Riigikontrolli publikatsioonid

Toomas Mattson | 6.11.2014 | 13:57

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontroll koostab ja publitseerib kas kodulehel või trükistena mitmesuguseid oma töö tulemusi kajastavaid materjale, mis on kättesaadavad käesoleva rubriigi alamlehtede kaudu. Kõige suurema hulga Riigikontrolli publikatsioonidest moodustavad auditiaruanded. Alates Riigikontrolli töö taastamisest 1990. aastal on publitseeritud ligi 2000 aruannet.

Auditiaruanded jagunevad laias laastus kaheks:

  • Finantsauditid
    Finantsauditi käigus hindab Riigikontroll, kas asutuste finantsaruanded kajastavad nende majanduslikku olukorda õigesti ja usaldusväärselt. Lihtsustatult öeldes – me vaatame, kas raamatupidamine on korrektne ja kas raha väärtarvituse võimalused on kõrvaldatud. Finantsaudit vaatleb ka tehingute seaduslikkust.
  • Tulemusauditid
    Tulemusauditi puhul uurib Riigikontroll, kas avaliku sektori rahakasutus on säästlik, tõhus ja mõjus. Tulemusauditit võib ka defineerida kui protsessi, mille käigus uuritakse, kas auditeeritavad asutused tegelevad õige asjaga ning kas nad teevad seda õigesti ja kõige väiksemate kulutustega. Tulemusauditis hinnatakse avaliku sektori tegevust strateegilise tasandi probleemide lahendamisel, analüüsitakse süvitsi probleemide põhjusi ning pakutakse ideid nende ületamiseks. Samuti on tulemusauditite eesmärgiks tuvastada parimat halduspraktikat ja aidata kaasa selle levimisele.

Lisaks auditiaruannetele koostab Riigikontroll eriraporteid, mille puhul ei tehta tingimata klassikalisi auditiprotseduure, vaid keskendutakse mõne üksikküsimuse analüüsile.

Tavapärastele auditiaruannetele täienduseks esitab Riigikontroll parlamendile igal aastal veel kolm aruannet:

Riigikontrolli aastaaruanne parlamendile
Riigikontrolör esitab igal aastal parlamendile ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta. Seda aastast tööd kokku võtvat analüütilist raportit täiendab riigikontrolör igal sügisel kõnega parlamendi ees esinedes ja vastates parlamendiliikmete küsimustele.

Hinnang riigi majandusaasta aruandele
Riigikontroll esitab igal aastal parlamendile ka hinnangu riigi majandusaasta koondaruande kohta. Selles hinnangus ütleb Riigikontroll muu hulgas, kas riigi raamatupidamise aastaaruanne on õige ja kas majandustehingud on olnud seaduslikud.

Neid kahte raportit peetakse Riigikontrolli aasta tähtsaimateks aruanneteks, sest need analüüsivad avaliku sektori rahakasutust tervikuna ja ütlevad, kas valitsus annab parlamendile riigi majandusseisu ja maksumaksja raha kulutamise kohta usaldusväärset infot.

Aruanne Riigikontrolli töö kohta
Igal kevadel koostab Riigikontroll aruande oma tegevuse kohta ning esitab selle parlamendile koos majandusaasta kohta käiva aruande ja sõltumatu välisaudiitori järeldusotsusega. Aruandes on ülevaade Riigikontrolli aastasest tööst ning sellest, kas riigi audiitor on ise kasutanud maksumaksja raha mõistlikult ning seaduslikult.

Lisaks eespool loetletud materjalidele publitseerib Riigikontroll ka metoodilisi materjale, samuti Eesti riigi majanduskontrolli ja Riigikontrolli enda arengut kajastavaid materjale.
 

  • Postitatud: 6.11.2014 13:57
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 13:29
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 13:29