Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Auditi "Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitstavates metsades" järeltegevused Käimasolev
Auvere elektrijaama töökindlus Käimasolev
Eesti riigi valmisolek võtta vastu liitlaste üksusi Käimasolev
Eesti seisukohtade ettevalmistamine Euroopa Liidu õigusloomes Käimasolev
Elektriga varustavate objektide turvalisus Käimasolev
Elus- ja ärisündmusteenuste arendamine Käimasolev
Ettevõtetele antud kriisilaenude hetkeseis Käimasolev
Haridusliku erivajadusega noorte kutseõpingute ja töölesiirdumise toetamine Käimasolev
Hooldereform Käimasolev
Keskkonnatasude määramine ja järelevalve tasude maksmise üle Käimasolev
Kiirabi korraldamine Käimasolev
Olmejäätmete ringlussevõtu eesmärkide täitmine Käimasolev
Riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi osalusega ettevõtete juhtumianalüüs Käimasolev
Riigi äriühingu nõukogu tööd kajastava teabe edastamine ja talletamine transpordivaldkonna näitel Käimasolev
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2022. aasta ja 2023. aasta majandusaasta aruande kohta Käimasolev
Riigikontrolli arvamus NATO küberkaitsekoostöö keskuse (CCDCOE) 2022. aasta ja 2023. aasta majandusaasta aruande kohta Käimasolev
Riigimetsa Majandamise Keskuse puidumüük kestvuslepingutega kokkuleppehinna alusel Käimasolev
Tervishoiutöötajate pädevuse hindamine Käimasolev
Transpordiameti loomine ja selle tulemused Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2023.–2024. aastal Käimasolev
Üürimajade programmi tulemuslikkus Käimasolev
CO2-heitmete vähendamine transpordivaldkonnas riigi osalusega äriühingute näitel Plaanis
Harvikhaiguste ravimise korraldus Plaanis
Linnade ja valdade rahastamine riigisisestest toetusprogrammidest ja riigiasutuste eelarvetest Plaanis
Maakondlik ühistransport (järelaudit) Plaanis
Riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigi tegevus inseneride järelkasvu tagamisel Plaanis
Riigiasutuste varude loomise ja Eesti Varude Keskuse tegevuse tulemuslikkus Plaanis
Rohefondi investeeringud (ülevaade) Plaanis
Tervishoiuteenuse dokumenteerimine Plaanis
Turbavarude kasutamine, soode taastamine ning kasvuhoonegaaside vähendamine Plaanis
Vabatahtlike kasutamine siseturvalisuses Plaanis
Ülevaade ööpäevaringse erihooldusteenuse korraldusest Plaanis