Riigikontrolli tegevuse vaidlustamine

04.12.2019 | 15:43

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Teatud juhtudel võivad Riigikontrolli menetlustoimingud, nagu teabe nõudmine, seletuse küsimine ja vaatlus, riivata menetletava õigusi. Riigikohus on leidnud, et kõigil ametiasutustel ja isikutel, keda Riigikontroll on kontrollinud, on õigus vaidlustada halduskohtus Riigikontrolli menetlustoiminguid. Tegemist on Eesti õiguskorras erandliku sättega.

Peale menetlustoimingute võivad isikuid riivata auditiaruandes toodud tähelepanekud, järeldused ja ettepanekud. Riigikohus on leidnud, et kohalikud omavalitsused ei saa vaidlustada Riigikontrolli seisukohti ja nende avalikustamist, kuna ühegi riigiorgani seisukohtadel ei ole ettemääratud kaalu. Riigikohus on märkinud, et auditiaruandes avaliku raha kasutamise õiguspärasusele ja tulemuslikkusele heakskiidu andmine avaldab pigem positiivset mõju linna või valla mainele ja tegevusele. Ka puuduste kõrvaldamiseks ja nende edasiseks vältimiseks tehtud soovituste mõju saab olla soodne ja avalikkuse huve arvestav.

Kui taunivad hinnangud ja soovitused on kohaliku omavalitsuse arvates väärad või põhjendamatud, on omavalitsusel võimalik reageerida vastulause esitamisega oma kirjalikus arvamuses, mille Riigikontroll avaldab koos auditiaruandega. Sama seisukoht on laiendatav ka muudele avaliku sektori üksustele.

Küll aga võib Euroopa esimese astme kohtu praktika põhjal põhjal väita, et Riigikontrolli seisukohti ja nende avalikustamist on võimalik kohtus vaidlustada kolmandatel isikutel, kes ei ole auditeeritavateks, aga keda on auditiaruandes nimetatud või kes on seal äratuntavad.

Seetõttu hoidub Riigikontroll nii nagu teisedki kõrgeimad kontrolliasutused nimetamast auditiaruannetes kriitilises võtmes era- ja üksikisikuid. Juhul kui eraisik või ettevõtja leiab, et tema nimetamine aruandes võib kahjustada tema mainet või/ja äritegevust, siis on võimalik oma huvide kaitseks pöörduda kohtusse ning sel juhul kontrollib kohus Riigikontrolli väidete tõele vastavust.

Samuti on Riigikohtu seisukoha järgi võimalik vaidlustada Riigikontrolli tegevust halduskohtus, kui Riigikontroll on ületanud oma pädevust.

Kohtuväliselt on võimalik auditeeritaval probleemide korral pöörduda ka auditeerimise üle järelevalvet tegeva peakontrolöri poole ning peakontrolöri tegevuse suhtes riigikontrolöri poole.

  • Postitatud: 04.12.2019 15:43
  • Viimane muudatus: 04.12.2019 10:39
  • Viimane ülevaatus: 04.12.2019 10:39