Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ministeeriumide sõidukite rentimise majanduslik otstarbekus

Riigiasutused rendivad põhitegevuse tarbeks nii sõidukeid, kontorimööblit kui ka arvuteid. Riigikontroll on aastaid osutanud asjaolule, et riigieelarve seaduse keeld teha kapitalirenditehinguid on mitmeti tõlgendatav ning vajab täpsustamist. Kuigi asutused rõhtavad, et järgivad rendivormi valikul majanduslikku efektiivsust, siis puudub kindlus, kas ka tegelikult käib varade rentimine selle põhimõtte järgi.

Iga-aastaste finantsauditite raames oleme auditeerinud riigihangete seaduse nõuete järgimist varade soetamisel. Auditid on näidanud, et üldjuhul kasutavad asutused sõidukite ja arvutite hankimisel pakkumiste hindamiskriteeriumina madalaimat hinda. Näiteks majanduslikult soodsaima kriteeriumiga oli 2013. aastal korraldatud 70-st sõidukite hankest vaid 29. Seega ei ole hankijad hangete korraldamisel lähtunud riigihangete korraldamise üldpõhimõttest, mille kohaselt peab hankija kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

Auditis käsitletakse riigiasutuste sõidukitega seonduvaid riigihankeid ja rendilepinguid ning uuritakse:
• Kas asutused on sõidukid hankinud majanduslikult otstarbekaimal viisil?
• Kas hanke planeerimisel on analüüsitud võimalikke alternatiive?
• Kas sõidukite hankimisel on järgitud riigihangete seaduse üldpõhimõtteid?
• Milline on riigiasutuste parim praktika sõidukite hangete korraldamiseks?
• Kas lepingute sõlmimisel on järgitud riigieelarve seaduse põhimõtteid?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium , Välisministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Ministeeriumid koos allasutustega
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Krista Zibo
Auditirühm Gerli Eisberg, Angela Onno, Riina Keldrima, Alina Green, Ave Matsalu, Triin Saarma, Stella Iis, Karin Grents, Katrin Eller, Katrin Pärnpuu, Tiiu Lauri-Kivimäe, Ingrid Hindrikson, Ivika Vispel, Nele Närep, Jane Sõmmer
Kontaktiinfo Gerli Eisberg
Tel: +372 640 0799
E-mail: gerli.eisberg@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2015 Tegelik algus II kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2016 Tegelik lõpp III kvartal 2016
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.03.2015
Viimane muudatus 17.10.2016
Viimane ülevaatus 17.10.2016