Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

X-tee haldus ja töökindlus

Auditi eesmärk on anda hinnang, kas X-tee töökindluse tagamiseks on planeeritud vajalikud meetmed ja kas neid meetmeid rakendatakse. Selleks analüüsitakse, kas X-tee töökindluse tagamiseks rakendatakse vajalikke meetmeid? Kas ja kuidas X-tee keskus (Riigi Infosüsteemi Amet) on kaardistanud X-tee töökindlust ohustavad riskid, kas on neid hinnanud, kas on välja töötanud riskide maandamiseks meetmed ja kas neid meetmeid rakendatakse? Kas regulatsioonides X-tee keskusele ja -liikmetele kehtestatud nõudeid täidetakse? Kas eraõiguslike juriidiliste isikute X-teega liitumisel on tagatud X-tee määruses kehtestatud nõuete täitmine?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Riigi Infosüsteemi Amet; Haridus- ja Teadusministeerium; Registrite ja Infosüsteemide Keskus; Kaitseministeerium; Keskkonnaministeerium; Kultuuriministeerium; Maaeluministeerium; Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus; Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus; Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus; Välisministeerium; Maksu- ja Tolliamet; Maanteeamet; Tallinna Linnavalitsus; Pärnu Linnavalitsus; Tartu Linnavalitsus; Riigimetsa Majandamise Keskus; Elering AS; TS Laevad OÜ
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
640 0789
Toomas.Viira@riigikontroll.ee
Auditi number 80053

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 5.05.2020
Viimane ülevaatus 5.05.2020