Auditeerimise juhendid

Jaanus Kasendi | 04.12.2019 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Auditeerimise tulemuse usaldusväärsust toetavad kindel metoodika ja otstarbekohaselt valitud töömeetodid. 2008. aastast alates on audiitoritele nende töös abiks olnud Riigikontrollis välja töötatud auditi käsiraamat.

Mõistagi lähtub Riigikontroll jätkuvalt oma töös ka rahvusvahelistest laialdaselt tunnustatud standarditest. Et aga iga riigi kultuuriruum on iselaadne, on päris oma auditeerimise käsiraamatu kasutusele võtnud ka paljude teiste riikide kõrgeimad auditiasutused. Nõnda siis ka Riigikontroll, kus 1990ndate lõpus toimunud arengu tulemusel (finantsauditi kõrvale tekkis tulemusaudit) suurenes vajadus selgelt kokku leppida ühtsetes auditeerimispõhimõtetes.

Auditi käsiraamat on oma loomult elav dokument, mida vajaduse korral korrigeeritakse. Kindlasti on osi, mille uuendamise vajadus on pigem harv (nt eetikakoodeks), teisi võidakse muuta kas või igal aastal (nt uute auditimeetodite lisandumisel).

Käsiraamat koosneb neljast põhiosast:

  • audiitori eetikakoodeks – peamised eetilised nõuded audiitorile;
  • Riigikontrolli auditite üldstandard – kõige üldisemad põhimõtted, mida auditi tegemisel tuleb järgida (auditi olemus, planeerimine, dokumenteerimine, kvaliteedikontroll jms). Üldstandard kehtib kõikide auditiliikide (finants-, vastavus- ja tulemusaudit) kohta;
  • rakendussuunised – praktilised juhendid audiitoritele menetlustoiminguteks jm. Rakendussuunised on vajaduse korral esitatud auditiliigi järgi;
  • Riigikontrolli tööplaani koostamise ja auditite korraldamise juhend – kokkulepped auditite formaalse protsessi kohta (kuidas pannakse kokku tööplaan, milliseid tähtaegu auditi tegemisel silmas pidada jm). Kui standardid ja rakendussuunised räägivad pigem põhimõtetest, siis selles osas on käsitletud auditi korraldamise formaalset poolt.

Üldstandard ja rakendussuunised on praegu uuendamisel.

  • Postitatud: 04.12.2019 10:00
  • Viimane muudatus: 22.01.2020 18:32
  • Viimane ülevaatus: 22.01.2020 18:32

Lisamaterjalid

Dokumendid