Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Toetuste jagamine Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitalist

Auditi eesmärk on hinnata, kas Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali kaudu toetuste jagamine on eesmärgipärane ja kooskõlas kehtestatud reeglitega. Eesti Kultuurkapitalis (Kulka) jagavad stipendiume valdkondlikud sihtkapitalid ja maakondlikud eksperdirühmad. Suuremate eraldiste puhul langetab lõpliku otsuse nõukogu.
Riigikontroll on auditeerinud alates 2009. aastast kõiki Kulka sihtkapitale peale kirjanduse sihtkapitali. Kulka nõukogu spordieraldised olid vaatluse all spordivaldkonna auditis ning „Kultuuri rahastamise eriaruandes“ hinnati ka ühe maakondliku (Võrumaa) eksperdirühma tegevust. Viimases leiti mitmeid puudujääke. Varasemates auditites on välja toodud probleeme, millest paljude lahendamisel on Kulka näidanud üles head tahet, s.t lubanud kontrolliaruande vastustes neid lahendama asuda ning seda ka osaliselt teinud. Samas on lahendamata sellised probleemid, mis on valdkondlike sihtkapitalide ülesed, näiteks dubleerivad rahastamisallikad, taotluste menetlemise läbipaistvus jm.

Auditi käigus otsitakse vastust järgmistele põhiküsimustele:
1. Kas riigi tegevus kirjanduse toetamisel on selgelt eesmärgistatud ja ülesanded eri rahastajate vahel jaotatud?
2. Kas Kulka, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuuriministeeriumi kirjandusvaldkonna toetuste maksmise süsteem (halduskoormus, taotlejate ja aruandjate koormus) on säästlik?
3. Kas Kulka kirjanduse sihtkapitali stipendiumide eraldamine on läbipaistev ja arusaadav? Kas Kulka raha jagamise otsused põhinevad selgetel kriteeriumidel ja vastavad kehtestatud kordadele?
4. Kas kirjanike toetamisel on neile tagatud sotsiaalsed garantiid võrdselt teiste isikutega?

Auditeeritav valitsemisala Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital
Auditeeritavad asutused/üksused Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Raina Loom, Eerik Hanni, Maret Hinno
Kontaktiinfo Raina Loom
+ 372 640 0735
raina.loom@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2014 Tegelik algus I kvartal 2014
Plaanitav lõpp II kvartal 2014 Tegelik lõpp II kvartal 2014
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Auditeerimine lõppes aruannet koostamata.
Postitatud 14.02.2014
Viimane muudatus 27.08.2014
Viimane ülevaatus 27.08.2014