Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi teenuste kättesaadavus maakondades

Eesti riigil on kohustus tagada juurdepääs õigusemõistmisele, abi vanaduse, töövõimetuse, toitja kaotuse ja puuduse korral ning erilise hoolega suhtuda lasterikastesse peredesse ning puuetega inimestesse. Majandussurutise tingimustes kasvab inimeste vajadus paljude riiklike teenuste järele, kuid võrreldes jõukama ajaga vähenevad inimeste võimalused teenuse saamiseks rahaliselt või ka ajaliselt panustada.

Auditi eesmärk on hinnata silmast-silma osutatavate teenuste ning selliste riigiasutuste poolt osutatavate teenuste, mille järele on suur nõudlus ning mille taotlejad eelistavad näost-näkku suhtlemist, kättesaadavust väljaspool Tallinna.

Auditi eesmärk on välja selgitada, kas riigi teenuste osutamise korraldus on jätkusuutlik, kuluefektiivne ning arvestab riigi tervikliku regionaalpoliitilist arengukava.

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Siseministeerium; Rahandusministeerium; Keskkonnaministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Põllumajandusministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium; Sotsiaalministeerium; Justiitsministeerium; Kultuuriministeerium; Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; Töötukassa; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; Piirkondlikud maaparandusbürood; Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; Keskkonnaamet; Tarbijakaitseamet; Muinsuskaitseamet; Halduskohtud; Vanglad (kriminaalhooldus); Tööinspektsioon; Sotsiaalkindlustusamet.
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Urmet Lee, Merli Vahar, Birgit Aasa, Vootele Hansen
Kontaktiinfo Urmet Lee
+ 372 640 0751
urmet.lee@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2009 Tegelik algus II kvartal 2009
Plaanitav lõpp I kvartal 2010 Tegelik lõpp II kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas” (2007)
Postitatud 3.02.2009
Viimane muudatus 12.05.2010
Viimane ülevaatus 12.05.2010