Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontroll annab riigieelarve seaduse kohaselt hinnangu riigi majandusaasta koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne koos riigieelarve täitmise aruandega (ehk põhiaruanne), täiendav info kohalike omavalitsuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta (ehk lisainfo).
Riigikontrolli auditi eesmärk on anda hinnang põhiaruande ehk riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta ning hinnata tehingute seaduslikkust. See tähendab järgmist:
- Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud riigi raamatupidamise üldeeskirjast, raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab riigi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
- Majandustehingud on seaduslikud, kui tehingud on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2014. aasta riigieelarve seadusega. Selleks keskendutakse riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas riigiasutustes on investeeringuid tehtud ja tööjõukulusid kasutatud sihipäraselt, kinni peetud eelarvest ning kas ettemaksed ja kulutused on põhjendatud.
Lisaks arvamuse avaldamisele riigieelarve seaduse täitmise kohta pöörab Riigikontroll seaduslikkuse auditeerimisel tähelepanu ka riigihangete seaduse ja riigivaraseaduse peamiste printsiipide järgimisele.
Riigi raamatupidamisele hinnangu andmiseks auditeerib Riigikontroll ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide raamatupidamise aastaaruandeid ja tehingute seaduslikkust.



Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Finantsauditi osakonna ametnikud, Gert Schultz
Kontaktiinfo Gert Schultz
+ 372 640 0766
gert.schultz@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2014 Tegelik algus III kvartal 2014
Plaanitav lõpp III kvartal 2015 Tegelik lõpp III kvartal 2015
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Justiitsministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kaitseministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Keskkonnaministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Kultuuriministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Põllumajandusministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Rahandusministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Siseministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Sotsiaalministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Välisministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande audit
Postitatud 18.12.2013
Viimane muudatus 13.10.2015
Viimane ülevaatus 13.10.2015