Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade täiskasvanute osalemisest kutseõppes

Ülevaate eesmärk on peegeldada, milline on kutseõppes õppivate täiskasvanute olukord haridus- ja tööturul.

Ülevaate raames selgitatakse välja,
• milline on täiskasvanud kutseõppurite hariduslik ja tööalane taust;
• kui suure osa neist moodustavad tööalaselt konkurentsivõimelised isikud;
• kuidas on muutunud kutsehariduse omandanud täiskasvanute tööturupositsioon.

Ligi kolmandik Eesti tööealisest rahvastikust on erialase ettevalmistuseta ning madala kvalifikatsiooniga inimeste osalus elukestvas õppes on väike. Elukestva õppe strateegias on aga seatud eesmärgiks vähendada eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25–64aastaste) osakaalu 2020. aastaks alla 25% (2012. aastal oli see näitaja 30,3%).

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Raina Loom, Margit Paulus
Kontaktiinfo Raina Loom
Tel: +372 640 0735
raina.loom@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2015 Tegelik algus I kvartal 2015
Plaanitav lõpp III kvartal 2015 Tegelik lõpp I kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 10.01.2016
Viimane ülevaatus 10.01.2016