Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang põhiaruande ehk riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab järgmist:
- Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
- Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2015. aasta riigieelarve seadusega. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas riigiasutustes on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja kulutused on põhjendatud.
Lisaks arvamuse avaldamisele riigieelarve seaduse täitmise kohta pöörab Riigikontroll seaduslikkuse auditeerimisel tähelepanu ka riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste printsiipide järgimisele.
Riigi raamatupidamisele hinnangu andmiseks auditeerib Riigikontroll ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide raamatupidamise aastaaruandeid ja tehingute seaduslikkust.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Krista Zibo
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2015 Tegelik algus III kvartal 2015
Plaanitav lõpp III kvartal 2016 Tegelik lõpp III kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Justiitsministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kaitseministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Keskkonnaministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kultuuriministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Maaeluministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Rahandusministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Siseministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Välisministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Postitatud 28.08.2015
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016