Lõppenud auditid

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Kõik aastad

Pealkiri Hetkefaas
„Kriisilaenude menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses“ ja „Riiklikult oluliste projektide kriisilaenude menetlus KredExis“ Lõppenud
Ajateenistusse kutsumise korralduse tõhusus Lõppenud
Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus Rae vallas Lõppenud
Andmekogude juurdepääsuhaldus Lõppenud
Andmete esitamine riigi andmekogudele valdades ja linnades Lõppenud
Andmete kättesaadavus ja kasutamine riigi targaks juhtimiseks Lõppenud
Arvamus digitaaldokumentide halduse ja säilitamise korraldusest riigihalduses Lõppenud
Arvestus riigimetsast raiutud ja müüdud puidu kohta Lõppenud
Avalike e-teenuste kasutatavus Lõppenud
Avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010 Lõppenud
Avalike teenuste pakkumine väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes Lõppenud
Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes Lõppenud
Avaliku sektori hoonete energiatõhusus Lõppenud
Avaliku sektori tarkvaraarendusprojektide juhtimine Lõppenud
Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas (avaliku teenuse vastavus hea halduse põhimõtetele) Lõppenud
Balti Kaitsekolledži 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
Balti Kaitsekolledži 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
Balti Kaitsekolledži 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
Balti Kaitsekolledži 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades Lõppenud
E -residentsuse programmi tulemuslikkus Lõppenud
Eakate hoolekande korraldus valdade ja linnade üldhooldekodudes Lõppenud
Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes Lõppenud
Eesti Energia välisinvesteeringud Lõppenud
Eesti Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle Lõppenud
Eesti Haigekassa tegevus tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel Lõppenud
Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis Lõppenud
Eesti merendusvaldkonna korraldus Lõppenud
Eesti Rahvusringhäälingu juhtimine ja rahastamine Lõppenud
Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine Lõppenud
Eesti valmisolek hädaolukorraks Lõppenud
Eesti valmisolek terroriaktist tingitud hädaolukorraks Lõppenud
Ehitushangete korraldus linnades ja valdades Lõppenud
Ehitushangete lepingute täitmine ja järelevalve Lõppenud
Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine Lõppenud
Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine Lõppenud
Ehitusmaavaradega varustamise kindlus Lõppenud
Ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga kohalikes omavalitsustes Lõppenud
Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal Lõppenud
Elektritootmise võimalikud valikud Lõppenud
Eluruumide üürile andmine Tallinna linnas Lõppenud
Elutähtsate teenuste toimepidevus kohalikes omavalitsustes (ülevaade) Lõppenud
Erakorraline meditsiin Lõppenud
Eriaruanne "Riigieelarvest palgaraha jaotamise korraldus" Lõppenud
Eriaruanne Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004-2006 Lõppenud
Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit Lõppenud
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Euroopa Kalandusfondi toetuste mõju Lõppenud
Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuse mõju Lõppenud
Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes Lõppenud
Euroopa Liidu raha kasutamine infoühiskonna edendamisel Lõppenud
Euroopa Liidu raha kasutamine valdade ja linnade sotsiaalse taristu arendamisel Lõppenud
Euroopa Liidu toetuste kasutamise riskid ja õppetunnid Lõppenud
Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis (rahvusvaheline audit) Lõppenud
EUROSAI 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
EUROSAI 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
EUROSAI 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
EUROSAI koostöö andmekaitse teemal Lõppenud
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Lõppenud
Gümnaasiumivõrgu kujundamine Lõppenud
Haiglavõrgu jätkusuutlikkus Lõppenud
Hanketegevuse korraldus riigiasutustes Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Haridus- ja teadusministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Hariduse ja teaduse ja tööturul vajalike oskuste arengut ning inimeste lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Hariduse tugiteenuste kättesaadavus Lõppenud
Haridusinvesteeringute jätkusuutlikkus Lõppenud
Haridustoetuse kasutamine valdades ja linnades Lõppenud
Igaühe õigused e-riigis Lõppenud
Infosüsteemide arendusprojektide korraldus Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses Lõppenud
Infosüsteemide pidamine ja arendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas Lõppenud
Innovatsiooni toetusmeetmete mõju ettevõtete konkurentsivõimele Lõppenud
Interneti juudepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus Lõppenud
Investeeringute jaotamine Kultuuriministeeriumis Lõppenud
Investeeringute kavandamine ja juhtimine ministeeriumites, riigi suuremates äriühingutes, haiglates ning ülikoolides Lõppenud
Investeeringute kavandamine valdades ja linnades (järelaudit) Lõppenud
IT-turvameetmete süsteemi rakendamine kohalikes omavalitsustes Lõppenud
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2006. a raamatupidamise aastaatuande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2007. a raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Justiitsministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Justiitsministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Järelaudit kontrolliaruande „Ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga omavalitsustes“ tehtud soovituste täitmise kohta Lõppenud
Järelaudit meditsiiniseadmete soetamisest ja kasutamisest tervishoiuasutustes Lõppenud
Järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel Lõppenud
Järelaudit: Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus Lõppenud
Järelaudit: Omavalitsuse eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine Lõppenud
Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades Lõppenud
Järelevalve taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise üle Lõppenud
Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle ja ülevaade "Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt" Lõppenud
Kaitseliidu majandustehingute seaduslikkus ja raamatupidamise korraldus Lõppenud
Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2006. a raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja majandustehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2007. a raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja majandustehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kaitseministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Kaitseministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Kaitseotstarbelise varustuse hangete korraldus Lõppenud
Kaitseotstarbelise varustuse hangete korraldus Lõppenud
Kaitsepolitseiameti 2017. ja 2018. aasta raamatupidamise audit Lõppenud
Kaitseväe sõjalise valmisoleku tõstmiseks ja mobilisatsiooniks vajalike varude moodustamise, hoidmise ja uuendamise tulemuslikkus Lõppenud
Kaitseväeüksuste lahinguvalmiduse saavutamine Lõppenud
Kalanduse järelevalve Läänemerel Lõppenud
Kalanduse järelvalve Läänemerel Lõppenud
Kallasradade kasutamine Lõppenud
Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed Lõppenud
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Keskkonnainfosüsteemide arendamine Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2007 a raamatupidamise aastaaruande õigsus ja majandustehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Keskkonnaministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu Lõppenud
Keskkonnaseire korralduse tõhusus Lõppenud
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes Lõppenud
Kodanikeühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetuste andmine valla- ja linnaeelarvest Lõppenud
Kohalike omavalitsuste raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli probleemid Lõppenud
Kohalike omavalitsuste rahastamine Lõppenud
Kohalike omavalitsuste roll ettevõtluse edendamisel Lõppenud
Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete ohutuse tagamisel Lõppenud
Kohalike omavalitsuste ühingute auditi andmete ajakohastamine Lõppenud
Kohalike teede ehitus- ja remonditööde kvaliteedi tagamine Lõppenud
Kohalike teede hoiu korraldamine Lõppenud
Kohtla-Järve linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006 aastal Lõppenud
Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus Lõppenud
Koroonakriisiga seotud meetmete mõju kohalike omavalitsuste tuludele ja kuludele Lõppenud
Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses Lõppenud
Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses Lõppenud
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes Lõppenud
Kriisimeetmete majanduslik mõju Lõppenud
Kriminaalhoolduse tulemuslikkus Lõppenud
Kultuuri rahastamise eriaruanne Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2006. a raamatupidamise aastaaruande audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Kultuuriministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Kultuuriministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetused kontsert- ja etendustegevusele Lõppenud
Kultuurimälestiste kaitse Lõppenud
Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine Lõppenud
Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine Lõppenud
Kõrghariduse riiklik koolitustellimus Lõppenud
Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused Lõppenud
Kõrgkoolide tulemuslepingute täitmine Lõppenud
Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus Lõppenud
Laste sotsiaalhoolekande korraldus valdades ja linnades Lõppenud
Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades Lõppenud
LEADER-programmi toetuste jagamine Lõppenud
LNG ehk veeldatud maagaasi vastuvõtmise võimekuse loomine Paldiskis Lõppenud
Looduskaitse korraldamine ja rahastamine poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks Lõppenud
Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitstavates metsades Lõppenud
Maaelu arengukava meetmete mõju väiketootjatele Lõppenud
Maaeluministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Maaeluministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Maakondlik ühistransport Lõppenud
Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine Lõppenud
Maamaksu kogumise ja arvestamise probleemid kohalikes omavalitsustes Lõppenud
Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus Lõppenud
Maavalitsuse kinnisvara ümberhindlus ja vajalikkus põhitegevuseks Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja majandustehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise audit Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Maksu- ja Tolliameti tegevus maksuvõlgade menetlemisel Lõppenud
Maksu- ja Tolliameti töökorraldus maksuvõlgade menetlemisel Lõppenud
Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes Lõppenud
Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes Lõppenud
Metsamajanduse ja puidukasutuse ülevaade Lõppenud
Ministeeriumide sõidukite rentimise majanduslik otstarbekus Lõppenud
Muuga konteinerterminali 17. kai rajamine Lõppenud
Muuseumivarade arvestuse, säilimise ja kasutamise järelaudit Lõppenud
Märgukiri riigiasutuste ettevalmistuse kohta teha pärast maavalitsuste reformi omavalitsuste üle tõhusat järelevalvet Lõppenud
Narva linna hoonestusõiguse seadmise lepingute täitmine Lõppenud
Narva linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006 aastal Lõppenud
NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus Lõppenud
NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse 2012. ja 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Nõuete ja kohustuste menetlemine Pärnu Linnavalitsuses Lõppenud
Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise korraldus (järelaudit) Lõppenud
Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit Lõppenud
Ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine Lõppenud
Omavalitsuse auditites tehtud olulisemate soovituste täitmise ülevaade Lõppenud
Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi Lõppenud
Omavalitsuste ja nende ühingute sõidukite rendilepingute mõju võlakoormusele Lõppenud
Omavalitsuste kogutud hoolekandeteabe kasutamine Lõppenud
Omavalitsuste rahastamine toetusfondist Lõppenud
Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes Lõppenud
Omavalitsuste tegevus nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel Lõppenud
Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine Lõppenud
Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus Lõppenud
Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus Lõppenud
Perearstiabi korraldus Lõppenud
Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus Lõppenud
Postiteenuse korraldus Lõppenud
Presidendi Kantselei 2007. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Presidendi Kantselei 2010. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Presidendi Kantselei 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Presidendi Kantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Presidendi Kantselei 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2007.a raamatupidamise aastaaruande õigsus ja majandustehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandusministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus Lõppenud
Pürotehnika järelevalve tulemuslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2007.aasta majandusaasta aruande õigsus ja majandustehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2008. a raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Rahandusministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Rahandusministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Rahandusministeeriumi tegevus eelaevestamise põhimõtete kujundamisel Lõppenud
Rahandusministeeriumi tegevus riigieelarve arusaadavuse parandamisel Lõppenud
Rahvusooper Estonia majandustegevus Lõppenud
Raiete planeerimine Riigimetsa Majandamise Keskuses Lõppenud
Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014–2019 Lõppenud
Ravimite hüvitamise korraldus Lõppenud
Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades Lõppenud
Reovee käitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel Lõppenud
Revisjonikomisjoni tegevuse teenistusliku järelvalve ning siseauditi korraldus valdades ja linnades Lõppenud
Revisjonikomisjoni tegevuse, teenistusliku järelevalve ja siseauditi korraldus valdades ja linnades Lõppenud
Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruanne ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2012. aasta raamatupidamise koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2013. aasta raamatupidamise koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipärane kasutamine Lõppenud
Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele Lõppenud
Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus Lõppenud
Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete käitlemise korraldamisel Lõppenud
Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek võtta vastu varjupaiga taotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saanuid Lõppenud
Riigi järelevalve tervishoiuteenuste osutajate üle Lõppenud
Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek Lõppenud
Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus Lõppenud
Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus Lõppenud
Riigi põhimaanteede renoveerimine Lõppenud
Riigi teenuste kättesaadavus maakondades Lõppenud
Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel Lõppenud
Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel Lõppenud
Riigi tegevus e-tervise rakendamisel Lõppenud
Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel Lõppenud
Riigi tegevus kaevandusalade korrastamise tagamisel Lõppenud
Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel Lõppenud
Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel Lõppenud
Riigi tegevus laste digioskuste tagamisel Lõppenud
Riigi tegevus laste riikliku hoolekande korraldamisel Lõppenud
Riigi tegevus laste riikliku hoolekande korraldamisel Lõppenud
Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel Lõppenud
Riigi tegevus loomsete jäätmete kahjutustamise korraldamisel Lõppenud
Riigi tegevus projekti "Koolid korda" elluviimisel Lõppenud
Riigi tegevus projekti „Koolid korda!” elluviimisel Lõppenud
Riigi tegevus psüühiliste erivajadustega isikute hoolekande korraldamisel Lõppenud
Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel Lõppenud
Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel Lõppenud
Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel Lõppenud
Riigi tegevus põlevkivi kasutuse suunamisel Lõppenud
Riigi tegevus reformimata maaga Lõppenud
Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel Lõppenud
Riigi tegevus sisejulgeolekut ohustavateks hädaolukordadeks valmistumisel Lõppenud
Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel Lõppenud
Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel Lõppenud
Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel Lõppenud
Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel Lõppenud
Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel Lõppenud
Riigi tegevus tippspordi toetamisel Lõppenud
Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel Lõppenud
Riigi tegevus tööturul tõrjutute tagasitoomiseks tööturule Lõppenud
Riigi tegevus töötute aitamisel tööle Lõppenud
Riigi tegevus töötute toomisel tööturule Lõppenud
Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel Lõppenud
Riigi tegevus tööõnnetuste vähendamisel Lõppenud
Riigi tegevus uuringute tellimisel Lõppenud
Riigi toetused ning nende haldus ettevõttepõhiselt Lõppenud
Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele Lõppenud
Riigi vara kastutamisest ja säilimisest 2014.–2015. aastal Lõppenud
Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine Lõppenud
Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine Lõppenud
Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Riigiasutuste kinnisvara võõrandamise tehingud aastatel 2005-2006 Lõppenud
Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine Lõppenud
Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates sihtasutustes ja äriühingutes Lõppenud
Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes Lõppenud
Riigihangete korraldamine Viimsi vallas ja tema ühingutes Lõppenud
Riigihangete korraldamiseks sobiva e-keskkonna loomine Lõppenud
Riigihangete teostamise korraldus Kaitseministeeriumis ja tema valitsemisalas (lõpetatud kirjaga) Lõppenud
Riigikantselei 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse auditi riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Riigikantselei 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Riigikantselei 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2008.aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2009. aasta majandusaasta aruande audit Lõppenud
Riigikantselei 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2011. aasta raamatupidamise aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikantselei 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2006.aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2007.aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2009. aasta majandusaasta aruande audit Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2010. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikogu Kantselei 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Riigikogu liikmete arupärimine „Tallinna Sadama 2012. aasta Riigikontrolli auditi mõju“ Lõppenud
Riigikohtu 2006.aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2007. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2009. aasta majandusaasta aruande audit Lõppenud
Riigikohtu 2010. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Riigikohtu 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Riigikontrolli aruanne riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2006. a raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2007. a raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2020. ja 2021. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus NATO Küberkaitsekeskuse 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannete õigsuse kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus NATO küberkaitsekoostöö keskuse 2014. ja 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus NATO küberkaitsekoostöö keskuse 2016. ja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli arvamus NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse 2020. ja 2021. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta Lõppenud
Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kohta Lõppenud
Riigikontrolli tähelepanekud haldusreformi läbiviimise riskide kohta Lõppenud
Riigikontrolli ülevaade Eesti, Leedu ja Läti valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta Lõppenud
Riigikutseõppeasutuste võrgu ümberkorralduste tulemuslikkus Lõppenud
Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus Lõppenud
Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus Lõppenud
Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus Lõppenud
Riiklik VEB Fond Lõppenud
Riikliku statistika asjakohasus ja andmete kogumise tõhusus Lõppenud
Saare valla sisekontrollisüsteemi ülesehitus, raamatupidamise korraldus (sh finantsinformatsiooni avalikustamine) ja tehingute seaduslikkus 2004.ja 2005 aastal Lõppenud
Saaste kompleksne vähendamine suurfarmides Lõppenud
Saastetasude mõju keskkonnasaaste vähendamisele Lõppenud
Saastetasude mõju keskkonnasaaste vähendamisele Lõppenud
Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides Lõppenud
Saku valla majandustegevus 2006 aastal Lõppenud
Seadustest tulenevate järelevalvefunktsioonide täitmine valdades ja linnades Lõppenud
Seadustest tulenevate järelvalvefunktsioonide täitmine valdades ja linnades Lõppenud
Sisekontrollisüsteemide toimimine andmekaitse tagamisel Lõppenud
Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitsel riiklikes andmekogudes Lõppenud
Siseministeeriumi 2006. a raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Siseministeeriumi 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Siseministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Siseministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Siseministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Siseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Siseministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Siseministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Siseministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Siseministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Siseministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Siseministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Siseministeeriumi tegevus inimeste päästmiseks merelt ja piiriveekogudelt Lõppenud
Sisendkäibemaksu arvestus kohalike omavalistuste ühingutes Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2006. a raamatupidamise aastaaruande audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2007 aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja majandustehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Sotsiaalministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Lõppenud
Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute kujundamiseks Lõppenud
Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute kujundamisel Lõppenud
Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus Lõppenud
Sõidukite hankimine valdades ja linnades, nende asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes Lõppenud
Sõjaliseks riigikaitseks inimeste reservi moodustamine Lõppenud
Tallinna Tehnikaülikooli majandustegevus Lõppenud
Tartu linnaga seotud ühingute rahastamine linnaeelarvest Lõppenud
Tartu Ülikooli tegevus varade haldamisel Lõppenud
Teabele juurdepääsu võimaldamine ja selle piiramine valdades ja linnades Lõppenud
Teabele juurdepääsu võimaldamine ja selle piiramine valdades ja linnades Lõppenud
Teadus- ja arhiiviraamatukogude komplekteerimine Lõppenud
Teehooldetööd ja järelevalve nende üle Lõppenud
Tervise arengu instituudi majandustegevus Lõppenud
Toetuste jagamine Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitalist Lõppenud
Toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi korraldus Lõppenud
Transporditaristu rekonstrueerimise ja ehitamise rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Tugiteenuste tsentraliseerimine riigis Lõppenud
Turvaettevõtete üle teostatava järelvalve korraldus Lõppenud
Turvaettevõtjate üle teostatava järelevalve korraldus Lõppenud
Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine Lõppenud
Täiskasvanute hambaravi hüvitis Lõppenud
Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe Lõppenud
Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Lõppenud
Vabadussõja võidusamba rajamise korraldus Lõppenud
Vabariigi Presidendi Kantselei 2007. aasta majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Vabariigi Presidendi Kantselei 2006. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Vabariigi Presidendi Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja seaduslikkus Lõppenud
Vabariigi Presidendi Kantselei 2009. aasta majandusaasta aruande audit Lõppenud
Vabariigi Presidendi Kantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Vabariigi Presidendi Kantselei majandustegevus Lõppenud
Vabariigi Valitsuse tegevus oma töö mõjude hindamisel ja tulemustest aruandmisel Lõppenud
Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta Lõppenud
Valdade ja linnade finantsvõimekuse probleemid 2009. aasta sügisel Lõppenud
Valdade ja linnade osalemine äriühingutes ja sihtasutustes Lõppenud
Valdade ja linnade tuludes ja kuludes ning finantsseisus 2009. aastal toimunud muutuste analüüs Lõppenud
Valitsuse tegevus riigi lennundusettevõtete arendamisel Lõppenud
Varude haldamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas Lõppenud
Vastutustundlik ja teadlik laenamine ning tarbijakaitse pangaväliste krediidiandjate tarbimislaenude puhul Lõppenud
Veoste piiriületus Eesti ja Venemaa vahelisel maismaapiiril (paralleelaudit Vene Föderatsiooni Kontrollikojaga) Lõppenud
Võru linna sisekontrollisüsteem ja majandustegevus 2006 aastal Lõppenud
Välisluureameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Välisluureameti 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise audit Lõppenud
Välisministeeriumi 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Välisministeeriumi 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks Lõppenud
Välisministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Välisministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Välisministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande audit Lõppenud
Välisministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Välisministeeriumi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Välisministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Välisministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Välisministeeriumi 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine Lõppenud
Väärteotrahvide laekumisest Lõppenud
Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel Lõppenud
Õigusakti mõjude hindamise korraldus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja seaduslikkus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2009. aasta majandusaasta aruande audit Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2010. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Lõppenud
Õiguskantsleri Kantselei majandustegevus Lõppenud
Õppeinfosüsteemiga tehtud tehingute õiguspärasus Tallinna Inglise Kolledžis Lõppenud
Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast Lõppenud
Ülevaade avaliku raudtee rahastamisest ja arendamisest Lõppenud
Ülevaade Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest Lõppenud
Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest Lõppenud
Ülevaade e-tervise teenuste süsteemi toimimisest Lõppenud
Ülevaade ettevõtete toetamisest COVID-19-kriisi ajal Lõppenud
Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaühendusest Lõppenud
Ülevaade infotehnoloogia kuludest ja investeeringutest ministeeriumides ja nende asutustes Lõppenud
Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades Lõppenud
Ülevaade korruptsiooni ennetamisest riigile kuuluvates äriühingutes Lõppenud
Ülevaade omavalitsuste kinnisvarast ja selle haldamisest Lõppenud
Ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas Lõppenud
Ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast Lõppenud
Ülevaade riigi rändepoliitika valikutest Lõppenud
Ülevaade riigi tegevusest ekspordi arendamisel Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017–2018 Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.-2019. aastal ─ #e-riik Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.-2020. aastal - Esmatähtsate avalike teenuste tulevik Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020.–2021. aastal Lõppenud
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2021.–2022. aastal Lõppenud
Ülevaade riigihangete korraldamisest Lõppenud
Ülevaade riikliku lennuettevõtte Nordica tegevusest Lõppenud
Ülevaade tulude vähenemise mõjust valdade ja linnade töökorraldusele ja avalike teenuste pakkumisele Lõppenud
Ülevaade täiskasvanute osalemisest kutseõppes Lõppenud
Ülevaade valdade ja linnade maast Lõppenud
Ülevaade valdade ja linnade õiguskulutustest 2006–2010 Lõppenud
Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest Lõppenud
Ülevaade õpilaste koolirändest Lõppenud
Ülevaade äridiplomaatia korraldusest* Lõppenud
X-tee haldus ja töökindlus Lõppenud