Riigikontrolli publikatsioonid

Jaanus Kasendi | 04.12.2019 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll koostab ja avaldab kas kodulehel või trükistena mitmesuguseid oma töö tulemusi kajastavaid materjale, mis on kättesaadavad käesoleva rubriigi alamlehtede kaudu. Kõige suurema hulga Riigikontrolli publikatsioonidest moodustavad auditiaruanded. Alates Riigikontrolli töö taastamisest 1990. aastal on avaldatud ligi 2500 aruannet.

Auditiaruanded jagunevad laias laastus kolmeks:

 • Finantsauditid
  Finantsauditi käigus hindab Riigikontroll, kas finantsaruanded kajastavad asutuste majanduslikku olukorda õigesti ja usaldusväärselt. Lihtsustatult öeldes vaatavad Riigikontrolli audiitorid, kas raamatupidamine on korrektne ja kas raha väärtarvituse võimalused on kõrvaldatud. Finantsauditi käigus hinnatakse ka tehingute seaduslikkust.
   
 • Tulemusauditid
  Tulemusauditi puhul uurib Riigikontroll, kas avaliku sektori rahakasutus on säästlik, tõhus ja mõjus. Tulemusauditit võib ka defineerida kui protsessi, mille käigus uuritakse, kas auditeeritavad asutused tegelevad õige asjaga ning kas nad teevad seda õigesti ja kõige väiksemate kulutustega. Tulemusauditis hinnatakse avaliku sektori tegevust strateegilise tasandi probleemide lahendamisel, analüüsitakse süvitsi probleemide põhjusi ning pakutakse ideid nende ületamiseks. Samuti on tulemusauditite eesmärk tuvastada parimat halduspraktikat ja aidata kaasa selle levimisele.
   
 • Vastavusauditid
  Vastavusauditi ehk reeglipärasuse auditi käigus hinnatakse seda, kas õigusaktide nõuetest on kinni peetud. See on tüüpiline tööliik kohalike omavalitsuste auditeerimisel, kus Riigikontrollil pole õigust tulemuslikkust hinnata.

***

Lisaks auditiaruannetele kasutab Riigikontroll ka muid võimalusi, koostades peamiselt ülevaateid ja märgukirju, mille ulatus on üldjuhul väiksem ning kus ei pruugita anda tavapärase auditiga võrreldavaid hinnanguid.

Tavapärastele auditiaruannetele täienduseks esitab Riigikontroll parlamendile igal aastal veel kaks aruannet:

Riigikontrolli aastaaruanne Riigikogule

Riigikontrolör esitab igal aastal parlamendile ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta. Seda muu hulgas aastast tööd kokku võtvat analüütilist raportit täiendab riigikontrolöri kõne, mille ta peab igal sügisel Riigikogus, vastates seejuures ka parlamendiliikmete küsimustele.

Aruanne Riigikontrolli töö kohta

Igal kevadel koostab Riigikontroll aruande oma tegevuse kohta ning esitab selle Riigikogule koos majandusaasta kohta käiva aruande ja sõltumatu välisaudiitori järeldusotsusega. Aruandes on ülevaade Riigikontrolli aastasest tööst ning sellest, kas riigi audiitor on ise kasutanud maksumaksja raha seaduslikult.

Lisaks eespool loetletud materjalidele avaldab Riigikontroll ka metoodilisi materjale, samuti Eesti riigi majanduskontrolli ja Riigikontrolli enda arengut kajastavaid materjale.

 • Postitatud: 04.12.2019 10:00
 • Viimane muudatus: 22.01.2020 23:41
 • Viimane ülevaatus: 22.01.2020 23:41