Raivo Linnas: "Õige ja õiglane elektri hind"

Raivo Linnas

Teksti suurus:[-A][+A]

EST | RUS | ENG

Prindi

Viimastel nädalatel on rohkesti kõneainet pakkunud elektrihinna tõus, mis puudutab ühtviisi nii iga inimest kui meie majanduse konkurentsivõimet laiemalt. Riigikontroll uuris Energiaturu Inspektsiooni (ETI) tegevust elektri, soojusenergia, gaasi ja vedelkütuse turul.

Kuna avalikustasime aruande ajal, mil avalikkuse tähelepanu keskmes oli elektri hinnaga seonduv, sattusid sellesse diskussiooni ka meie järeldused, mis olid tehtud ETI varasema tegevuse alusel. Jään siin hinna kujundamise raamidesse.

Kas elektri hind on õiglane? Meie vastus on lühike: me ei uurinud Eesti Energia (EE) hinnataotlust ega võta selle suhtes mingit seisukohta. See on ETI ülesanne. Tema peab oma otsuseid selgitama ja põhjendama nii, et need oleks avalikkusele arusaadavad ja vastuvõetavad. Loomulikult võiks riigikontroll ETI töö üle teha, kuid me ei ole ellu kutsutud teiste institutsioonide tööd ära või üle tegema. Süsteem peab toimima ka meieta.

Küll jõudis riigikontroll auditile tuginedes järeldusele, et ETI suutlikkus elektrihinna ohjamisel on madal, sest ta pole suuteline hindama kulude adekvaatsust – meie arvates pole ETI piisavalt kindel, kas suuremad kulukomponendid, nagu tootmiskulud, amortisatsioon, töötasu, on ikka põhjendatud, sest ETI-l puudub nende hindamiseks metoodika.

Mida edasi teha? Meie peamine soovitus elektri hinna kooskõlastamise osas on lihtne: ETI peaks määratlema ja avalikult välja ütlema, millised on need energia hinda mõjutavad kulugrupid, mida ta eelkõige kavatseb kontrolli alla võtta. Nende osas tuleks uurida eraldi iga kulu õigsust ja põhjendatust. Alles siis, kui kulude põhjendatus on selge, on võimalik rääkida mõistlikust kasumist. On selge, et see tegevus ei ole odav ja seetõttu peaks ETI välja ütlema, milleks ta tänase eelarve ja inimestega on võimeline. Ühtlasi saaks selgeks, kuidas ETI peaks arenema.

Hoolimata praegusest kriitikast on riigikontroll seisukohal, et ETI on astunud suutlikkuse tõstmiseks õigeid samme, nt lahutanud elektriettevõtja kulud tootmise, põhivõrgu, jaotusvõrgu ja müügi vahel. See loob platvormi edasiliikumiseks.

Mulle jäi diskusioonis südamele kripeldama hoopis see, et usaldus inspektsiooni tegevuse suhtes on üsna madal. Kahtlused, et ETI ei ole energia hindade kooskõlastamisel piisavalt suutlik, olid õhus ka varem. Kahjuks ei suutnud me oma auditiga neid ümber lükata.

Hinnatõusuga nõustumist põhjendava info avaldamine annab kõigile võimaluse hinnata, mida ETI suudab ja mida mitte. See on läbipaistvus tegudes. Loodame, et ETI seda ka teeb.

Meie audit on selleks korraks lõppenud. Enamikku ettepanekuist ETI ka aktsepteeris. On selge, et audit ei saanud oluliselt mõjutada seekordset hinna kooskõlastamist. Neid saab rakendada pikemas perspektiivis. Kavatseme seda ka jälgida.

Raivo Linnas on tulemusauditi osakonna peakontrolör

----

Energiaturu Inspektsioon peab selgitama

millist infot ta regleeritavalt kogub ja mille suhtes see info võimaldab seisukohti võtta
kuidas ta veendub talle esitatud info õigsuses
kuidas ta teeb talle esitatud info alusel otsuse
millised on otsuse aluseks olnud faktid, järeldsed neist
kui palju aega ja raha taotluse läbivaatamisele kulutati

Üldandmed

  • Väljaanne: Äripäev
  • Ilmumise aeg: 02.10.2001
  • Asukoht väljaandes:
  • Väljaande number:
  • Muu lisainfo:
  • Postitatud: 03.03.2009 10:25:48
  • Viimane muudatus: 21.02.2020 11:25:46
  • Viimane ülevaatus: 21.02.2020 11:25:46