Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis Käimasolev
Eesti tervishoiu kvaliteedi hindamise süsteemi toimivus Käimasolev
Elektri varustuskindlus Eestis Käimasolev
Kaitseotstarbelised hanked Käimasolev
Koduteenuste korraldus Käimasolev
Liiklusohutus maanteedel ja raudteedel Käimasolev
LNG ehk veeldatud maagaasi vastuvõtmise võimekuse loomine Paldiskis Käimasolev
Pikaajaline vaade vanglasüsteemile Käimasolev
Riigi 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek Käimasolev
Riigi toetused ning nende haldus ettevõttepõhiselt Käimasolev
Riigimetsa Majandamise Keskuse puidumüük kestvuslepingutega Käimasolev
Serveri-, side- ja kontoriruumide turvaaudit Käimasolev
Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
Taastuvatest allikatest elektrienergia tootmise ja tarbimisega seotud väljakutsed Käimasolev
Töövõimekao ennetamine Käimasolev
Vastutustundlik ja teadlik laenamine ning tarbijakaitse pangaväliste krediidiandjate tarbimislaenude puhul Käimasolev
Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele ja ainepädevus Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.-2023. aastal Käimasolev
Ülevaade riikliku lennuettevõtte Nordica tegevusest Käimasolev
Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkus Plaanis
Eesti riigi võimekus võtta vastu liitlaste üksusi Plaanis
Elusündmustega seotud teenuste arendamise tõhusus Plaanis
Ida-Virumaa tegevuskava Plaanis
Kiirabi korraldamine Plaanis
Muudatused riigieelarve koostamises alates 2018. aastast Plaanis
Olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkide täitmine Plaanis
Omavalitsuste sisekontrolli arendamine Kohtla-Järve näitel Plaanis
Rail Balticu taristu haldamine. Ühisaudit Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutustega Plaanis
Riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigi ja omavalitsuste tegevus puuetega inimeste toetamisel Plaanis
Riigi osalusega ettevõtete juhtumianalüüs Plaanis
Transpordikütustega varustamise kindlus Plaanis
Õpetajate koolitamine ja arendamine ning järelkasvu tagamine Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2023.–2024. aastal Plaanis