Riigikontrolör Alar Karise vastus Riigikogu liikme Priit Toobali kirjalikule küsimusele Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi asjus

Alar Karis | 20.02.2015 | 15:30

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Austatud härra Toobal

Olete esitanud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 147 alusel mulle kirjaliku küsimuse, mis puudutab Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi poolt Euroopa Liidu toetusfondide ja riigieelarve rahaliste dotatsioonide õiguspärast kasutamist.

Esitatud küsimused olid järgmised:

1. Kas Riigikontroll on uurinud Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi tegevust riigihangete väljakuulutamisel? Ka Te leiate, et nad järgivad oma tegevuses riigihangete seaduse nõudeid?

2. Kas Edelaraudtee Infrastruktuuri ASis toimub Eesti maksumaksjate poolt tasutavate dotatsiooni ning Euroopa Liidu toetusfondide raha igakülgselt korrektne ja efektiivne kasutamine?

3. Kuidas Te suhtute raudteede ehituse ning remonditöödega tegelevate ettevõtete pretensiooni, et Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kahjustab oma tegevusega ausat ja läbipaistvat konkurentsi riigi rahadest teostavate raudteetööde tellimisel? Kuidas Teil on plaanis sellele süüdistustele reageerida?

Arvestades, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 147 lõike 2 kohaselt peab esitatud küsimus olema lühike ning võimaldama lühikest vastust, siis vastan Teile piiratud teavet ja aega arvestades.

Selgitan, et Riigikontroll auditiorganisatsioonina ei tee riiklikku järelevalvet riigihangete seaduse täitmise üle. Vastavalt riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 106² kohaselt on nimetatud seaduse ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle riiklikku järelevalve kohustus pandud Rahandusministeeriumile. RHSi § 109 lõike 1 kohaselt peab Rahandusministeerium teavitama talle teadaolevatest asjaoludest politseiasutust või prokuratuuri, kui talle laekub teave riigihangete teostamisega seotud õigusrikkumise kohta või ta avastab õigusrikkumise riigihanke kontrollimise käigus ja teatavaks saanud asjaolude kogum annab aluse süüteokahtluseks ning see õigusrikkumine ei ole käsitatav RHSis sätestatud väärteona. Rahandusministeeriumil on võimalik riikliku järelevalve raames hinnata riigihangete korraldamisega seonduvat.

Vastused küsimuste kaupa:

1. Riigikontroll ei ole teinud auditit eemärgiga hinnata Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi tegevust riigihangete korraldamisel. Riigikontroll, olles tutvunud riigihangete registris olevate andmetega, viitab RHS § 18² lõikele 3, mille kohaselt määrab hankija lihthanke teates pakkumuste esitamiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Seega on viidatud juhtudel järgitud nõudeid, mille kohaselt ei tohi tähtaeg olla lühem kui neli tööpäeva. Kas see tähtaeg on ka mõistlik hankelepingu esemest lähtuvalt, ei ole võimalik Riigikontrollil ilma menetlustoiminguid tegemata hinnata.

2. Nagu eespool viitasin, teeb RHSi § 106² kohaselt RHSi ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet Rahandusministeerium. Seega on Rahandusministeeriumil võimalik riikliku järelevalve raames hinnata riigihangete korraldamisega seonduvat.

3. Riigikontroll ei saa Teie esitatud väidete pinnalt kujundada arvamust, kas Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kahjustab oma tegevusega ausat ja läbipaistvat konkurentsi, sest Riigikontrollil puudub sellekohane teave ettevõtjatelt. RHSi § 117 lõike 1 kohaselt võib pakkuja vaidlustada hankija tegevuse, kui ta leiab, et RHSi rikkumine hankija poolt rikub tema õigusi või kahjustab tema huvisid, esitades riigihangete vaidlustuskomisjonile sellekohase vaidlustuse.

Lugupidamisega
Alar Karis
riigikontrolör
20. veebruar 2015

  • Postitatud: 20.02.2015 15:30
  • Viimane muudatus: 20.02.2015 15:35
  • Viimane ülevaatus: 20.02.2015 15:35

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid