Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Koondaruandesse konsolideeritakse kõikide ministeeriumite aruanded ja seega on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala raamatupidamise aastaaruande audit üheks aluseks riigi koondaruandele hinnangu andmisel. Auditi tulemusena annab Riigikontroll hinnangu Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. See tähendab:

1) Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

2) Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2009. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduste täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Ivika Vispel, Ingrid Hindrikson
Kontaktiinfo Sale Ajalik
+372 640 0707
sale.ajalik@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2009 Tegelik algus IV kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp III kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 31.08.2010
Viimane ülevaatus 31.08.2010