Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang põhiaruande ehk riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab järgmist:
- Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
- Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2021. aasta riigieelarve seadusega. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas riigiasutustes on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja kulutused on põhjendatud.
Riigi raamatupidamisele hinnangu andmiseks auditeerib Riigikontroll riigiraamatupidamiskohustuslaste raamatupidamist ja tehingute seaduslikkust.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium , Välisministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei, Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei , Riigikogu Kantselei , Riigikohus
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, Riigikantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikogu Kantselei, Riigikohus.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Katrin Eller, Gerli Eisberg, Ingrid Hindrikson, Karolin Kirikal, Kristi Kährin, Marlen Pärmann, Karin Rajapu, Hanna-Marleen Penno, Triin Saarma, Jane Sõmmer, Helen Veski-Baraševa, Angela Onno
Kontaktiinfo Angela Onno
640 0711
Angela.Onno@riigikontroll.ee
Auditi number 80082

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2021 Tegelik algus II poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2022 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 22.09.2021
Viimane ülevaatus 22.09.2021