Osalemine INTOSAI ja EUROSAI komisjonides ja töörühmades

Tuuli Rasso | 18.09.2014 | 9:59

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontroll osaleb järgmiste EUROSAI ja Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide kontaktkomitee komisjonide, töö- ja rakkerühmade töös:

Riigikontroll osaleb järgmiste INTOSAI ja EUROSAI komisjoni ja töörühmade töös:

INTOSAI auditistandardite komisjon (Professional Standards Committee – PSC)

Töörühma eesmärk on arendada avaliku sektori auditistandardeid ja rahvusvahelist head tava käsitlevaid soovitusi, koostada ja levitada neid. Eraldi allrühmad on moodustatud finants-, vastavus- ja tulemusauditi ning sisekontrolli standarditega tegelemiseks.

Riigikontrolli esindaja on finantsauditi allrühma ekspert.

INTOSAI institutsionaalse võimekuse arendamise komisjon (Capacity Building Committee –CBC)

Töörühma eesmärk on koolituse, ekspertide ja infovahetuse korraldamise toel aidata kaasa organisatsiooni võimekuse arendamisele. Kaks allkomisjoni tegelevad võimekuse arendamise eri aspektidega: 1) ekspertide andmebaasi haldamine, koordineeritud ja paralleelauditite propageerimine ning õppereiside ja stažeerimisvõimaluste väljaselgitamine ja soodustamine ning 2) eksperdihindamise (peer review) korraldamine, et seeläbi kaasa aidata parima praktika edendamisele ja kvaliteedi tagamisele.

Riigikontroll võtab osa eksperdihindamise allkomisjoni tööst.

INTOSAI keskkonnaauditi töörühm (Working Group on Environmental Auditing – WGEA)

Töörühma eesmärk on parandada keskkonnateadlikkust ja edendada keskkonnaauditite tegemist INTOSAI liikmeskonnas. Töörühm, millel on üle 70 liikme, on INTOSAI suurim. Riigikontroll juhtis töörühma ja selle juhtkomiteed aastatel 2008–2013. Aastatel 2014–2016 jätkab Riigikontroll töörühmas juhtkomitee liikmena ja osaleb kahes projektis: juhib turupõhiste keskkonnakorraldusmeetmete ülevaate koostamist ja korraldab koostöös Indiaga INTOSAI WGEA keskkonnakoolitusi (Global Training Facility).

EUROSAI keskkonnaauditi töörühm (Working Group on Environmental Audititng – WGEA) ja selle juhtkomitee

Töörühma peamine eesmärk on auditite korraldamise abil edendada loodusressursside säästlikku kasutamist. Keskkonnaprobleemide piiriülese olemuse tõttu propageeritakse koordineeritud ja paralleelauditite tegemist. Koostöö hõlbustamiseks arendatakse keskkonnaauditi metoodikat ja koostatakse juhendmaterjale. Kogemuste vahetamise eesmärgil korraldatakse temaatilisi seminare. Riigikontroll on töörühma liige alates selle loomisest 1999. aastal ja kuulub ka juhtkomiteesse.

EUROSAI infotehnoloogia töörühm (Information Technology – IT) ja selle e-valitsemisprojekti meeskond

Töörühma eesmärk on hõlbustada info ja kogemuste vahetust ning edendada ühiseid tegevusi IT-valdkonnas. Riigikontroll on töörühma liige alates selle loomisest 2002. aastal ja on tegev ka e-valitsemisprojekti meeskonnas. Riigikontroll soovib omandada teadmisi ja oskusi, kuidas kasutada IT-vahendeid auditeerimisel ja auditeerida infotehnoloogiasüsteeme, tagada süsteemide turvalisus jms. Samuti on töörühmas võimalik saada infot koolitusvõimaluste kohta ja tutvustada Eesti e-riigi kogemusi.

EUROSAI 2011.–2017. aasta strateegilisest plaanist lähtuvad nn eesmärgitoimkonnad (Goal Teams – GT)

Toimkondi on neli ning need sarnanevad INTOSAI töörühmadega, kuid käsitlevad teemasid Euroopa eripära ja vajadusi arvestades.

  • GT1 – võimekuse arendamise toimkond

Toimkonna ülesanne on aidata kaasa kõrgeima auditiasutuse töö sõltumatuse tagamise valdkonnas, aga samuti tegeleda oskuste, teadmiste, struktuuri, töövormide jms täiustamisega. Seega tegeleb toimkond kõige sellega, millega muuta organisatsiooni töö efektiivsemaks.

  • GT2 – auditistandardite toimkond

Toimkonna ülesanne on edendada ja hõlbustada INTOSAI standardite kasutamist liikmeskonna hulgas, aidata neid standardeid täiendada ning anda nende kohta asjakohast tagasisidet INTOSAI auditistandardite komisjonile.

  • GT3 – info ja kogemuste vahetamise toimkond

Toimkonna ülesanne on soodustada info ja kogemuste vahetust EUROSAI liikmete vahel ning teiste INTOSAI regioonide ning muude organisatsioonidega.

  • GT4 – juhtimise korraldamise ja kommunikatsiooni toimkond

Toimkonna ülesanne on kindlustada, et EUROSAI-d juhitaks hea valitsemistava kohaselt ning kommunikatsioon toimiks efektiivselt.

Riigikontroll on GT1 ja GT3 liige ning osaleb GT2 töös eksperdina. GT 4-s on esindatud EUROSAI president ja eesmärgitoimkondade juhid ning kaasatud eksperdid, samuti INTOSAI sekretariaadi esindaja ja INTOSAI strateegiadirektor.

  • Postitatud: 18.09.2014 9:59
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 15:26
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 15:26

Lisamaterjalid

Välislinke