Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll peab riigieelarve seaduse kohaselt andma hinnangu Riigikantselei raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele.
Raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta arvamuse avaldamise käigus hindab Riigikontroll raamatupidamise aastaaruande vastavust Eesti raamatupidamise heale tavale. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja riigi raamatupidamise üldeeskiri.
Tehingute seaduslikkuse kohta arvamuse avaldamiseks auditeerib Riigikontroll, kas Riigikantselei tehingud on olulises osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2014. aasta riigieelarve seadusest. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas Riigikantseleis on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja kulutused on põhjendatud.
Lisaks arvamuse avaldamisele riigieelarve seaduse täitmise kohta pöörab Riigikontroll seaduslikkuse auditeerimisel tähelepanu ka riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste printsiipide järgimisele.


Auditeeritav valitsemisala Põhiseaduslikud institutsioonid
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Ingrid Hindrikson, Katrin Eller
Kontaktiinfo Ingrid Hindrikson
Tel: +372 640 0759
ingrid.hindrikson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2015 Tegelik algus I kvartal 2015
Plaanitav lõpp II kvartal 2015 Tegelik lõpp III kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 9.10.2014
Viimane muudatus 8.10.2015
Viimane ülevaatus 8.10.2015