal langenud 81,2%-le. Kui tänavu 1. augustist lisandub kvalifikatsiooninõuete hulka eesti keele oskuse nõue, nihkub eesmärk veelgi kaugemale.

„Auditi käigus sai selgeks, et korrektseid andmeid õpetajate kvalifikatsiooninõuete kohta pole. Riigikontrolli valimis ei vastanud ligikaudu iga neljas loodus- ja täppisteaduste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,“ ütles Riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni.

Kui Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmed näitasid, et auditi valimisse võetud 486st põhikoolide loodus- ja täppisteaduste õpetajatest 82% vastas kvalifikatsiooninõuetele, siis auditi käigus selgus, et tegelikkuses oli kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal väiksem (76%). Probleemil on kaks peamist põhjust – koolijuhid eksivad kvalifikatsiooninõuete hindamisel, sest nõuetele vastavuse hindamisel on liiga palju tõlgendamisruumi, ja EHISesse sisestatakse andmeid valesti.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et piisava ettevalmistusega õpetajate nappus halvendab üldhariduse taset. Riigikontrolli analüüs näitas, et õpetajate nappuse tingimustes annavad loodus- ja täppisteaduste tunde sageli koolis töötavad teised aine- või klassiõpetajad ning nn karjääripöörajad. Õpetaja võib seejuures formaalselt olla kvalifikatsiooninõuetele vastav – tal võib olla nii nõutav magistrikraad kui ka õpetajakutse –, kuid samal ajal võib tal puududa erialane ettevalmistus konkreetses õpetatavas aines. Siiski eeldab näiteks keemia, füüsika või matemaatika heal tasemel õpetamine lisaks õppeaine valdamisele ka ainedidaktika ehk aine õpetamise praktika ja teooria tundmist. Nii koolijuhid, koolipidajad kui ka Haridus- ja Teadusministeerium on õpetajate ainepädevuse arendamisele vähe tähelepanu pööranud.

„Tihti annavad õpetajad mitut õppeainet, ent Riigikontrolli valimis oli vaid 34%-l õpetajatest kõigis nende õpetatavates loodus- ja täppisteaduse ainetes vajalik ettevalmistus,“ nentis auditijuht Rauno Vinni. „Seda on liiga vähe. Lisaks puudus 27%-l vaadeldud õpetajatest ainete õpetamiseks vajalik ettevalmistus sootuks. Seda on jälle liiga palju.“

Riigikontroll soovitab Haridus- ja Teadusministeeriumil rohkem pingutada õpetajate kvalifikatsiooniandmete korrastamise nimel EHISes. Kvalifikatsiooninõuete hindamist tuleks koolijuhtidele paremini selgitada. Õigeid ja asjakohaseid andmeid õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse asjus on vaja, et märgata muutusi õpetajaskonnas; mõista, mida on vaja teha hariduse kvaliteedi tagamiseks ning kui palju selleks on raha ja inimesi tarvis.

Riigikontroll soovitab Haridus- ja Teadusministeeriumil aktiivsemalt toetada nii õpetajate ainepädevuse arendamist kui ka kvalifikatsiooninõuete täitmist. Õpetajad vajavad kvalifikatsiooninõuete täitmisel ja ainepädevuse tõstmisel senisest süsteemsemat tuge, sest õpetajate teadmiste ja oskuste tase mõjutab otseselt hariduse kvaliteeti. On vaja otsustavalt minna edasi nii õpetajate järelkasvu tegevuskava elluviimisega kui ka teiste hariduspoliitika otsuste langetamisega, näiteks koolivõrgu korrastamise asjus, mis võiks pakkuda ressursisäästu ja luua eeldused selleks, et pakkuda pädevatele õpetajatele paremaid töötingimusi – kõrgemat palka ja mõistlikku töökoormust oma erialal.

Taustaks

Riigikontroll hindas auditi käigus munitsipaalkoolide kolmanda kooliastme ehk 7.–9. klasside loodusõpetuse, füüsika, keemia, geograafia, bioloogia ja matemaatika (ehk loodus- ja täppisteaduste ehk LTT-ainete) õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust, sest selle valdkonna õpetajate seis koolides on eriti kriitiline.

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad (valikaine õpetajal kõrgharidus) või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eesti keele oskus. Eesti keele oskust auditis ei analüüsitud, sest see nõue jõustub 1. augustil 2024. Enne 1. septembrit 2013 koolis töötanud õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamisel saab õpetaja lugeda kvalifikatsiooninõuetele vastavaks ka juhul, kui ta on omandanud pedagoogilise keskeri- või kõrghariduse või kõrghariduse tema poolt õpetatavas aines ning pedagoogilised kompetentsid.

Auditi valimis oli 486 põhikooli kolmanda kooliastme loodus- ja täppisteaduste õpetajat kuni 250 õpilasega munitsipaal­koolidest. Riigikontrolli valim moodustas 20% kõigist 2022/2023. õppeaastal Eesti munitsipaalkoolide kolmandas kooliastmes LTT-aineid õpetanud õpetajatest.

Teiseks vaatas Riigikontroll loodus- ja täppisteaduste õpetajate ainepädevust. Ainepädevusel ühte kindlat definitsiooni ei ole. Üldiselt võttes on ainepädevus õppeaine (eriala, ainevaldkonna) sisu ning selle õpetamise teooria ja praktika (ainedidaktika) tundmine. Selliselt laialt defineerituna läbib ainepädevus kõiki õpetaja kutsestandardis kirjeldatud õpetaja kompetentse. Riigikontroll tugines ainepädevuse hindamisel taseme- ja täienduskoolituse diplomitele ja tunnistustele. Need näitavad õpetajate väljaõpet ehk ettevalmistust aine andmiseks. Iseseisvat enesetäiendamist ja ainepädevuse arendamist (nt töökogemuse, mentorluse, koostöö jm kaudu) ei analüüsitud.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 26.01.2024 09:00
  • Viimane muudatus: 26.01.2024 08:54
  • Viimane ülevaatus: 26.01.2024 08:54

Riigikontrolli auditi valimis oli 486 põhikooli kolmanda kooliastme loodus- ja täppisteaduste õpetajat.

Margus Ansu / Postimees

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid