Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

2023 | Kõik aastad

Pealkiri Hetkefaas
Elektri varustuskindlus Eestis Käimasolev
Ida-Virumaa tegevuskava Käimasolev
Kaitseotstarbelised hanked Käimasolev
Kiirabi korraldamine Käimasolev
Koduteenuste korraldus Käimasolev
Liiklusohutus maanteedel ja raudteedel Käimasolev
Omavalitsuste sisekontrolli arendamine Kohtla-Järve näitel Käimasolev
Pikaajaline vaade vanglasüsteemile Käimasolev
Riigi 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi ja omavalitsuste tegevus puuetega inimeste toetamisel Käimasolev
Riigi osalusega ettevõtete juhtumianalüüs Käimasolev
Riigi tegevus ravikvaliteedi tagamise süsteemi arendamisel Käimasolev
Riigimetsa Majandamise Keskuse puidumüük kestvuslepingutega Käimasolev
Serveri-, side- ja kontoriruumide turvaaudit Käimasolev
Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
Taastuvatest allikatest elektrienergia tootmise ja tarbimisega seotud väljakutsed Käimasolev
Töövõimekao ennetamine Käimasolev
Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele ja ainepädevus Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.-2023. aastal Käimasolev
Eesti riigi võimekus võtta vastu liitlaste üksusi Plaanis
Elusündmustega seotud teenuste arendamise tõhusus Plaanis
Muudatused riigieelarve koostamises alates 2018. aastast Plaanis
Olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkide täitmine Plaanis
Rail Balticu taristu haldamine. Ühisaudit Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutustega Plaanis
Transpordikütustega varustamise kindlus Plaanis
Õpetajate koolitamine ja arendamine ning järelkasvu tagamine Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2023.–2024. aastal Plaanis