Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Avalike teenuste kättesaadavus omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi Käimasolev
Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine ja süvenemise ennetamine omavalitsustes Käimasolev
Elamute renoveerimise toetused Käimasolev
Ettevõtete toetusmeetmete eesmärgipärasus Käimasolev
Interneti juudepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus Käimasolev
Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed Käimasolev
Koolivõrgu kujundamine Käimasolev
Koroonakriisiga seotud laenutaotluste menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses ja KredExis Käimasolev
Kriisimeetmete majanduslik mõju Käimasolev
Metsaraie kaitstavatel aladel Käimasolev
Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine Käimasolev
Postiteenuse korraldus Käimasolev
Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Täiskasvanute hambaravi hüvitis Käimasolev
Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta Käimasolev
Ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast Käimasolev
Ülevaade õpilaste koolirändest Käimasolev
Eesti keele õpe venekeelses põhikoolis Plaanis
Elutähtsate teenuste toimepidevus kohalikes omavalitsustes (ülevaade) Plaanis
Kohalike teede hoiutööde kvaliteedi tagamine Plaanis
Koroonakriisiga seotud meetmete mõju kohalike omavalitsuste tuludele ja kuludele Plaanis
Riigi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus* Plaanis
Riigi toetused taastuvate energiaallikate kasutusele võtmiseks Plaanis
Sõjaliseks riigikaitseks ja sisekaitseks inimeste reservi ettevalmistamine Plaanis
Taimekaitsevahendite kasutamine ja selle mõju elurikkusele Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020.–2021. aastal Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2021.–2022. aastal Plaanis