Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab:

• Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

• Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2009. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadustega.

Selleks auditeerib Riigikontroll ministeeriumide raamatupidamise aastaaruandeid. Riigi sihtasutuste, äriühingute ja riigi tulundusasutuse raamatupidamise aastaaruandeid auditeerivad vannutatud audiitorid.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Krista Zibo
Kontaktiinfo Krista Zibo
+372 640 0718
krista.zibo@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2009 Tegelik algus III kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp III kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit<br /> Justiitsministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Kaitseministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Keskkonnaministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Kultuuriministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Põllumajandusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Rahandusministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Siseministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Sotsiaalministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br /> Välisministeeriumi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande audit <br />
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 7.09.2010
Viimane ülevaatus 7.09.2010