Uuringud ja analüüsid

Auditite tarbeks tellitud analüüsid sisalduvad ka auditiaruannete täistekstides ja/või on lisatud aruandele eraldi.
Küsimuste korral on kõik huvilised oodatud pöörduma Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse poole.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
toomas.mattson@riigikontroll.ee
press@riigikontroll.ee
Pealkiri Kirjeldus Aasta Tegija Maksumus Fail URL
Õendusabi auditi metoodika uuring

Ekspertarvamus auditi "Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel" jaoks välja töötatud metoodika ja kriteeriumide asjus.

2015 Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon 1900 eurot Lae fail alla
OLMEJÄÄTMED (Küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas) 2015 Turu-uuringute AS 4200 eurot Lae fail alla
Jäätmevedajate registri kontroll 2015 Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni ja Ettevõtluskeskus 9273,90 eurot Lae fail alla
Ekspertiishinnang seoses Riigikontrolli järelepärimisega teavitusklippide asjus

Semiootiline analüüs Tallinna linna teavitusklippide ja plakatite kohta 2013. aastal seoses auditiga "Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades".

2014 Tartu Ülikooli Filosoofia ja Semiootika instituut 2600 eurot Lae fail alla
Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete ohutuse tagamisel

Auditi „Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete ohutuse tagamisel“ raames koostatud eksperthinnang, mille sisuks on kümne auditeeritava avaliku hoone kohapealne visuaalne ülevaatus ning ehituskonstruktiivse osa vastavuse hindamine ehitusprojektidele.

2014 Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ 3300 eurot Lae fail alla
Eesti põhimaanteede kvaliteedi hindamise ekspertuuring

Kümne põhimaantee renoveeritud teelõigu detailuuring auditi "Riigi põhimaanteede renoveerimine" tarvis.

2013 Roadscanners Oy 18 500 eurot Lae fail alla
Eksperthinnang riigi põhimaanteede renoveerimise kvaliteedi auditi raames

Auditi "Riigi põhimaanteede renoveerimise kvaliteet" raames koostatud eksperdihinnang, mille sisuks on teede renoveerimist puudutavate aspektide analüüs Analüüsis on võrreldus Eesti, Soome ja Rootsi katendiarvutuse aluseid. Kõigil võrdlusalustel juhtudel on arvutuse aluseks liiklusprognoos, perspektiivne koormus enamkoormatud sõidurajal, taandatuna 10-tonnistele normtelgedele.

2013 Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut 5040 eurot Lae fail alla
INTOSAI WGEA 7th survey on environmental auditing

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada statistikat ja trende riikide keskkonnaauditimandaadi, läbiviidud ja -viidavate keskkonnaauditite, keskkonnaauditi-alase võimekuse, riikide sellealase koostöö jmt kohta.

2012 Faktum Ariko 3000 eurot Lae fail alla
INTOSAI WGEA 6th survey on environmental auditing

Ülemaailmse keskkonnaauditite uuringu analüüs, mille põhieesmärgiks oli koguda INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) liikmesriikidelt andmeid keskkonnaauditite läbiviimise kohta.

2009 Emor 191 600 krooni Lae fail alla
Toiduohutuse uuring

Auditi ,,Riigi tegevus toiduohutuse tagamisel" raames koostatud eksperdiarvamus, mille sisuks on anda hinnang selle kohta, kas Eestis turustatav toit on valdavalt puhas ja tervisele ohutu. Kontrolliproovide analüüs ja võtmine.

2008 Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut 211400 krooni Lae fail alla
Meditsiiniseadmete uuring

Auditi “Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes” raames koostatud haiglate küsitlus ja eksperdihinnang, mille sisuks on haiglates olemasolevate meditsiiniseadmete vastavuse hindamine haigla liikide nõuetele ja haigla vajadustele.

2008 Andrus Aavik 77363 krooni Lae fail alla
Digitaalse dokumendihalduse korraldus riigihalduses

E-Riigi Akadeemia uuris Riigikontrolli ülesandel, mis on takistanud Eesti riigihaldusesulatusliku asutustevahelise paberivaba dokumendivahetuse käivitamist.

2007 e-Riigi Akadeemia 275 00 krooni Lae fail alla
"Riigikontrolli auditite protsessijuhtimise kvaliteedi parandamiseks"

Deloitte ülesandeks oli analüüsida ja leida võimalusi Riigikontrolli auditite protsessijuhtimise kvaliteedi parendamiseks.

2007 Deloitte Advisory AS 177 000 krooni Lae fail alla
"Ministeeriumi poliitilise ja administratiivse juhtimise piiritlemine ning korrastamine" 2007 BrainPower OÜ 88 000 krooni Lae fail alla
"Põhiseaduslike institutsioonide suhted meediaga 2005" 2006 Turu-uuringute AS 13 570 krooni
"Infoühiskond Eesti kohalikes omavalitsustes"

Uuringu ülesandeks oli uurida kohalikele omavalitsustele seadusega kehtestatud veebilehtede pidamise ja Interneti kaudu informatsiooni edastamise nõuete täitmist ning selle alusel hinnata kohaliku võimu suutlikkust rakendada kaasaegse IKT võimalusi elanikkonna paremaks teenindamiseks ja otsustusprotsessidesse kaasamiseks.
Uuring telliti seoses auditiga "Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel"

2006 e-Riigi Akadeemia 240 000 krooni Lae fail alla
"Ülevaade elanikele osutatavate e-teenuste probleemidest"

 

2005 Rein Harjo 35 500 krooni
"Eesti ja naaberriikide sadamatasude võrdlus"

Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kas Eesti kohustuslike
sadamatasude korraldus, struktuur ja määrad on konkurentsivõimelised naaberriikide
ja nende sadamatega.
Uuring telliti seoses auditiga "Veeteede Ameti tegevus tuletorni- ja navigatsioonitasu kogumisel ja hangete korraldamisel".

2005 Eesti Mereakadeemia 20 060 krooni
Konsultatsioon analüüs Riigikontrolli arhiivihalduse kohta

 

2005 Eesti Äriarhiiv 15 222 krooni
"Riik ja rahvas" 2004 Saar Poll 13 688 krooni
"Asjaajamise ja dokumendihalduse korralduse analüüs"

Riigikontrolli tellimusel viidi läbi Riigikontrolli dokumendihalduse kaardistus ja analüüs,
eesmärgiga saada ülevaade hetkel toimiva asjaajamis- ja dokumenditöö korralduse
vastavusest õigusaktide nõuetele ja asutuse tegelikele vajadustele.

2004 Eesti Äriarhiiv 35 046 krooni
"Narva mnt 11a hoone veekahjustuste ekspertiis"

 

2004 Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ 34 456 krooni
"Riik ja rahvas" 2003 Saar Poll 13 688 krooni
"Ettevõtete ja asutuste suhted meediaga" 2003 ES Turu-uuringute AS 12 390 krooni
"Riigikontrolli maine ja sisekliima"

Uuring on tehtud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooniosakonna esimese kursuse vaatluspraktika raames. Uuringu tulemused seletavad, milliseid emotsioone väljendavad Riigikontrolli töötajad oma tööandja suhtes. Uuriti, milline on emotsionaalne tunnetus Riigikontrolli kui töökeskkonna suhtes ja milline on enesetunnetus Riigikontrollis mõõdetuna teatud emotsionaalse väljenduse skaalade abil.
Uuringu tulemus näitas, et üldises plaanis on Riigikontrolli töötajad iseenda üle uhked ning eneseteadvus on positiivselt kõrge (arenev, tõusev, mitmekesine, kasvav, arukas). Samuti tunnetatakse Riigikontrolli tähtsust laiemas plaanis ühiskonnas tervikuna.

2003 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooniosakond
"Riigikontrolli töötajate tasustamissüsteemi analüüs"

Projekti eesmärgiks oli viia läbi Riigikontrolli personali tänase tasustamissüsteemi analüüs eesmärgiga toetada võimalikult optimaalse tasusüsteemi loomist, mis võtaks arvesse nii organisatsiooni sisemisi vajadusi kui ka väliseid turutingimusi.

Materjalide kohta saab lisainfot personaliteenistuselt tel. 640 0793 (Annela Vaga).

2003 Fontes 27 700,50 krooni
"Suhtekorraldus 2001" 2002 ES Turu-uuringute AS 12 390 krooni
"Suhtekorraldus 2000" 2001 ES Turu-uuringute AS 11 564 krooni
"Elanikkonna monitooring" 2000 Saar Poll 11 210 krooni
"Suhtekorraldus 1999" 2000 ES Turu-uuringute AS 11 564 krooni
"Elanikkonna monitooring"

Sotsiaal- ja turu-uuringu firma Saar Poll uuringutes esitatud küsimused:
1. Kas usaldate Riigikontrolli?
2. Kui palju te teate Riigikontrollist?
3. Kas te sooviksite Riigikontrollist rohkem teada?
4. Kui hästi Riigikontroll teie arvates oma tegevusest informeerib?
Avaliku arvamuse küsitluse materjalid on tellitud paberkandjal.
Materjalid on avalikud, nendega tutvumiseks võtke palun ühendust kommunikatsiooniteenistusega
tel. 640 0777 Toomas Mattson.

1999 Saar Poll 9 440 krooni