Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Avaliku sektori tarkvaraarendusprojektide juhtimine Käimasolev
E -residentsuse programmi tulemuslikkus Käimasolev
Haigekassa sisekontroll raviteenuste rahastamise üle Käimasolev
Hoolekandeandmete riiklik kogumine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
Infotehnoloogia valitsemine avalikus sektoris Käimasolev
Keskkonnainfosüsteemide arendamine Käimasolev
Kriminaalhoolduse tulemuslikkus Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Maaparanduse korraldus ning mõju keskkonnale Käimasolev
Rail Balticu projekti hangete ja lepingute sisekontrollisüsteem Käimasolev
Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel (järelaudit) Käimasolev
Riigihangete korraldus riigiasutustes Käimasolev
Siseministeeriumi tegevus inimeste päästmiseks merelt ja piiriveekogudelt Käimasolev
Sisendkäibemaksu arvestus kohalike omavalistuste ühingutes Käimasolev
Suurprojektide kavandamine ja elluviimine riigisektoris Käimasolev
Ülevaade Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest Käimasolev
Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa praamiühenduse maksumusest Käimasolev
Ülevaade täiskasvanute eesti keele õppe korraldusest ja riiklikust rahastamisest Käimasolev
Alaealiste kuritegevuse ennetamine (andmeanalüüs) Plaanis
Andmete kättesaadavus ja kasutamine riigi targaks juhtimiseks Plaanis
Ettevõtluse toetamine ja töökohtade loomine maapiirkondades Plaanis
Haridusvaldkonna tugiteenuste kättesaadavus Plaanis
Hoolekandeteenuse kättesaadavus Plaanis
Kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus Plaanis
Kaitsepolitseiameti raamatupidamise audit Plaanis
Kooskõlastatud tegevus pangakriiside lahendamisel (rahvusvaheline audit) Plaanis
Maakondlik ühistransport Plaanis
Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigi ülesannete täitmine sihtasutuste kaudu Plaanis
Riigikontrollli arvamus Balti Kaitsekolledži 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Plaanis
Sisekontroll kohalikes omavalitsustes pärast haldusreformi Plaanis
Töötervishoiu-süsteemi tulemuslikkus Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal Plaanis