Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikogu Kantselei 2015. aasta tehingute seaduslikkus ja raamatupidamine

Riigikontroll peab riigieelarve seadusest tulenevalt auditeerima riigi majandusaasta koondaruande osaks olevat raamatupidamise aastaaruannet. Samuti tuleb Riigikontrollil kontrollida riigi tehingute seaduslikkust. Selleks korraldab Riigikontroll Riigikogu Kantseleis auditi, mille eesmärk on avaldada arvamust nii Riigikogu Kantselei tehingute seaduslikkuse kui ka riigi raamatupidamise aastaaruande seisukohalt oluliste kirjete õigsuse kohta Riigikogu Kantselei bilansis ja/või tulemiaruandes. See tähendab, et
• tehingud on seaduslikud, kui need on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse, 2015. aasta riigieelarve seadustega, riigihangete seadusega ning riigivaraseaduses sätestatud põhimõtetega;
• kontrollitud raamatupidamise kirjed on õiged, kui arvestuse pidamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning tehingute kajastamisel on arvesse võetud täielik ja asjakohane info.

Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikogu Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Krista Zibo
Auditirühm Ivika Vispel, Kadri Tenno
Kontaktiinfo Ivika Vispel
Tel: +372 640 0796
E-mail: ivika.vispel@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2016 Tegelik algus I kvartal 2016
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp II kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 28.08.2015
Viimane muudatus 7.09.2016
Viimane ülevaatus 7.09.2016