Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel

Auditi eesmärgiks on hinnata kas töövõimereformi ettevalmistustööd on läbi viidud tulemuslikult ning uus töövõime toetamise korraldus on loonud eeldused osalise töövõimega inimeste hõivesse sisenemiseks. Vähemoluliseks ei saa pidada uue töövõime toetamise süsteemi toimimise finantsilist jätkusuutlikkust. Lisaks süsteemi käivitamisele ja toimimisele esimestel aastatel peab olema paika pandud pikaajaline tegevusplaan st tugi sihtrühmale (sh vajalike teenuste pakkumine) peab olema tagatud ka peale EL-i struktuurifondide rahastamise lõppemist.
Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas töövõimereformi ettevalmistustööd on loonud eeldused sihtrühma senisest kõrgemaks hõives osalemiseks?
2. Kas riik suudab tagada EL rahade eest väljakujundatud töövõimesüsteemi jätkusuutlikkuse ning teenuste mahu ka järgmisel EL-i eelarveperioodil?
Töövõimereformile kulub pea 200 miljonit eurot ning selle eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimeste sotsiaalne kaasatus ja hoidmine tööturul. Reformi tulemusena eeldatakse, et täiendavalt tuuakse hõivesse ca 54 000 inimest.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Töötukassa, Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Mart Vain, Urve Kask, Triin Jõeleht
Kontaktiinfo Mart Vain
+372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70110

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp I kvartal 2017 Tegelik lõpp I kvartal 2017
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel“ (2010)
„Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus“ (2014)
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 4.04.2017
Viimane ülevaatus 4.04.2017